Priznanja DMSBZT Ljubljana 2005

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Ljubljana je v letu 2005 v skladu z Pravilnikom o priznanjih podelilo priznanja društva »SREBRNI ZNAK« za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, skrbi za stanovsko, kulturno, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje, razvijanju stikov med člani in med društvi ter krepitvi vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

DMSBZT Ljubljana podeljuje naziv »Častni/a član/ica» društva osebam, ki so s svojim delom pomembno prispevali/e k uspešnemu delu društva.

Dobitnice Srebrnega znaka 2005 so

Ga. Đurđa Sima

Od leta 1992 je članica DMSBZT Ljubljana, tudi članica UO in IO DMSBZT Ljubljana. Uspešno vodi športno gibalno dejavnost, v okviru katere je organizirala in izvedla številne športno gibalne akcije z učnimi vsebinami, testi zmogljivosti in popularnim testom hoje z merjenjem srčnega utripa. Vključila se je v raziskovalno skupino društva in aktivno sodelovala s strokovnimi prispevki doma in v tujini.

Ga. Sima odlikujejo prefinjen čut za dobro organizacijo, natančnost, zanesljivost, neposrednost in kolegialnost. Vedno je pripravljena pomagati, svetovati, usmerjati in se aktivno vključevati v načrtovanje razvojnih usmeritev stroke. Svoje strokovno znanje nesebično podaja medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom in skrbi za dvig kakovosti zdravstvene nege, zlasti na področju zdravstvene nege očesnega bolnika. Ne more skriti, da ima rada svoje delo in poklic, da verjame vanj in da gleda z optimizmom in na nadaljnjo strokovno pot.

Ga.Sima prejme Srebrni znak za aktivno delovanje v društvu in skrb za izobraževalno, raziskovalno in športno delovanje članov društva.

Ga. Breda Podboj

Običajno je tako, da človek prejme najprej bronasto, srebrno in zlato odličje. Nekateri ta vrstni red preskočijo in zaradi svojih izjemnih uspehov posežejo takoj po najvišjem odličju. Ga. Podboj je dobila Zlati znak, najvišje priznanje Zbornice – Zveze za dosežke na področju poklicnega delovanja pri Regionalni zdravstveni skupnosti, pri Sekciji medicinskih sester v medicini dela in pri predsednikovanju Savezu medicinskih sestara Jugoslavije. Danes je aktivna članica generacije medicinskih sester v tretjem življenjskem obdobju. V IO Sekcije upokojenih medicinskih sester pri DMSBZT Ljubljana je aktivistka za ohranjanje zgodovinske kulturne dediščine in privrženka vseh programov, ki jih sekcija vsako leto uspešno izpeljuje. Odlikuje jo prefinjen čut za leposlovje, zato ni naključje, da je pogosta poročevalka dogajanj v Utripu, informativnem biltenu medicinskih sester.

Ga. Podboj prejme Srebrni znak društva za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester ter za razvijanje in krepitev stikov med člani Sekcije upokojenih.

Ga. Sandra Krajšič

Medicinska sestra, ki se je po končanem šolanju zaposlila v Domu starejših občanov Tisje v Šmartnem pri Litiji, je po šestih letih prestopila v Zdravstveni dom Litija. Že na začetku poklicne kariere je vstopila v DMSBZT Ljubljana in pripada »kolekciji« medicinskih sester, zastopanih v podružnici Kamnik – Litija. Z menjavo delovnega mesta je s seboj odnesla tudi predsednikovanje podružnice, ki pod njenim vodstvom uspešno deluje naprej. Četudi mlada po letih in delovnih izkušnjah uspešno organizira in vodi vsakoletne pestre podružnične dejavnosti, ki kljub oddaljenosti pritegnejo množico medicinskih sester omenjene podružnice. Odlikujejo jo humanost, zanesljivost, natančnost in odgovornost. Ga. Krajšič prejme Srebrni znak DMSBZT Ljubljana za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju kulturne dediščine medicinskih sester podružnice, skrb za kulturno, stanovsko in izobraževalno delovanje ter krepitev vloge in pomena stikov med člani podružnice in društvom.

