Izobraževanje in raziskovanje

Izobraževanje je eden pomembnih temeljev razvoja vsakega posameznika in organizacije. Z neformalnim izobraževanjem krepimo, zvišujemo in nadgrajujemo raven svojih kompetenc.

Prihajajoči dogodki

Poklicna etika in zakonodaja

DMSBZT Ljubljana že od leta 2004 večkrat letno organizira različne strokovne seminarje in učne delavnice s področja poklicne etike v zdravstveni in babiški negi.

Temeljni postopki oživljanja z AED

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. 

Kakovost in varnost

Sistematično vodenje kakovosti vključuje prizadevanja za izboljšanje osredotočenosti celotnega sistema in predvsem izvajalcev zdravstvene dejavnosti na svoje uporabnike.

Področje izobraževanja

Izobraževanje je eden pomembnih temeljev razvoja vsakega posameznika in organizacije.
Z neformalnim izobraževanjem krepimo, zvišujemo in nadgrajujemo raven svojih kompetenc. Z razvojem različnih socialnih spretnosti napredujemo v svojih veščinah, pridobivamo znanje ter gradimo odnos do dela. Koristi neformalnega izobraževanja se zavedemo tudi v DMSBZT Ljubljana, zato svojim članicam in članom omogočamo različna izobraževanja, strokovna izpopolnjevanja in strokovna usposabljanja.

Poudarjamo pomen vseživljenjskega izobraževanja/učenja

Poudarjamo pomen vseživljenjskega izobraževanja/učenja, kar pomeni, da spodbujamo članice in člane k pridobivanju čim širšega znanja, spretnosti in osebnostnih lastnosti, ki jih potrebujejo za kakovostno delo in življenje. Tako izvajamo različne seminarje, učne delavnice, tečaje in simpozije. Vsako leto izvedemo simpozij z mednarodno udeležbo, kjer izpostavimo eno od aktualnih tem. Nanj povabimo ugledne strokovnjake iz tujine in iz Slovenije.

Doslej smo v okviru simpozija predstavili različne aktualne teme: zdravstvena nega včeraj, danes, jutri, izobraževanje v zdravstveni negi, etika, medpoklicni odnosi, zdravstvena vzgoja, predpisovanje zdravil, prenos informacij v zdravstveni negi, razvojne usmeritve v zdravstveni in babiški negi, odvisnost in problemi v širši družbi, zdravje in zadovoljstvo posameznika kot eliksir dolgega in polnega življenja itd.

Redno izdajamo tudi različne strokovne publikacije

Vsako leto ob simpoziju izdamo recenzirani zbornik prispevkov, ki je na spletni strani društva dosegljiv vsem članicam in članom ter širši javnosti. Članicam in članom ponujamo različne izobraževalne dogodke, kjer pridobivajo nova znanja in spretnosti za potrebe poklica, skrbi za zdravje in za njihov osebni razvoj. Ponujamo jim tudi vsebine iz obveznih vsebin za podaljšanje licence, in sicer etike, zakonodaje, kakovosti in varnosti ter temeljnih postopkov oživljanja. Iz leta v leto izobraževalne vsebine nadgrajujemo, dopolnjujemo in dodajamo kakovost že utečenim. Tako že nekaj let poleg utečenih vsebin ponujamo članicam in članom tudi jezikovne tečaje nemščine in angleščine.

Širimo kriterije pomoči pri dodeljevanju finančnih sredstev za udeležbo na različnih strokovnih dogodkih doma in v tujini.

Ker je sredstev za izobraževanje vedno premalo, podpiramo naše članice in člane pri samoizobraževanju in doseganju višje formalne izobrazbe. Poleg izobraževalnih vsebin, ki jih izvajamo v okviru društva, vedno bolj širimo kriterije pomoči pri dodeljevanju finančnih sredstev za udeležbo na različnih strokovnih dogodkih doma in v tujini.
Podpisane imamo mednarodne sporazume o strokovnem sodelovanju z Združenjem zdravstvenih delavcev Republike Srbije, Združenjem medicinskih sester Hrvaške ter Združenjem medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic Republike Srbske (BIH). Z vsemi združenji poteka stalna izmenjava strokovnjakov s področja zdravstvene in babiške nege.

