Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege ter zakonodaja s področja zdravstva


DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV LJUBLJANA
VAS VABI NA DVODNEVNO IZOBRAŽEVANJE
POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA  –  MODUL LICENCA
dne: 22. in 23. SEPTEMBRA 2022
LOKACIJA: predavalnica »Uradnega lista, Dunajska cesta 167«, Ljubljana
Program obveznega izobraževanja po določbah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (UR. l. RS.: 152/20).
Dvodnevno strokovno izobraževanje, poleg vsebin s področja poklicne etike ter pravne ureditve zdravstvene dejavnosti daje udeležencem tudi razširjen nabor informacij iz delovne prakse ter jih aktivno vključuje v obravnavo vsebin izobraževanja.
Vsebine izobraževanja:
  • etika in morala v zdravstveni in babiški negi – osnovni pojmi,
  • teorije etike v zdravstvu, etična načela, etična odgovornost,
  • Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, Kodeks etike za babice Slovenije,
  • komunikacija, medpoklicni odnosi, poklicna/profesionalna podoba v zdravstveni in babiški negi,
  • vrednote v zdravstveni in babiški negi, izzivi poklicne etike v posebnih okoljih in etične dileme, vključno s primeri iz prakse,
  • zdravstvena zakonodaja in pravni viri s področja zdravstva,
  • poklicne kvalifikacije in poklicne kompetence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, strokovna, odškodninska in kazenska odgovornost zdravstvenih delavcev,
  • pravice in dolžnosti pacientov ter postopek uveljavljanja njihovih pravic,
  • pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti ter pravice in obveznosti iz delovnega razmerja,
  • delovanje zdravstvenih delavcev v zvezi z obravnavo nasilja v družini in preprečevanje in obravnava nasilja na delovnem mestu pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.
Za izpolnitev priznanja izobraževanja je potrebna udeležba na obeh dnevih izobraževanja.
Strokovni program izobraževanja
četrtek, 22.09.2022
08.00 – 08.30
Registracija, oz. prijava udeležencev v spletno okolje
08.30 – 08.45
Uvod v seminar,  Marina Velepič, viš. med. ses.
08.45 – 10.30
Etika v zdravstveni in babiški negi, Marina Velepič, viš. med. ses.
10.30 – 10.45      Odmor
10.45 – 11.25
Etična odgovornost,  mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ.dipl.org., viš. pred.
11.25 – 11.55      Odmor
11.55 – 12.40
Izzivi etike v sodobnem medkulturnem okolju, mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ.dipl.org., viš. pred.
12.40 – 12.50
Razprava, Marina Velepič, viš. med. ses.,Darja Ovijač, viš. med. ses., univ.dipl.org., viš. pred
12.50 – 13.05      Odmor
13.05 – 13.45
Etična analiza in etično odločanje,  Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.
13.45 – 14.45
Predstavitev etičnih problemov iz prakse,   Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.
14.45 –  15.10
Preverjanje znanja
15.10 –  15.20
Evalvacija in zaključek seminarja, Marina Velepič, viš. med. ses., Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.
Petek, 23.09.2022
07.30 – 08.00
Registracija, oz. prijava udeležencev v spletno okolje
08.00 – 08.10
Pozdrav in predstavitev programa – Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana
08.10 – 10.05
Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti – mag. Peter Požun, viš. med. teh, univ. dipl. ekon.( UN)
10.05 – 10.15 Odmor
10.15 – 11.15
Pravice pacientov – Jožica Trošt Krušec, mag. prava
11.15 – 11.35  Odmor
11.35 – 13.05
Kazenska in odškodninska odgovornost – Mitja Kocmut, dipl. iur.
13.05 – 13.10 Odmor
13.10 – 14.40
Delovnopravno področje in preprečevanje nasilja v družini – Marko Špoljarič, dipl. iur.
14.40 – 15.10
Preverjanje znanja

15.10 – 15.20
Razprava, zaključek

Kotizacija za nečlane znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca.
Za člane DMSBZT Ljubljana se stroški krijejo iz naslova plačanih članarin – NI KOTIZACIJE.
Člani regijskih strokovnih društev, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% dopusta (plačajo 60,00€ z vključenim DDV).

Prijava preko elektronske prijavnice do  17. septembra 2022 oziroma do zasedenosti mest (60).

Dodatne informacije: Irma Kiprijanović – irma.kiprijanovic@gmail.com ali 041 754 695.
Za koordinacijo izobraževanj s področja etike:
Marina Velepič, viš. med. ses.
Za koordinacijo izobraževanj s področja zakonodaje
Mag. Peter Požun, viš. med. teh., univ. dipl. ekon. (UN)
Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, dipl. m. s.