Priznanja DMSBZT Ljubljana 2006

DMSBZT Ljubljana, v letu 2006, v skladu z Pravilnikom o priznanjih, podeljuje priznanja društva »Srebrni znak« in naziv »Častne članice (častnega člana)« društva. »Srebrni znak« društva prejme član/ica društva za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, skrbi za stanovsko, kulturno, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje, razvijanju stikov med člani in med društvi ter krepitvi vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

DMSBZT Ljubljana podeljuje naziv »častne članice« društva osebam, ki so s svojim delom pomembno prispevale k uspešnemu delu društva.

Priznanja so bila podeljena na 7. simpoziju DMSBZT Ljubljana, 4. 12. 2006 na Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani. Priznanja sta podeljevala predsednica društva Darinka Klemenc in podpredsednik društva Peter Požun.

Dobitnice Srebrnega znaka 2006 so

Ga. Marija Zaletel

Magistra znanosti s področja organizacijskih ved in višja predavateljica za področje zdravstvene nege na Visoki šoli za zdravstvo (VŠZ) Univerze v Ljubljani je bila dolga leta tudi predstojnica oddelka za zdravstveno nego. Številne naloge, ki jih je v tej vlogi opravljala, so povezane z aktivnostmi, ki jih izvaja tudi ljubljansko društvo. Z njeno naklonjenostjo društvenim projektom, ki povezujejo posameznike in skupine, je nastala pri DMSBZT Ljubljana Raziskovalna skupina, katere članice so se začele sestajati prav na VŠZ. V tem času je študentska sekcija z ljubljanskim društvom posebej intenzivno sodelovala. S ciljem doseči nekaj dobrega, koristnega in kakovostnega za status in prepoznavnost zdravstvene nege, je sodelovanje zaživelo v polni meri – tudi skozi njene sodelavke in druge zaposlene na Visoki šoli za zdravstvo. Cenimo njen pozitivni pristop do društvenega dela, do malih uspehov, ki jih je znala povečati, jih obelodaniti in pohvaliti na svoj način; če nihče drug, je prav ona velikokrat javno izrazila čestitko, vzpodbudila ali prispevala konstruktivno mnenje.

Mag. Marija Zaletel prejme »srebrni znak« društva za prispevek in podporo pri razvoju, prepoznavnosti in napredku stroke zdravstvene nege preko projektov društva ter krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester v slovenskem prostoru.

Ga. Zorica Kardoš

Zorica Kardoš, diplomirana medicinska sestra, glavna medicinska sestra Kliničnega oddelka za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok v Kliničnem centru v Ljubljani, se poleg organizacijskih in vodstvenih nalog kot medicinska sestra v anesteziji vključuje v neposredno zdravstveno nego pacientov. S tem je dober zgled mlajšim kolegom in kolegicam, ki se vključujejo v delo na področju zdravstvene nege. Triindvajsetletno opravljanje nalog glavne medicinske sestre kliničnega oddelka, ki šteje preko dvesto zaposlenih, dokazuje, da je s strani sodelavcev priznana kot dobra vodja. Odlika njenega sodelovanja z društvom je, da s svojim načinom vodenja daje možnost in vzpodbudo svojim sodelavcem tako pri izobraževanju kot vključevanju v društvene projekte. Ni zanemarljivo, da so vsi zaposleni v zdravstveni negi člani stanovskega društva. Z vzpodbudo in krepitvijo stanovske pripadnosti, profesionalne kolegialnosti, nepristranskosti, doslednosti, viziji, težnji k napredku, omogoča mnogim svojim sodelavcem prepoznavnost v delovnem in širšem slovenskem stanovskem področju. Mnogim je poznana kot odlična organizatorica strokovnega izobraževanja DMSBZT Ljubljana o oživljanju na Travni gori.

Zorica Kardoš prejme »srebrni znak« društva za dolgoletno podporo in posluhu za aktivnosti društva, kjer sodelujejo drugi zaposleni v zdravstveni negi in vzpodbudo kolegic in kolegov, ki v društvenih organih delujejo, da dejavnosti društva lahko nemoteno potekajo.

Ga. Zlata Živič

Zlata Živič, diplomirana medicinska sestra s specializacijo iz psihiatrične zdravstvene nege, je zaposlena v Psihiatrični kliniki v Ljubljani. Je ena izmed ustanovnih članic Slovenskega združenja za pomoč pri demenci Spominčica in prostovoljka, ki že več let sodeluje na svetovalnem telefonu za pomoč pri demenci in razvoju mreže dejavnosti za pomoč, samopomoč in podporo svojcem pacientov z demenco. Od leta 1994 je aktivna članica upravnega odbora društva., ki je sodelovala tudi v raziskovalni skupini.
Njeno dolgoletno sodelovanje je društvu pustilo svoj pečat. Željna poglobljene razprave o vseh možnostih je nemalokrat naletela na prezaposlene sogovorce, ki pa so vendar prisluhnili njenim utemeljenim kritikam, zato ni čudno, da sama o svojem delu pravi:« Delujem, kot bi bila stalno v opoziciji«. Ne gredo v pozabo nekateri zelo prijetni dogodki, strokovna srečanja, občni zbori in druge priložnosti, kjer je bila v celoti izražena njena društvena pripadnost.

