»Kakovost in varnost v zdravstvu – Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb« – modul licenca


DMSBZT Ljubljana vas vabi na izobraževanje

»Kakovost in varnost v zdravstvu
Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb« – modul licenca

Datum: 18.4.2024

Lokacija: predavalnica »Uradnega lista, Dunajska cesta 167«, Ljubljana

Enodnevno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom ter drugim zdravstvenim delavcem in sodelavcem in zajema vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ZDRAVSTVU TER OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB.

Program izobraževanja po 17. členu Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.

I. ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI TER KULTURE VARNOSTI

 • Spoznavanje sodobnih pristopov in spoznanja na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu – sistemski in procesni pristop;
 • spoznavanje pomena kulture varnosti in pomen poročanja varnostnih in drugih zapletov/odklonov;
 • spoznavanje vloge medicinske sestre v procesu nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti v zdravstvu;
 • spoznavanje orodja za doseganje kakovosti in varnosti;
 • poznavanje pomena obvladovanja tveganja na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu;
 • spoznavanje teoretičnih podlag za razumevanje komunikacije v zdravstvu na vseh ravneh (pacient, medpoklicno komunikacijo);
 • pridobivanje znanja in veščin o vzpostaviti kazalnikov in vodenje ter njihovo stalno izboljševanje v zdravstveni negi v skladu s strokovnimi smernicami;
 • razumevanje pomena/koristi notranje in zunanje presoje znanja o notranjih in zunanjih nadzorih in presojah;
 • spoznavanje namena in načinov merjenja zadovoljstva uporabnikov in pritožbene poti.

II. OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB

 • spoznavanje sodobnih pristopov in spoznavanje na področju z zdravstvom povezanih okužb;
 • spoznavanje vloge medicinske sestre v preprečevanju in obvladovanju bolnišničnih okužb in organiziranost področja v skladu z zakonodajo;
 • spoznavanje teoretičnih podlag za razumevanje postopkov v zdravstveni negi iz vidika preprečevanja okužb;
 • pridobivanje znanja in veščin o temeljnih higienskih postopkih v zdravstveni negi v skladu s strokovnimi smernicami (higiena rok, izolacijski ukrepi);
 • pridobivanje znanja o področjih tveganja za okužbe v bolnišnici in drugih zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah;
 • pridobivanje znanje o vodenju in nenehnem izboljševanju kazalnikov na področju z zdravstvom povezanih okužb.

Termin izobraževanja: četrtek, 18.4.2024

Program:

07.30 – 08.00 Prijava udeležencev

08.00 – 08.10 Pozdrav in predstavitev programa – Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana

08.10 – 08.30 Vloga menedžmenta zdravstvene nege v sistemu razvoja kakovosti – Gordana Lokajner, dipl. m. s, univ. dipl. org.

08.30 – 10.10 S sistemskimi pristopi do kakovosti in varnosti v zdravstvu – Tomaž Babnik, Sistemis, Tomaž Babnik, s. p.

10.10 – 10.40 ODMOR

10.40 – 12.20 Organizacija na poti do varnosti in komuniciranje v zdravstvu – Andreja Vovk, mag. zdr. neg., QSM

12.20 – 13.50 Preprečevanje okužb v zdravstvu – Mojca Tomažič, dipl. m. s., spec. menedž.

13.50 – 14.00 ODMOR

14.00 – 14.45 Kultura varnosti v zdravstvu, upravljanje s tveganji in obvladovanje odklonov – Klavdija Peternelj, Msc (KŠ), dipl. m. s.

14.45 – 15.05 Preverjanje znanja

15.05 – 15.15 Razprava, zaključek izobraževanja

Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija za nečlane na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120,00€, za člane 60,00€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacija se plača po izstavljenem računu.
V ceno je vključena organizacija in izvedba strokovnega srečanja, delavnice, gradivo za udeležence, stroški preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: (plačnik/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence in vaš e-naslov za elektronsko pošiljanje potrdila) do 11.4 2024 oziroma do zasedenosti prostih mest (60).

Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Dodatne informacije: drustvomedsesljubljana@gmail.com ali na GSM 041 754 695 Irma Kiprijanović

POSEBNO OBVESTILO: v Uradnem listi RS Ljubljana – NI PARKIRANJA!

Koordinatorica izobraževanja:
Andreja Vovk, mag. zdr. neg., QSM

Organizator – DMSBZT Ljubljana predsednica:
Đurđa Sima, dipl. m. s.