obiščite nas na Facebook-u

O društvu

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Ljubljana je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, strokovno, stanovsko, nestrankarsko združenje medicinskih sester/zdravstvenikov, babic/babičarjev in zdravstvenih tehnic/tehnikov širše ljubljanske regije in okolice. Danes društvo šteje prek 5.000 članic in članov. Združujemo se, kot so se naše predhodnice, že osem desetletij, ker živimo in delamo v isti regiji in imamo skupne interese, želje po strokovni in osebnostni rasti, po čim boljši kakovosti življenja. Naša skupna skrb so ljudje – zdravi in bolni, ne glede na spol, starost, kakršnokoli opredelitev ali status v družbi. Smo ljudje, ki delamo za ljudi, ki skrb nudimo in prejemamo. Na svojih delovnih mestih želimo delovati profesionalno in svoj prosti čas preživljati kakovostno, tudi s pomočjo stanovskega združenja. Društvo nam predstavlja druženje v najširšem pomenu besede.

Namen društva

DMSBZT Ljubljana aktivno sodeluje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, skrbi za kulturno, stanovsko, socialno in športno delovanje svojih članov in razvija stike med sorodnimi društvi, organizacijami in posamezniki. Strokovni namen društva je krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru, spodbujanje in zagotavljanje kakovostne, učinkovite, varne zdravstvene in babiške nege ter oskrbe pacientov, pa tudi sprejemanje, obravnavanje in reševanje pobud ter izkazanih zanimanj članstva.

Društvo organizira, usklajuje in usmerja strokovna izobraževanja in usposabljanja članic in članov ter se v ta namen povezuje s strokovnimi in izobraževalnimi institucijami, združenji in posamezniki; spodbuja znanstveno-raziskovalno delo, zbira strokovne, statistične, zgodovinske in druge podatke, ki so pomembni za razvoj zdravstvene in babiške nege, razvija metode in oblike dela, ki zanimajo članstvo; sodeluje in se povezuje s sorodnimi mednarodnimi organizacijami, s stanovskim sindikatom, z vladnimi in nevladnimi organizacijami ter se dejavno vključuje in odziva na aktualna dogajanja v zdravstveni politiki v Sloveniji.

Vizija

Z društvenim delovanjem želimo prispevati h krepitvi zdravja, k osebni in strokovni rasti članstva ter aktivno sodelovati pri uveljavljanju sprememb, ki jih narekujejo razvijajoča se stroka zdravstvene in babiške nege ter družbene potrebe. S svojim delovanjem se odpiramo tudi prebivalcem širše ljubljanske regije.

Vrednote

Vrednote so dobrine, ki človeku največ pomenijo, zato člani društva pri svojem profesionalnem in društvenem delu spoštujemo in uveljavljamo vrednote spoštovanja človekovih pravic, humanizma, solidarnosti, enakopravnosti in obravnavanja posameznika kot celostnega bitja.

Delovanje v javnem interesu

Prizadevanja, da delujemo kot društvo v javnem interesu in se približamo prebivalcem ljubljanske regije, so prinesla veliko dela in obveznosti. Sledimo rdeči niti skrbi za druge in zase. V ta namen smo pred leti pričeli z merjenjem srčnega utripa v okviru vodenih gibalnih aktivnosti pod vodstvom športnega pedagoga, z merilci srčnega utripa in posredovanjem zdravstveno-vzgojnih vsebin, ki jih ponujamo tako članstvu kot prebivalcem ljubljanske regije, za kar neutrudno skrbi gospa Đurđa Sima. Od leta 2007, v času Pohoda ob žici okupirane Ljubljane, pohodnikom na stojnici nudimo svoje strokovno znanje, svetovanje, nekatere meritve in drugo.

Članstvo

Članstvo v društvu je čast in stanovska obveza za vse medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike. Članstvo je prostovoljno, članice in člani so redni, pridruženi in častni. Pridruženi člani in članice so lahko bolničarji, častni člani pa so osebe, ki (so) s svojim delovanjem prispevale/prispevajo k uspešnosti in prepoznavnosti društva.

Posamezniki z izpolnjeno pristopno izjavo postanejo članice in člani DMSBZT Ljubljana. Društvo se je skupaj s še desetimi regijskimi društvi s pogodbo povezalo v Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije – Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije (Zbornico – Zvezo); pod njenim okriljem deluje tudi trideset strokovnih sekcij, ki skrbijo za kontinuirano izobraževanje na področju posameznih strok v zdravstveni in babiški ni negi. Članice in člani imajo pri udeležbi na strokovnih srečanjih Zbornice – Zveze in strokovnih sekcij nižjo kotizacijo, pri društvenih izobraževanjih pa je lastni prispevek še nižji. Redno prejemajo informativni bilten Zbornice – Zveze »Utrip«; imajo možnost udeležbe na številnih izobraževalnih oblikah, simpozijih, delavnicah etike, komunikacije, sprostitvenih delavnicah, na tečajih tujih jezikov, pri vadbi joge, izletništvu, pohodništvu, vodeni gibalni vadbi, lahko pa se pridružijo tudi pevskemu zboru, likovni skupini, se ukvarjajo z zgodovino itd.

Logotip društva

Osnova simbola je kvadrat, v desno podaljšan z logotipom. Kvadrat kot zaključen lik predstavlja regijo kot celoto, obenem pa z barvnim prehodom na desni strani odprtost le-te. Osnovna figura v simbolu je roka. Logotip je položen v dlan roke in s tem izraža, kdo jo ponuja v pomoč.

Pečat društva je pravokotnik, v katerem leži odprta dlan z napisom: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana.

DMSBZT Ljubljana logotip
Logotip Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana