Izobraževanje in raziskovanje

Izobraževanje je eden pomembnih temeljev razvoja vsakega posameznika in organizacije. Z neformalnim izobraževanjem krepimo, zvišujemo in nadgrajujemo raven svojih kompetenc.

Poklicna etika in zakonodaja

DMSBZT Ljubljana že od leta 2004 večkrat letno organizira različne strokovne seminarje in učne delavnice s področja poklicne etike v zdravstveni in babiški negi.

Temeljni postopki oživljanja z AED

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. 

Kakovost in varnost

Sistematično vodenje kakovosti vključuje prizadevanja za izboljšanje osredotočenosti celotnega sistema in predvsem izvajalcev zdravstvene dejavnosti na svoje uporabnike.

Področje izobraževanja

Izobraževanje je eden pomembnih temeljev razvoja vsakega posameznika in organizacije.
Z neformalnim izobraževanjem krepimo, zvišujemo in nadgrajujemo raven svojih kompetenc. Z razvojem različnih socialnih spretnosti napredujemo v svojih veščinah, pridobivamo znanje ter gradimo odnos do dela. Koristi neformalnega izobraževanja se zavedemo tudi v DMSBZT Ljubljana, zato svojim članicam in članom omogočamo različna izobraževanja, strokovna izpopolnjevanja in strokovna usposabljanja.

Poudarjamo pomen vseživljenjskega izobraževanja/učenja

Poudarjamo pomen vseživljenjskega izobraževanja/učenja, kar pomeni, da spodbujamo članice in člane k pridobivanju čim širšega znanja, spretnosti in osebnostnih lastnosti, ki jih potrebujejo za kakovostno delo in življenje. Tako izvajamo različne seminarje, učne delavnice, tečaje in simpozije. Vsako leto izvedemo simpozij z mednarodno udeležbo, kjer izpostavimo eno od aktualnih tem. Nanj povabimo ugledne strokovnjake iz tujine in iz Slovenije.

Doslej smo v okviru simpozija predstavili različne aktualne teme: zdravstvena nega včeraj, danes, jutri, izobraževanje v zdravstveni negi, etika, medpoklicni odnosi, zdravstvena vzgoja, predpisovanje zdravil, prenos informacij v zdravstveni negi, razvojne usmeritve v zdravstveni in babiški negi, odvisnost in problemi v širši družbi, zdravje in zadovoljstvo posameznika kot eliksir dolgega in polnega življenja itd.

Redno izdajamo tudi različne strokovne publikacije

Vsako leto ob simpoziju izdamo recenzirani zbornik prispevkov, ki je na spletni strani društva dosegljiv vsem članicam in članom ter širši javnosti. Članicam in članom ponujamo različne izobraževalne dogodke, kjer pridobivajo nova znanja in spretnosti za potrebe poklica, skrbi za zdravje in za njihov osebni razvoj. Ponujamo jim tudi vsebine iz obveznih vsebin za podaljšanje licence, in sicer etike, zakonodaje, kakovosti in varnosti ter temeljnih postopkov oživljanja. Iz leta v leto izobraževalne vsebine nadgrajujemo, dopolnjujemo in dodajamo kakovost že utečenim. Tako že nekaj let poleg utečenih vsebin ponujamo članicam in članom tudi jezikovne tečaje nemščine in angleščine.

Širimo kriterije pomoči pri dodeljevanju finančnih sredstev za udeležbo na različnih strokovnih dogodkih doma in v tujini.

Ker je sredstev za izobraževanje vedno premalo, podpiramo naše članice in člane pri samoizobraževanju in doseganju višje formalne izobrazbe. Poleg izobraževalnih vsebin, ki jih izvajamo v okviru društva, vedno bolj širimo kriterije pomoči pri dodeljevanju finančnih sredstev za udeležbo na različnih strokovnih dogodkih doma in v tujini.
Podpisane imamo mednarodne sporazume o strokovnem sodelovanju z Združenjem zdravstvenih delavcev Republike Srbije, Združenjem medicinskih sester Hrvaške ter Združenjem medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic Republike Srbske (BIH). Z vsemi združenji poteka stalna izmenjava strokovnjakov s področja zdravstvene in babiške nege.

Področje raziskovanja

Področje raziskovanja v DMSBZT Ljubljana je relativno mlado.
Članom želimo ponuditi osnovna znanja in spretnosti s področja raziskovanja in jih preko posameznih delavnic in oblikovanih skupin opolnomočiti za uporabo »evidence based nursing« (na dokazih osnovane prakse zdravstvene in babiške nege).
S tovrstnim delom želimo članom ponuditi znanja in spretnosti ter jih spodbuditi, da poskušajo na podlagi pridobljenih znanj uvajati novosti na področju zdravstvene in babiške nege, reševati nastale težave, prispevati k dvigu ugleda poklica, statusa zaposlenih v zdravstveni in babiški negi ter prepoznavnosti stroke in organizacije.

Članice in člane spodbujamo k pridobivanju znanja o raziskovanju

Članice in člane spodbujamo k pridobivanju znanja o raziskovanju in na dokazih podprtem delu, saj je raziskovanje ključni element razvoja zdravstvene in babiške nege. V okviru društva smo izvedli že kar nekaj učnih delavnic na temo raziskovanja v zdravstveni in babiški negi. Želimo si, da bi ta skupina zadihala s polnimi pljuči in omogočala reševanje bolj kompleksnih izzivov ter možnosti vključevanja v različne mednarodne projekte.

Spodbujamo izvajanje klinično relevantnih raziskav kliničnih težav, ki omogočajo prenos raziskovalnih izsledkov v vsakdanje praktično delo na področju zdravstvene in babiške nege.

Redno izdajamo tudi različne strokovne publikacije

Raziskovalna skupina DMSBZT Ljubljana je bila formalno ustanovljena leta 2001. Takrat je štela enajst medicinskih sester različnih izobrazbenih stopenj in sociologinjo. V letu 2006 je v raziskovalni skupini delovalo 18 članic, in sicer medicinske sestre različnih stopenj izobrazbe, profesorice zdravstvene vzgoje, organizatorice dela, teologinja in dve sociologinji. Od leta 2022 bi želeli oblikovati stalno skupino, ki bi nadaljevala delo, zastavljeno pred nekaj desetletji.

Glede na obravnavano tematiko in stopnjo metodološke zahtevnosti raziskave se povezujemo tudi z različnimi strokovnjaki drugih strokovnih področij: zdravniki, statistiki, družboslovnimi informatiki, strokovnjaki iz tujine idr.

Pomembnejši raziskovalni projekti, izvedeni v okviru raziskovalne skupine DMSBZT Ljubljana, so bili:

 • Medicinske sestre v Sloveniji (2001),
 • Zdravstvena nega v luči etike (2003),
 • Medpoklicno sodelovanje v zdravstvenem timu med medicinskimi sestrami in zdravniki (2004 in 2005),
 • Značilnosti sodelovanja med zaposlenimi na oddelku za torakalno kirurgijo UKC: študija primera (2009),
 • Pilotski raziskovalni projekt Življenjska aktivnost spanja pri medicinskih sestrah (2012),
 • Analiza stališč udeležencev neformalnih izobraževanj, namenjenih zaposlenim v zdravstveni negi in socialni oskrbi v organizaciji v okviru DMSBZT Ljubljana (2016),
 • Uživanje alkoholnih pijač med starostniki v domačem okolju – rezultati presejalnega testa SMAT-G (2016),
 • Stališča zaposlenih zdravstvene nege in oskrbe ljubljanske regije o spoštovanju dostojanstva pacientov (2019).

Plan dela 2024

Obetamo si  izobraževalno pestro društveno leto 2024, ki bo še bolj raznoliko kot do sedaj. Vključevali bomo dodatna različna izobraževanja specialnih področij in povabili k sodelovanju strokovnjake različnih področij delovanja v zdravstveni in babiški negi ter tudi izven nje. Naš program dela ostaja usmerjen v zadovoljevanje izobraževalnih potreb naših članov ter potrebam dela s pacienti in lastnega osebnega razvoja. S spremljanjem in vključevanjem  sodobnih oblik vseživljenjskega učenja gradimo pripadnost poklicni skupini in stroki. Izobraževalne vsebine bomo ponudili in organizirali za vse poklicne skupine ter starostne kategorije članstva DMSBZT Ljubljana.

Enodnevni SIMPOZIJ z mednarodno udeležbo - Predviden datum 22.11.2024.

Etični seminar – vrednote zdravstvene in babiške nege:

Etični seminar bo organiziran v spomladanskem terminu (maj 2024) in bomo pokrili eno od vrednot/načel ZBN, na katerega bomo povabili zanimive predavatelje in pričakujemo ponovno živahno debato in izmenjavo mnenj.