Področje raziskovanja

Področje raziskovanja v DMSBZT Ljubljana je relativno mlado.
Članom želimo ponuditi osnovna znanja in spretnosti s področja raziskovanja in jih preko posameznih delavnic in oblikovanih skupin opolnomočiti za uporabo »evidence based nursing« (na dokazih osnovane prakse zdravstvene in babiške nege).
S tovrstnim delom želimo članom ponuditi znanja in spretnosti ter jih spodbuditi, da poskušajo na podlagi pridobljenih znanj uvajati novosti na področju zdravstvene in babiške nege, reševati nastale težave, prispevati k dvigu ugleda poklica, statusa zaposlenih v zdravstveni in babiški negi ter prepoznavnosti stroke in organizacije.

Članice in člane spodbujamo k pridobivanju znanja o raziskovanju

Članice in člane spodbujamo k pridobivanju znanja o raziskovanju in na dokazih podprtem delu, saj je raziskovanje ključni element razvoja zdravstvene in babiške nege. V okviru društva smo izvedli že kar nekaj učnih delavnic na temo raziskovanja v zdravstveni in babiški negi. Želimo si, da bi ta skupina zadihala s polnimi pljuči in omogočala reševanje bolj kompleksnih izzivov ter možnosti vključevanja v različne mednarodne projekte.

Spodbujamo izvajanje klinično relevantnih raziskav kliničnih težav, ki omogočajo prenos raziskovalnih izsledkov v vsakdanje praktično delo na področju zdravstvene in babiške nege.

Redno izdajamo tudi različne strokovne publikacije

Raziskovalna skupina DMSBZT Ljubljana je bila formalno ustanovljena leta 2001. Takrat je štela enajst medicinskih sester različnih izobrazbenih stopenj in sociologinjo. V letu 2006 je v raziskovalni skupini delovalo 18 članic, in sicer medicinske sestre različnih stopenj izobrazbe, profesorice zdravstvene vzgoje, organizatorice dela, teologinja in dve sociologinji. Od leta 2022 bi želeli oblikovati stalno skupino, ki bi nadaljevala delo, zastavljeno pred nekaj desetletji.

Glede na obravnavano tematiko in stopnjo metodološke zahtevnosti raziskave se povezujemo tudi z različnimi strokovnjaki drugih strokovnih področij: zdravniki, statistiki, družboslovnimi informatiki, strokovnjaki iz tujine idr.

Pomembnejši raziskovalni projekti, izvedeni v okviru raziskovalne skupine DMSBZT Ljubljana, so bili:

 • Medicinske sestre v Sloveniji (2001),
 • Zdravstvena nega v luči etike (2003),
 • Medpoklicno sodelovanje v zdravstvenem timu med medicinskimi sestrami in zdravniki (2004 in 2005),
 • Značilnosti sodelovanja med zaposlenimi na oddelku za torakalno kirurgijo UKC: študija primera (2009),
 • Pilotski raziskovalni projekt Življenjska aktivnost spanja pri medicinskih sestrah (2012),
 • Analiza stališč udeležencev neformalnih izobraževanj, namenjenih zaposlenim v zdravstveni negi in socialni oskrbi v organizaciji v okviru DMSBZT Ljubljana (2016),
 • Uživanje alkoholnih pijač med starostniki v domačem okolju – rezultati presejalnega testa SMAT-G (2016),
 • Stališča zaposlenih zdravstvene nege in oskrbe ljubljanske regije o spoštovanju dostojanstva pacientov (2019).

Plan dela 2022

Društveno leto 2022 bo izobraževalno zanimivo. Vključili bomo različna področja izobraževanja in povabili k sodelovanju strokovnjake različnih področij delovanja v zdravstveni in babiški negi ter tudi izven njiju. Naš program dela ostaja usmerjen v zadovoljevanje izobraževalnih potreb naših članov ter potrebam dela s pacienti. S pomočjo sodobnih oblik vseživljenjskega učenja gradimo pripadnost poklicni skupini in stroki.

Enodnevni SIMPOZIJ z mednarodno udeležbo

Etični popoldnevi – modul vrednote zdravstvene in babiške nege:

ker v letu 2021 nismo mogli izvesti popoldanskega seminarja o AVTONOMIJI  v živo, ga načrtujemo v mesecu aprilu 2022. Izvedbo seminarja bomo poskusili izvesti v živo, saj je zelo pomembna zlasti zaradi zadnje teme in predavatelja prof. dr. Andreja Pleterskega, kjer pričakujemo živahno razpravo in izmenjavo mnenj.

V jesenskem terminu načrtujemo etično klinično popoldne s področja EMPATIJE.
Pripravljen seminar iz poklicne etike za osebje domov za starejše občane  bomo izvedli, ko nam bodo razmere dopuščale.

 

POPOLDANSKA IZOBRAŽEVANJA

Kontaktna oseba: Maja Vidrih

Predstavili bomo strokovne vsebine z različnih področij delovanja medicinskih sester in babic. Povezali se bomo s strokovnimi sekcijami, ki delujejo pod okriljem Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ter strokovnjaki iz različnih področij poklicnega delovanja.

V letu 2022 načrtujemo izvedbo 8 strokovnih srečanj. Izobraževanja bodo potekala v preko spletne aplikacije ZOOM ali v prostorih DMSBZT Ljubljana, tretji ali zadnji četrtek v mesecu v popoldanskem času.

Strokovne vsebine:

 • zdravstvena nega očesnega bolnika,
 • zdravstvena nega kardiološkega bolnika,
 • zdravstvena nega onkološkega bolnika,
 • pacient ne govori slovensko – Komunikacijske strategije in večkulturni stiki s tujejezičnimi pacienti v slovenskem zdravstvenem sistemu – predstavitev projekta in priročnika za izobraževanje zdravstvenih delavcev, ki se srečujejo s tujejezičnimi, pacienti z učno delavnico: prof. Nike K Pokorn in Marija Milavec Kapun,
 • obravnava nujnih stanj pri otrocih – Pediatrična klinika Ljubljana,
 • opekline – KO za plastično in rekonstruktivno kirurgijo in opekline, UKCL,
 • predstavitve magistrskih nalog kolegic in kolegov, ki so prejeli finančno pomoč DMSBZT Ljubljana pri magistrskem študiju.

Druga izobraževanja

DRUGA IZOBRAŽEVANJA

Učenje tujih jezikov

Nadaljevali bomo s tečajem angleškega, španskega in nemškega jezika, s poudarkom na strokovnem jeziku. Učenje nemškega jezika bo potekalo v prostorih DMSBZT Ljubljana – individualno. Učenje angleškega in španskega jezika pa na sedežu podjetja Linkot.

Znanja za zdravje
Kontaktna oseba: Radojka Kobentar

 • Psihoze in delo z obolelimi – celodnevni seminar (izveden le enkrat, verificiran). Izvedba: marec.
 • Mejna osebnostna motnja – borderline– (nov celodnevni seminar). Izvedba: april.
 • Starejši – kompetence in potrebe – (nov celodnevni seminar). Izvedba: maj in oktober.
AKADEMIJA VODENJA

DMSBZT Ljubljana – Akademija vodenja bo namenjena vodilnim kadrom srednjega in vrhnjega managementa zdravstvene in babiške nege. Vsebinsko bodo zapolnila vrzeli in potrebe po želenih vsebinah na posameznih področjih vodenja in upravljanja v zdravstvene in babiške nege. Srečanja bodo potekala v živi ali preko spletnih platform. Načrtujemo 4 srečanja na leto.
Program bo oblikovan skladno z določbami pravilnika za pridobitev posebnih znanj.

Letno tradicionalno srečanje GMS pa bo v sklopu akademije organizirano enkrat letno.

Sodelovanja Zdravstvene fakultete Ljubljana – Oddelek za zdravstveno nego in DMSBZT Ljubljana
(dr. Andreja Kvas)

 • Predstavitev Društva študentom 1., 2. in 3. letnika na mentorskih sestankih. Predstavitev izvedejo študenti člani Društva;
 • pridobivanje pristopnih izjav za članstvo v Društvu s strani študentov članov Društva in visokošolskih učiteljev članov Društva;
 • skrb za promocijo Društva (pošiljanje sporočil o dogodkih na Društvu preko skupnih e-naslovov študentom);
 • pomoč študentov pri izvedbi strokovnih srečanj in ostalih dogodkov Društva.

Sodelovanje s Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana
(Mojca Kotnik)

 • predstavitev Društva dijakom 3. in 4. letnikov,
 • prepoznavnost dela Društva med učitelji strokovno teoretičnih predmetov in praktičnega pouka ter splošnih predmetov,
 • sodelovanje dijakov pri aktivnostih Društva,
 • posredovanje promocijskih, vzgojnih in izobraževalnih vsebin.

Raziskovalna dejavnost v letu 2022

Organizirani bodo mesečni krožki raziskovanja in znanstvenega pisanja (Lokajner in Kobentar s sodelavci) in srečanja za učinkovito uvajanju na dokazih podprte prakse zdravstvene in babiške nege. V nadaljevanju načrtujemo predlog nove velike raziskave DMSBZT Ljubljana, ki bo plod možganskega viharjenja na obeh srečanjih.

Kontakt

Gordana Lokajner

Podpredsednica društva za izobraževalno, raziskovalno dejavnost in založništvo
030 710 552
gordana.lokajner@gmail.com

Zgodilo se je