»Kakovost in varnost v zdravstvu – Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb« – modul licenca


DMSBZT Ljubljana vas vabi na izobraževanje

»Kakovost in varnost v zdravstvu
Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb« – modul licenca

Datum: 7. december 2023

Lokacija: predavalnica »Uradnega lista, Dunajska cesta 167«, Ljubljana

Enodnevno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom ter drugim zdravstvenim delavcem in sodelavcem in zajema vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ZDRAVSTVU TER OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB.

Program izobraževanja po 17. členu Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.

I. ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI TER KULTURE VARNOSTI

 • Spoznavanje sodobnih pristopov in spoznanja na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu – sistemski in procesni pristop;
 • spoznavanje pomena kulture varnosti in pomen poročanja varnostnih in drugih zapletov/odklonov;
 • spoznavanje vloge medicinske sestre v procesu nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti v zdravstvu;
 • spoznavanje orodja za doseganje kakovosti in varnosti;
 • poznavanje pomena obvladovanja tveganja na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu;
 • spoznavanje teoretičnih podlag za razumevanje komunikacije v zdravstvu na vseh ravneh (pacient, medpoklicno komunikacijo);
 • pridobivanje znanja in veščin o vzpostaviti kazalnikov in vodenje ter njihovo stalno izboljševanje v zdravstveni negi v skladu s strokovnimi smernicami;
 • razumevanje pomena/koristi notranje in zunanje presoje znanja o notranjih in zunanjih nadzorih in presojah;
 • spoznavanje namena in načinov merjenja zadovoljstva uporabnikov in pritožbene poti.

II. OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB

 • spoznavanje sodobnih pristopov in spoznavanje na področju z zdravstvom povezanih okužb;
 • spoznavanje vloge medicinske sestre v preprečevanju in obvladovanju bolnišničnih okužb in organiziranost področja v skladu z zakonodajo;
 • spoznavanje teoretičnih podlag za razumevanje postopkov v zdravstveni negi iz vidika preprečevanja okužb;
 • pridobivanje znanja in veščin o temeljnih higienskih postopkih v zdravstveni negi v skladu s strokovnimi smernicami (higiena rok, izolacijski ukrepi);
 • pridobivanje znanja o področjih tveganja za okužbe v bolnišnici in drugih zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah;
 • pridobivanje znanje o vodenju in nenehnem izboljševanju kazalnikov na področju z zdravstvom povezanih okužb.

Termin izobraževanja: četrtek, 7. december 2023

Program:

07.30 – 08.00 Prijava udeležencev

08.00 – 08.10 Pozdrav in predstavitev programa – Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana

08.10 – 09.50 S sistemskimi pristopi do kakovosti in varnosti v zdravstvu – Tomaž Babnik, Sistemis, Tomaž Babnik, s. p.

09.50 – 10.20 ODMOR

10.20 – 12.00 Organizacija na poti do varnosti in komuniciranje v zdravstvu – Andreja Vovk, mag. zdr. neg., QSM

12.00 – 13.30 Preprečevanje okužb v zdravstvu – Mojca Tomažič, dipl. m. s., spec. menedž.

13.30 – 13.40 ODMOR

13.40 – 14.25 Kultura varnosti v zdravstvu, upravljanje s tveganji in obvladovanje odklonov – Jelka Mlakar, viš. med. ses., prof. ped. in andrag. (UN)

14.25 – 14.55 Vloga menedžmenta zdravstvene nege v sistemu razvoja kakovosti – Gordana Lokajner, dipl. m. s, univ. dipl. org.

14.55 – 15.15 Preverjanje znanja

15.15 – 15.30 Razprava, zaključek izobraževanja

Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120,00€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Za člane Društva MSBZT Ljubljana, ki imajo poravnane članske obveznosti, je izobraževanje BREZPLAČNO. Stroški izobraževanja bodo kriti iz sredstev regijskega društva oziroma iz naslova plačanih članarin.
Za preostale člane Zbornice – Zveze (drugih regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, je kotizacija 60,00€.

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: (plačnik/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence in vaš e-naslov za elektronsko pošiljanje potrdila) do 24.11.2023 oziroma do zasedenosti prostih mest (70).

Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Dodatne informacije: drustvomedsesljubljana@gmail.com ali na GSM 041 754 695 Irma Kiprijanović

POSEBNO OBVESTILO: v Uradnem listi RS Ljubljana – NI PARKIRANJA!

Vljudno vabljeni!

Koordinatorica izobraževanja:
Andreja Vovk, mag. zdr. neg., QSM

Organizator – DMSBZT Ljubljana predsednica:
Đurđa Sima, dipl. m. s.