Razpis za podelitev priznanj DMSBZT Ljubljana za leto 2022

Datum in čas
05. 02. 2023


Izvršni odbor Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana na podlagi Pravilnika o priznanjih DMSBZT Ljubljana razpisuje zbiranje predlogov za  podelitev priznanj:

SREBRNI ZNAK  DRUŠTVA,  PLAKETA DRUŠTVA  in naziv ČASTNI ČLAN DRUŠTVA.

Priznanje »Srebrni znak« prejme član društva za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov; skrbi za kulturno, stanovsko, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje svojih članov, razvijanje stikov med člani in med društvi ter krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.
Podeljena bodo največ štiri priznanja.

Pisno priznanje »Plaketo društva« prejme član društva za posebne dosežke in/ali kakovostno izvajanje zdravstvene in babiške nege v praksi ter human odnos do pacientov in sodelavcev. Podeljena bodo največ štiri priznanja.

Naziv »Častni član društva« prejme oseba, ki ni član društva, je pa s svojim delom pomembno prispevala k uspešnemu delu in razvoju društva.
Podeljen bo en naziv.

Predloge za priznanja lahko podajo člani, telesa ali organi društva. Pisni predlog naj vsebuje navedbo za katero priznanje je posameznik predlagan, osnovne podatke o kandidatu (kratek življenjepis), podrobnejšo utemeljitev predloga z navedbo za katero obdobje delovanja je kandidat predlagan (največ ena A4 stran), ter podpis predlagatelja.

Predloge pošljite do 05. februarja 2023 na naslov:
Peter Koren, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana v zaprti kuverti, s pripisom:
Komisija za priznanja – ne odpiraj!

Komisija bo upoštevala le pravočasno prispele predloge z ustrezno utemeljitvijo.
Priznanja društva bodo predvidoma podeljeni na
društvenem dogodku marca 2023 v Ljubljani.

Predsednik Komisije za priznanja:
Peter Koren

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima