Priznanja DMSBZT Ljubljana 2003

Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v letu 2003 v skladu s Pravilnikom o priznanjih petič podeljuje priznanje svojim članom za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester, skrbi za stanovsko, kulturno, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje, razvijanju stikov med člani in med društvi ter krepitvi vloge in pomena dela medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

V letu 2003, Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana za izjemen doprinos k razvoju in prepoznavnosti društva prvič podeljuje naziv častne/ga člana/ice društva. Tako kot »srebrni znak« naziv podeljujemo posameznikom, osebam, ki so s svojim delom pomembno prispevale k uspešnemu delu društva.

 

Dobitnice Srebrnega znaka 2003 so

Ga. Majda Šmid

Gospa Majda Šmid je medicinska sestra, ki je svojo poklicno pot začela v šolskem dispanzerju v Zdravstvenem domu Tržič in nadaljevala v šolskem dispanzerju Zdravstvenega doma Ljubljana Vič – Rudnik. Delo v preventivni dejavnosti je zaokrožila z delovanjem na področju zdravstvene vzgoje, kjer s skupino medicinskih sester izvaja programirano zdravstveno vzgojo po vrtcih in šolah, kjer so uspele uvesti in razširiti različne zdravstveno vzgojne vsebine tudi na področje vseh primestnih občin, ki jih pokriva ZD Vič Rudnik. Aktivno sodeluje na seminarjih in kongresih zdravstvene nege v Sloveniji, poznana pa je tudi njena aktivna udeležba na štirih mednarodnih konferencah v tujini. Kot prostovoljka sodeluje v Društvu onkoloških bolnikov Slovenije v programu Pot k okrevanju in v kontaktnih oddajah in različnih medijih, katerih namen je delo, svetovanje, informacija in osveščenost o raku dojke.

ga. Veronika Pretnar Kunstek

Gospa Veronika Pretnar Kunstek je zelo zaslužna predstavnica medicinskih sester v slovenskem prostoru tako za razvoj stroke kot organizacije in promocijo zdravstvene nege nasploh. V svoji poklicni karieri je opravljala številna dela in naloge, ki so zdravstveno nego dvignile na visok strokovni, organizacijski in prepoznavni nivo, ne samo v Kliničnem centru Ljubljana, kjer je bila zaposlena na vodilnih in vodstvenih funkcijah, ampak v slovenskem in svetovnem prostoru. Vključevala in prispevala je svoje znanje, izkušnje, energijo, entuziazem in zavedanje o pomembnosti in potrebnosti stroke v številnih strokovnih in organizacijskih oblikah dela in življenja medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic.

Iz njenega bogatega delovanja povzemamo nekaj najvažnejših podatkov:

  • bila je članica izvršilnega odbora in kasneje predsednica Pediatrične sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov,
  • generalna sekretarka Zveze medicinskih sester Jugoslavije,
  • glavna in odgovorna urednica časopisno – založniške dejavnosti Zbornice – Zveze, odgovorna urednica Utripa in Obzornika zdravstvene nege,
  • imenovana delegatka v PCN – Stalni odbor medicinskih sester – držav članic EU, Bruselj,
  • voljena članica »Steering Committee« za Evropski Forum, Evropski urad WHO, Copenhagen,
  • od leta 2001 dalje članica vodstva (»board«) direktorjev ICN s sedežem v Ženevi,
  • in od istega leta dalje članica Delovne skupine za nenasilje pri Zbornici – Zvezi.

Aktivnosti gospe Veronike Pretnar Kunstek so potekale vzporedno z njenim članstvom v Društvu medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana in nedvomno prispevale pri krepitvi in vlogi društva v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Ga. Majda Gorše

Preskopo je odmerjen prostor, da bi o njej povedali vse, kar bi bilo ob tej priložnosti potrebno zapisati. Njeno ime je v slovenskem sestrskem prostoru prisotno zajetno vrsto let. Z zaposlitvijo v obratni ambulanti Tovarne aluminija v Kidričevem se je zapisala svoji poklicni usmeritvi – področju medicine dela, ki ga je nadaljevala v obratni ambulanti Saturnus v Ljubljani, prekinila za krajše obdobje z delom pri Republiškem odboru Rdečega križa Slovenije in nadaljevala kot glavna medicinska sestra na Inštitutu medicine dela, prometa in športa v Ljubljani.

