obiščite nas na Facebook-u

Etika v zdravstveni in babiški negi

DMSBZT Ljubljana že od leta 2004  dalje organizira seminarje in učne delavnice s področja poklicne etike v zdravstveni in babiški negi. V ta namen društvo ponuja dve strokovni izpopolnjevanji.

» Poklicna etika v zdravstveni in babiški negi » je enodnevni seminar, primeren za medicinske sestre in babice na vseh področjih dela.  Program vsebuje predstavitev etičnih načel,  standardov in kršitev kodeksov etike, pravice pacientov, ki izhajajo iz kodeksov etike, etično in strokovno odgovornost v zdravstveni in babiški negi ter etično komuniciranje. V učni delavnici se obravnava primere kršitev etike iz prakse. Udeleženci se v razpravo aktivno vključujejo med samimi predavanji, v učni delavnici in  v zaključku seminarja.
 
 » Menedžment zdravstvene in babiške nege v luči etike »  je enodnevni seminar z učno delavnico in je namenjen predvsem vodilnim in vodstvenim medicinskim sestram in babicam. Sestavlja ga teoretični del v obliki predavanj in aktivno delo v manjših skupinah. Predstavljene vsebine omogočajo vodjem zdravstvene in babiške nege, poleg obravnave vsebine kodeksov etike in pravic pacientov zagotovljenih v kodeksih etike,  boljše razumevanje etičnega ravnanja in odgovornosti vodje. Udeleženci spoznajo pomen  etične komunikacije in vpliva vodje in delovnega okolja na etično ravnanje v zdravstveni in babiški negi. Z reševanjem etičnih problemov in dilem iz prakse udeleženci pridobijo znanje za reševanje problemov v  praksi in implementacijo etike v  vsakodnevno delo s sodelavci in pacienti.

Udeležba na navedenih strokovnih izpopolnjevanjih  velja za izpolnitev obveznih vsebin poklicne etike, kar je pogoj za podaljšanje licence za samostojno opravljanje dela v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ( UR. l. RS,  št. 8/2014 ).

Poleg strokovnih izpopolnjevanj  iz obveznih vsebin poklicne etike, pa društvo izvaja tudi seminarje etike za negovalno osebje zaposleno v domovih za starejše občane.

» Poklicna etika v domovih za starejše občane » je enodnevni seminar   namenjen izvajalcem zdravstvene nege in oskrbe v teh zavodih, ne glede na njihovo stopnjo strokovne izobrazbe. Udeležence se v učni delavnici tudi aktivno vključuje v reševanje etičnih problemov in dilem, ki nastajajo v praksi zdravstvene nege in oskrbe starostnikov.

Spoštovanje dostojanstva je ena  temeljnih vrednot v  zdravstveni in babiški negi, zato tej temi namenjamo posebno pozornost.

» Kršitve dostojanstva pacientov in osebja zdravstvene in babiške nege » je enodnevni strokovni seminar, ki je namenjen vsem izvajalcem zdravstvene in babiške nege.  Udeležence seminarja se pouči o dostojanstvu kot temeljni človekovi pravici in  o spoštovanju in kršitvah dostojanstva vseh  sodelujočih  v procesu izvajanja in prejemanja zdravstvene in babiške nege. Namen seminarja je dvigniti stopnjo   profesionalnega dostojanstvu in opozoriti na nujnost dostojanstvene zdravstvene in babiške nege.

Program dela za leto 2020

V letu 2020 v DMSBZT Ljubljana načrtujemo izvedbo seminarja Poklicna etika v zdravstveni in babiški negi. Vsebine seminarja smo v letu 2019 prenovili in dopolnili. Seminar je namenjen izvajalcem zdravstvene nege in babiške nege in izpolnjuje zahteve obveznih vsebin za obnovitev licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi.
Nadaljevali bomo tudi z modulom o vrednotah in obdelali profesionalno vrednoto avtonomija.

Koledar izvedbe seminarjev v letu 2020:

  • Poklicna etika v zdravstveni in babiški negi :  januar, marec, maj, september, oktober / Idrijsko  / in  november 2020
  • Vrednote v zdravstveni in babiški negi:  Avtonomija : april 2020