Zlata Živič prejme »srebrni znak« društva za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, aktivno sodelovanje v raziskovalni dejavnosti društva ter aktivno udeležbo na slovenskih in mednarodnih strokovnih srečanjih v organizaciji društva.

Ga. Tatjana Nendl

Tatjana Nendl, diplomirana medicinska sestra, glavna medicinska sestra Očesne klinike v Ljubljani in strokovna sodelavka za področje zdravstvene nege na Visoki šoli v Ljubljani, je prisotna v številnih skupinah, timih in projektih, ki zahtevajo znanje, čas, vztrajnost, natančnost in energijo. Zaposleni v zdravstveni negi Očesne klinike se redno udeležujejo različnih aktivnosti ljubljanskega društva od izobraževanja, delavnic in interesnih dejavnosti. Cenimo njeno naklonjenost društvenim aktivnostim in pripravljenost pomagati s prostorom, idejami in podporo posameznim društvenim projektom, tudi v obliki konkretnih akcij, saj ena od skupin joge redno vadi prav na tej kliniki.

V nabor njenih zaslug z veseljem vključimo še njen prispevek podarjenih predmetov, ki so jih pri svojem delu uporabljali zaposleni v zdravstveni negi Očesne klinike in tako bogatijo nastajajočo, za stroko pomembno zbirko kulturne vrednosti.

Tatjana Nendl prejme »srebrni znak« društva za sodelovanje in ohranjanje kulturne dediščine medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, skrb za izobraževalno in športno delovanje kolegic in kolegov ter razvijanje stikov med zaposlenimi klinike, kjer je zaposlena in društvom.

Dobitnik naziva »Častna članica« društva v letu 2006 je

Ga. Dušanka Dobrašinović

Športni pedagog gospod Boris Sima se je društvenim dejavnostim, povezan

ušanka Dobrašinović, medicinska sestra, predavateljica na »Višji školi za medicinske sestre« v Beogradu, predsednica »naučno stručnog odbora Saveza zdravstvenih radnika Srbije«, je bila ena izmed štirih predstavnic Društva medicinskih sestara i tehničara Srbije, ki deluje v okviru Saveza zdravstvenih radnika Srbije, ki je leta 2002 navezala prve stike z DMSBZT Ljubljana in bila prisotna na prvem obisku v Ljubljani.

Od tedaj dalje je med obema društvoma raslo in se razvijalo intenzivno strokovno in prijateljsko sodelovanje. Leta 2004 je na Zlatibor na »Oktobarske susrete« odpotovala 15 – članska delegacija našega društva, ki je pripravila »Dan slovenske zdravstvene nege«. Leto kasneje je sodelovanje potekalo na strokovnem srečanju Društva medicinskih sestra i tehničara Srbije v Vrnjački banji, ki sta se ga prav tako udeležili dve naši članici. Letos (2006) pa je pet članic društva ponovno aktivno sodelovalo na Zlatiboru na Oktobarskih susretih.

Glavna gonilna sila v vseh aktivnostih, izmenjavah strokovnih in organizacijskih vsebin in središče strokovnega sodelovanja je bila poleg predsednice »Saveza« gospe Rade Nešić in gospe Milunke Nikolić predsednice društva, prav gotovo Dušanka Dobrašinović. Njena strokovnost, smisel za organizacijo, komunikacijo, pozitivni pristop tako k delu kot k tistim, s katerimi sodeluje, jo postavljajo visoko na piedestal dobrega obojestranskega sodelovanja, ki se z vsakim letom in obiskom še poglablja.

V tem sodelovanju smo veliko pridobili: na eni strani strokovno širino z različnih področij zdravstvene nege v Srbiji, na drugi strani pa občudovali njeno človeško širino, skromnost in umirjenost. Z izkušnjami s področja psihiatrične zdravstvene nege in visoko postavljenimi moralnimi in etičnimi normami, se vedno intenzivno posveti sogovorniku, kjer je pozorna in subtilna oseba, ki ji za drugega človeka ni težko narediti prav ničesar.

Dušanka Dobrašinovič prejme naziv »častne članice »društva za pomemben prispevek v mednarodnih aktivnostih društva pri vzpostavitvi sodelovanja ter njegovem ohranjanju in poglabljanju, predvsem na področju strokovnih in društvenih vsebin ter izmenjavi strokovnjakov med slovenskimi in srbskimi medicinskimi sestrami in zdravstvenimi tehniki.