»Kakovost in varnost v zdravstvu – Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb« – modul licenca


DMSBZT Ljubljana vas vabi na izobraževanje

»Kakovost in varnost v zdravstvu
Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb« – modul licenca

Datum: 08. 12. 2022

Lokacija: predavalnica »Uradnega lista, Dunajska cesta 167«, Ljubljana

Enodnevno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom ter drugim zdravstvenim delavcem in sodelavcem in zajema vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ZDRAVSTVU TER OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB.

Program izobraževanja po 17. členu Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.

I. ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI TER KULTURE VARNOSTI

 • Spoznavanje sodobnih pristopov in spoznanja na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu – sistemski in procesni pristop;
 • spoznavanje pomena kulture varnosti in pomen poročanja varnostnih in drugih zapletov/odklonov;
 • spoznavanje vloge medicinske sestre v procesu nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti v zdravstvu;
 • spoznavanje orodja za doseganje kakovosti in varnosti;
 • poznavanje pomena obvladovanja tveganja na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu;
 • spoznavanje teoretičnih podlag za razumevanje komunikacije v zdravstvu na vseh ravneh (pacient, medpoklicno komunikacijo);
 • pridobivanje znanja in veščin o vzpostaviti kazalnikov in vodenje ter njihovo stalno izboljševanje v zdravstveni negi v skladu s strokovnimi smernicami;
 • razumevanje pomena/koristi notranje in zunanje presoje znanja o notranjih in zunanjih nadzorih in presojah;
 • spoznavanje namena in načinov merjenja zadovoljstva uporabnikov in pritožbene poti.

II. OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB

 • spoznavanje sodobnih pristopov in spoznavanje na področju z zdravstvom povezanih okužb;
 • spoznavanje vloge medicinske sestre v preprečevanju in obvladovanju bolnišničnih okužb in organiziranost področja v skladu z zakonodajo;
 • spoznavanje teoretičnih podlag za razumevanje postopkov v zdravstveni negi iz vidika preprečevanja okužb;
 • pridobivanje znanja in veščin o temeljnih higienskih postopkih v zdravstveni negi v skladu s strokovnimi smernicami (higiena rok, izolacijski ukrepi);
 • pridobivanje znanja o področjih tveganja za okužbe v bolnišnici in drugih zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah;
 • pridobivanje znanje o vodenju in nenehnem izboljševanju kazalnikov na področju z zdravstvom povezanih okužb.

Termin izobraževanja: četrtek, 8.12.2022

Program:
07.30 – 08.00 Prijava udeležencev

08.00 – 08.10 Pozdrav in predstavitev programaĐurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana

08.10 – 08.40 Vloga menedžmenta zdravstvene nege v sistemu razvoja kakovostiGordana Lokajner, dipl. m. s, univ. dipl. org.

08.40 – 10.20 S sistemskimi pristopi do kakovosti in varnosti v zdravstvuTomaž Babnik, Sistemis, Tomaž Babnik, s. p.

10.20 – 10.50 ODMOR

10.50 – 12.30 Organizacija na poti do varnosti in komuniciranje v zdravstvuAndreja Vovk, mag. zdr. neg., QSM,

12.30 – 14.00 Preprečevanje okužb v zdravstvu Mojca Tomažič, dipl. m. s., spec. menedž.,

14.00 – 14.10 ODMOR

14.10 – 14.55 Kultura varnosti v zdravstvu, upravljanje s tveganji in obvladovanje odklonovJelka Mlakar, viš. med. ses., prof. ped. in andrag. (UN),

14.55 – 15.15 Preverjanje znanja

15.15 – 15.30 Razprava, zaključek izobraževanja

Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija znaša 120,00€ z vključenim DDV-jem za posameznega udeleženca.
Člani regijskih strokovnih društev, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% popusta (plačajo 60,00€ z vključenim DDV).
Za člane DMSBZT Ljubljana se stroški krijejo iz naslova plačanih članarin – NI KOTIZACIJE!

Prijava preko elektronske prijavnice do 2. decembra 2022 oziroma do zasedenosti mest (50)

Dodatne informacije:  info@drustvo-med-sester-lj.si  ali Irma Kiprijanović 041 754 695

Vljudno vabljeni!

Koordinatorica izobraževanja:
Andreja Vovk, mag. zdr. neg., QSM

Organizator – DMSBZT Ljubljana predsednica:
Đurđa Sima, dipl. m. s.