Ga. Irma Markovšek

Takoj po končanem šolanju se je vključila v DMSZT Ljubljana, kjer je leta 1992 prevzela področje občine Domžal in aktivno sodelovala pri izvajanju programa društva. Ideje in pobude, ki jih je posredovala na sejah, so bile dobrodošla iztočnica za prenekatero dejavnost, ki jo je izpeljalo društvo, zlasti zato, ker so prihajale s terena, z njenega okolja Črnega grabna in domžalske občine, kjer poklicno deluje na področju patronažne zdravstvene dejavnosti.

Znala je povezati poklicno in društveno delovanje. Odlikujejo jo aktivnosti s taborniki, promocija zdravja v vrtcih in šolah in aktivno izvajanje programa društva v domžalski občini. Včasih smo si zaželeli, da bi presegla zanjo značilno skromnost, ki pa je vendarle zvodenela ob pogovorih o patronažni zdravstveni dejavnosti, otrocih, delu na terenu in o ljudeh, ki jo obkrožajo. Ga.Markovšek je dobitnica Srebrnega znaka DMSBZT Ljubljana za več kot desetletno aktivno delo v društvu, s poudarkom na stanovski pripadnosti in razvijanju stikov med člani s področja Domžal in okolice ter za njeno poglobljeno zdravstveno socialno delovanje.

Posebna značilnost, ki nas je v društvu napajala, je njen vedno prešeren obraz, nalezljiva dobrovoljnost vsepovsod in vedno znova. Njene kolegice so nas prosile, naj povemo, da jo imajo rade. Lepo bi bilo, če bi ji to povedale tudi same.

Dobitnika naziva »Častni član« društva v letu 2005 je

g. Marjan Zaletel - Janč

Akademski slikar, s samostojnimi razstavami, tradicionalnimi zlasti na »njegovi Šmarni gori, ni le uspešen slikar, temveč tudi uspešen pedagog, ki znanje prenaša na mlade in druge, ki jih zanima likovno ustvarjanje. Leta 1997 je začel znanje prenašati tudi na medicinske sestre, ki delujejo v likovni sekciji takrat še DMSZT Ljubljana. Medicinskim sestram, ki jih je uvedel v svet likovnega izražanja in jih učil abecede risanja in slikanja, bo ostal v spominu kot pedagog, ki je znal kritično oceniti njihovo delo in v njih vzbuditi željo po nenehnem ustvarjanju in napredovanju.

G. Zaletel prejme naziv »Častni član» DMSBZT Ljubljana za dolgoletno pedagoško delo s področja slikarstva, ki ga je prenesel na medicinske sestre, ki delujejo v likovni dejavnosti društva in s tem pripomogel h kakovostnemu kulturno umetniškemu delovanju in prepoznavanju DMSBZT Ljubljana.

G. Karlo Ahačič

Poznan je kot kontrabasist, učitelj glasbene vzgoje in dober zborovodja. DMSBZT Ljubljana je postal znan, ko se je odločno zavzel in vztrajal pri ustanovitvi Ženskega pevskega zbora Florence; tako je v letu 1996 društvo prevzelo pokroviteljstvo nad zborom, kamor so se vključile tudi medicinske sestre, članice društva. Že v začetkih delovanja zbora si je začrtal smel program dela. Verjame v svoje delo in s svojo zavzetostjo, vizijo, vztrajnostjo, odgovornostjo in entuziazmom vodi ter usmerja ženski pevski zbor Florence. Opazen je napredek zbora, ki izvaja vedno nove skladbe, ima vsako leto pestrejši in zahtevnejši program in številni nastopi kalijo tako pevke kot tudi njega. S svojim neposrednim pristopom h glasbeni umetnosti ima največ zaslug, da ima ženski pevski zbor Florence stalno zasedbo, iz leta v leto se povečuje članstvo in se dviga kakovost interperetiranega petja.

G. Ahačič prejme naziv »Častni član« DMSBZT Ljubljana za širitev kulturno umetniške zavesti med zaposlenimi v zdravstveni negi in prispevku h prepoznavnosti in uspešnosti društva.