Kakovost in varnost

Kakovost in varnost v zdravstvu in preprečevanje z zdravstvom povezanih okužb

Prihajajoči dogodki

Za to dejavnost trenutno ni aktualnih dogodkov. Oglejte si ostale prihajajoče dogodke na povezavi KOLEDAR DOGODKOV

Med osnovne in tudi uzakonjene pacientove pravice sodi pravica do kakovostne in varne zdravstvene oskrbe. Kakovostna zdravstvena oskrba je tista, ki dosledno dosega izide zdravstvene obravnave, primerljive s standardi ali najboljšimi praksami. Bistvo vodenja kakovosti je sistematično izboljševanje znanja izvajalcev, organiziranosti procesa zdravstvene obravnave, delovnega okolja in vodenja.

Kaže se v dvigu uspešnosti zdravljenja, povečani dostopnosti zdravljenja, boljših delovnih pogojih, predvsem pa v večji varnosti vseh udeležencev v procesu. Varnost je pomemben element kakovosti in pomeni odsotnost kakršnih koli posledic za paciente, zaposlene ali druge zaradi varnostnih odklonov.

Kakovost in varnost zdravstvene obravnave pacienta ni dejstvo samo po sebi.

Potrebno je:

  • aktivno prizadevanje vseh zdravstvenih delavcev, sodelavcev in drugih zaposlenih (skrb za lastno zdravje, znanje in spretnosti ter etično delovanje v poklicu);
  • aktivno prizadevanje pacientov in njihovih bližnjih (navajanje vseh potrebnih podatkov, ki so pomembni za zdravstveno obravnavo, upoštevanje navodil …);
  • aktivno prizadevanje vodstva in vodij ter odgovornih za kakovost in varnost v ustanovi (priprava ustreznih razporedov dela, delitev del in nalog, skrb za razvoj kompetenc, vzpostavitev prenosa znanj in medsebojnega učenja, uporaba standardov, priprava pravilnikov, navodil …);
  • aktivno skupno prizadevanje upravljavcev zdravstvenih zavodov (občine in Ministrstvo za zdravje) v sodelovanju z vsemi deležniki (zavodi, zbornice, Zavod za zdravstveno zavarovanje, nevladne organizacije/združenja pacientov …), vzpostavitev sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost, vrednotenje kakovosti zdravstvene obravnave, izvajanje nadzorov, izpostavljanje primerov dobre prakse, spremljanje pritožb pacientov (Ministrstvo za zdravje, 2019).

 

Osredotočanje na paciente je eno osrednjih načel kakovosti v zdravstvu.

Sistematično vodenje kakovosti vključuje prizadevanja za izboljšanje osredotočenosti celotnega sistema in predvsem izvajalcev zdravstvene dejavnosti na svoje uporabnike.

Za primerno, kakovostno in varno zdravstveno obravnavo je nujno preventivno delovanje tako zaposlenih v zdravstvu kot tudi pacientov in njihovih svojcev. Osnovni varovalni ukrep je vzpostavitev odnosa sodelovanja in zaupanja med pacientom in njegovimi svojci ter zdravstvenimi delavci.

Izrednega pomena so: prepoznavanje tveganj in varnostnih odklonov, sporočanje teh podatkov pooblaščenim zdravstvenim delavcem ter obravnava in ukrepanje (https://www.gov.si/teme/kakovost-zdravstvenega-varstva/).

Plan dela 2024

Namen izobraževanja:

  • udeležence seznaniti z osnovami s področja kakovosti in varnosti ;
  • udeležencem predstaviti načine za zagotavljanje in izboljševanje omenjenih področij s poudarkom na kulturi varnosti;
  • udeležencem predstaviti osnove dobrega komuniciranja v zdravstvu;
  • udeležencem predstaviti področje obvladovanja z zdravstvom poveznih okužb.

Predvidena lokacija izobraževanja so prostori Uradnega lista v Ljubljani. Udeležencem bodo izročeni izročki predavanj za lažje sledenje predstavljenim temam. Preizkus znanja se izvede pisno.

Za leto 2024 so predvideni 4 sklopi izobraževanj s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu ter obvladovanja z zdravstvom povezanih okužb in sicer: 15. 2., 18.4., 30. 5. , 26.9., ter 28. 11. 2024.

Kontakt

Andreja Vovk

mag. zdr. neg., QSM
koordinatorica izobraževanja s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu ter obvladovanja z zdravstvom povezanih okužb
041 963 156
vovk.andreja@siol.net