POPOLDANSKA IZOBRAŽEVANJA

Kontaktna oseba: Maja Vidrih

Predstavili bomo strokovne vsebine z različnih področij delovanja medicinskih sester in babic. Povezali se bomo s strokovnimi sekcijami, ki delujejo pod okriljem Zbornice – Zveze ter strokovnjaki iz različnih področij poklicnega delovanja. Za leto 2024 je načrtovana izvedba  osmih kliničnih popoldnevov. Izobraževanja bodo potekala enkrat mesečno, zadnji četrtek v mesecu.

Predlagane vsebine:

 • žilni pristopi: včeraj, danes, jutri – ponovitev,
 • Obvladovanje neprijetnih simptomov pri oskrbi pacienta kronično rano – ponovitev,
 • Zdravstvena nega pacienta pri uroloških težavah – izbrane teme,
 • Od preventive do urgentnih stanj na področju maksilofacialne in oralne kirurgije UKCL,
 • Zdravstvena nega na področju pulmologije in alergologije,
 • Zdravstvena nega dermatološkega pacienta,
 • Zdravstvena nega nevrološkega pacienta,
 • Predstavitve magistrskih nalog kolegic in kolegov, ki so prejeli finančno pomoč Društva pri študiju.

Druga izobraževanja

DRUGA IZOBRAŽEVANJA

Kratki pregledi aktualnih vsebin iz ZNB preko spletne platforme
(Saša Mohar)

V kratkih 45 minutnih mesečnih srečanjih preko spletne platforme bomo člane informirali z novostmi na različnih področjih ZBN, ki bodo članom v pomoč pri vsakdanjem delu s pacienti ali pri vsakodnevnih izzivih, ki jih delovno ali domače okolje postavlja pred njih. Spletna srečanja bomo organizirali enkrat mesečno predzadnji četrtek v mesecu. Vsebine se bodo sprotno posodabljale glede na želje in potrebe članstva. Predlogi vsebin četrtkovih spletnih vsebin so s področja: gibanje, spanje, prehrana, ustno zdravje, spolno zdravje, bonton, zaupnik, prvi posredovalci, AED, zdravila, ADHD, alkohol in droge.

Znanje za zdravje
(Radojka Kobentar)

Izvedeni bodo štirje zaključeni vsebinski sklopi izobraževanj za zdravje predvsem ciljno namenjeni predstavitvi zanimivih vsebin:

 • Čustva v zdravstveni in babiški negi ¬ Strah,
 • Ekologija v zdravstvu 2 (nove vsebine),
 • Delavnice o razvoju v starosti (nove vsebine),
 • Medicinska sestra bom – Zakaj?  (projekt graditve pozitivne podobe in dela v poklicih ZBN- sodelovanja z vrtcem, predšolska skupina).

Akademija vodenja

(Đurđa Sima, Gordana Lokajner)

DMSBZT Ljubljana – v letu 2024 bomo organizirali Akademijo vodenja, ki bo namenjena vodilnim kadrom srednjega in vrhnjega managementa zdravstvene in babiške nege. Vsebinsko bodo zapolnila vrzeli in potrebe po želenih vsebinah na posameznih področjih vodenja in upravljanja v zdravstvene in babiške nege. Srečanja bodo potekala v živi ali preko spletnih platform. Načrtujemo 4 srečanja.

Letno tradicionalno srečanje glavnih medicinskih sester – strokovnih vodij zdravstvene in babiške nege ljubljanske regije
bo v letu 2024 ponovno organizirano skupaj s slavnostno podelitvijo Srebrnih znakov in plaket DMSBZT Ljubljana.

Ostale vsebine

V letu 2024 bomo na novo ponudili različne izobraževalne tematske sklope predvsem namenjene dijakom, študentom ter mladim prvo zaposlenim v ZBN. Približevanje poklica medicinske sestre, babice ali tehnike zdravstvene nege je nujen za dobro medgeneracijsko povezovanje in izmenjevanje znanj ter izkušenj.
Zaradi povečanega zanimanja za predstavitev izbranih vsebin s področja varnosti in kakovosti obravnave v DSO, bomo posamezne tematike predstavili tudi zaposleni poklicnim skupinam v DSO.

Raziskovalna dejavnost v letu 2024

Organizirali bodo mesečne krožki raziskovanja in znanstvenega pisanja (in srečanja za učinkovito uvajanju na dokazih podprte prakse zdravstvene in babiške nege. V nadaljevanju načrtujemo predlog nove velike raziskave DMSBZT Ljubljana, ki bo plod možganskega viharjenja na obeh srečanjih.

Kontakt

Gordana Lokajner

Podpredsednica društva za izobraževalno, raziskovalno dejavnost in založništvo
030 710 552
gordana.lokajner@gmail.com