Vzporedno je intenzivno delovala v stanovski organizaciji, kjer je pustila globok pečat: bila je predsednica Sekcije za medicino dela, prometa in športa in leta 1974 postala predsednica Zveze društev medicinskih sester Slovenije. Z novim statusom upokojenke ni prenehala biti medicinska sestra, predvsem pa ni prenehala delovati kot medicinska sestra; področij dela za medicinsko sestro ji tudi v tretjem življenjskem obdobju ne zmanjka in jih še vedno uspešno udejanja v DMSZT Ljubljana.

Gospo Majdo Gorše so in še vedno odlikujejo pomembne organizacijske sposobnosti, zagrizenost na poti do ciljev in delovna vnema. Je ena izmed tistih članic DMSZT Ljubljana, ki je vseskozi delovala v njegovo dobrobit in pripomogla k njegovi večji prepoznavnosti.

Ga. Vida Lukač

Prva zaposlitev medicinske sestre Vide Lukač se je začela na Gastroenterološki kliniki Kliničnega centra v Ljubljani in nadaljevala v Zdravstvenem domu Litija. Njena področja dela so bila medicina dela, ginekološki dispanzer in materinska šola in avdiometrija. Leta 1991 je prevzela dela in naloge vodje zdravstveno negovalne službe v socialno varstvenem zavodu Dom Tisje. V domu je organizirala šolo za bolničarke, različne izvendomske storitve, ki so bile nekdaj novosti v domovih in organizirala in izvajala strokovna predavanja z različnih področij za zaposlene v zavodu.

Vrsto let je bila članica izvršilnega odbora podružnice Domžale-Litija-Kamnik pri DMSZT Ljubljana in dve leti tudi predsednica podružnice. Od leta 1996 je članica IO sekcije MS v socialnih zavodih, kjer aktivno sodeluje pri organizaciji strokovnih seminarjev sekcije.

Gospa Vida Lukač je vedno iskala nove poti in načine za pomoč ljudem, ki so v stiski. Seznanila se je z nekaterimi oblikami naravnega in komplementarnega zdravilstva. Tako je leta 1996 končala šolo za refleksoterapevte v Ljubljani in tečaje z drugih področij: tajska masaža, aromaterapija, šolo za barvno terapijo, uporabo zvoka pri zdravljenju. S svojo izobraževalno, socialno in povezovalno vlogo je prispevala velik doprinos k prepoznavnosti in uveljavitvi DMSZT Ljubljana.

Dobitnici naziva »Častne članice« društva v letu 2003 sta

Ga. Majda Pahor

Docentki na Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani, vodji katedre za družboslovne in humanistične predmete, magistri socioloških znanosti in doktorici znanosti Majdi Pahor podeljuje društvo naziv častne članice Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana za večletno uspešno sodelovanje, posebej še za doprinos k raziskovalni dejavnosti društva. To pomembno področje v zdravstveni negi smo pričeli v društvu razvijati z njeno strokovno pomočjo, vzpodbudami in nesebičnim delom, ki ga vlaga v društvene raziskovalne projekte. Z raziskovalno dejavnostjo projekta DMSZT Ljubljana »Medicinske sestre v Sloveniji«, je društvo pomembno prispevalo k uveljavitvi in ugledu poklica medicinske sestre v slovenskem prostoru, poleg tega za z nekaterimi raziskovalnimi projekti vstopilo v mednarodno okolje (nasilje na delovnih mestih medicinskih sester, etika v zdravstveni negi).

Ga. Flory Banovac

Generalni sekretarki Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije poklanjamo za večletno uspešno sodelovanje, za doprinos k povezovanju našega društva in različnih področij, posebej (ne) nasilja v zdravstveni negi, katerega pobudnik je bilo naše društvo leta 1999. Projekt uspešno nadaljuje Skupina za nenasilje v zdravstveni negi, ki deluje pri Zbornici – Zvezi, katere članica je tudi gospa Banovac in stanovski sindikat, vključno z varuhom človekovih pravic za področje zdravstvene nege, kjer je vidno opazen tudi njen prispevek. Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana je uspešno tudi zaradi njene pomoči, poguma, vedrine, vzpodbud in nesebičnega dela, ki ga vlaga v projekte društva, za kar ji člani in članice društva podeljujemo naziv častne članice društva.