Priznanja DMSBZT Ljubljana 2007

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Ljubljana je na 8. simpoziju, 27. 11. 2007, na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani podelilo priznanja »SREBRNI ZNAK« in naziv »Častnega člana« društva. Priznanja in naziv so bili podeljeni v skladu s Pravilnikom o priznanjih DMSBZT Ljubljana, kjer je navedeno, da »priznanja prejmejo člani društva za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, skrbi za stanovsko, kulturno, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje, razvijanju stikov med člani in med društvi ter krepitvi vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru«. V letu 2007 je bil sprejet sklep IO društva, da bo podeljenih osem priznanj Srebrni znak.

DMSBZT Ljubljana podeljuje naziv »častnega člana» društva osebam, ki so s svojim delom pomembno prispevale k uspešnemu delu društva.

Dobitnice Srebrnega znaka 2007 so

Ga. Marina Velepič

Gospa Marina Velepič, višja medicinska sestra, je svojo poklicno kariero pričela na področju onkološke zdravstvene nege in jo tudi zaključila na Onkološkem inštitutu Ljubljana kot prva direktorica za zdravstveno nego v Sloveniji. Pod njenim vodstvom so medicinske sestre in zdravstveni tehniki uspeli onkološko zdravstveno nego dvigniti na sodobno in zapadnoevropskim državam primerljivo raven. Številni članki s področja onkološke zdravstvene nege doma in v tujini, uvedba onkološke zdravstvene nege v študijski program iz zdravstvene nege, obveznega pripravništva iz onkološke zdravstvene nege, urejanje zbornikov predavanj iz onkološke zdravstvene nege ter prvih zdravstveno vzgojnih materialov za onkološke bolnike, pričajo o njeni strokovni aktivnosti.

Ves čas svoje poklicne poti je bila aktivna članica Zveze društev medicinskih sester Slovenije in kasneje Zbornice – Zveze. Bila je predsednica Sekcije za intenzivno nego in anestezijo, predsednica Komisije za raziskovalno delo, pobudnica Sekcije medicinskih sester v onkologiji, dolgoletna članica ožjega odbora EONS, sedaj pa že drugi mandat vodi Častno razsodišče pri Zbornici – Zvezi.

Gospa Marina Velepič je kot aktivna članica Izvršilnega in Upravnega odbora ljubljanskega društva razvila in kakovostno dopolnila dejavnost področja etike v zdravstveni in babiški negi.

Gospa Marina Velepič je prejela priznanje Srebrni znak DMSBZT Ljubljana za aktivno delo v društvu, razvoj področja etike v zdravstveni in babiški negi ter krepitev vloge medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem okolju.

Ga. Ljubica Šavnik

Gospa Ljubica Šavnik, višja medicinska sestra, je svojo sila pestro strokovno delovno kariero zaključila kot vodja Službe za higieno prostorov in opreme v Kliničnem centru Ljubljana. Pred tem si je bogate izkušnje pridobivala na različnih klinikah Kliničnega centra Ljubljana, postavila »na noge» novo enoto za dializne bolnike v Leonišču in nefrološko sekcijo medicinskih sester. Je ena od pobudnic in aktivnih kolegic pri ustanavljanju Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije.

V delo DMSBZT Ljubljana se je včlanila takoj po diplomi na takratni VŠZD v Ljubljani. Njeno aktivnost beležimo v desetletjih. Delovala je praktično v vseh organih društva, bila predsednica Nadzornega odbora, sedaj pa je že drugi mandat tudi članica Nadzornega odbora Zbornice – Zveze. Vsako zaupano nalogo opravi brezhibno. Je pobudnica mnogih dobrih sprememb, realizatorica številnih projektov, idej in dogodkov.

Gospa Ljubica Šavnik je prejela priznanje Srebrni znak DMSBZT Ljubljana za dolgoletno aktivno delo v našem društvu, za razvijanje stikov med člani in društvom ter za krepitev vloge medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem okolju.

G. Damijan Remškar

Gospod Damjan Remškar je diplomirani zdravstvenik, zaposlen kot reševalec na Reševalni postaji Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana.

V stanovsko povezovanje je aktivno vstopil že v času študija na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani, saj je bil v generaciji študentov, ki so močno okrepili aktivnosti sekcije študentov. Kot predsednik sekcije je študente uspel pripeljati v društveno delovanje, sam v društvu aktivno sodeloval in postal nepogrešljiv praktik pri izvedbi različnih aktivnosti društva. Je tudi dober predavatelj, kar je že večkrat dokazal ne samo doma, temveč tudi v tujini. Predstavitvena zloženka DMSBZT Ljubljana, katere »tvorec« je prav on s svojim timom, pomembno prispeva k predstavitvi društva, informiranosti in obveščenosti naših članov in širše javnosti. Praktični žepni vodnik zdravstvenim delavcem pri nudenju pomoči v urgentnih stanjih je njegov publicistični prvenec, ki nastaja v okviru ljubljanskega društva.

Gospod Damjan Remškar je prejel priznanje Srebrni znak DMSBZT Ljubljana za vsestransko aktivno delovanje v društvu in za krepitev vloge medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem okolju.

Ga. Stanka Košir

Gospa Stanka Košir, diplomirana medicinska sestra, je zaposlena kot vodja Urgentnega kirurškega bloka v Univerzitetnem Kliničnem centru Ljubljana. Dve leti je bila predsednica Sekcije medicinskih sester v medicini dela, prometa in športa, štiri leta pa tajnica iste sekcije. Je strokovna sodelavka za področje zdravstvene nege na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani.

Z ljubljanskim društvom je povezana že dolga leta. Na Inštitutu za medicino dela, prometa in športa je bila naša »poverjenica», že dalj časa je članica Upravnega odbora društva in Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi, ki je nastala pri Zbornici – Zvezi na pobudo našega društva. Vedno s premislekom, konstruktivno, natančno in odgovorno pristane na strani šibkejših ali tistih z bolj poštenimi argumenti.

Gospa Stanka Košir je prejela priznanje Srebrni znak DMSBZT Ljubljana za dolgoletno aktivno delo v društvu in za krepitev vloge medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem okolju.

G. Peter Koren

Gospod Peter Koren, diplomiran zdravstvenik, je zaposlen na Onkološkem inštitutu Ljubljana kot vodja zdravstvene nege v specialistični ambulantni dejavnosti. Je aktiven član Sekcije medicinskih sester v onkologiji, povezuje pa nas tudi z Društvom onkoloških bolnikov Slovenije.

V aktivno delovanje ljubljanskega društva se je vključil že pred leti kot član Upravnega odbora, kasneje pa s konkretnimi nalogami v Izvršnem odboru društva. Vsi, ki prebirate spletne strani našega društva, vedite, da jih ureja Peter Koren. Njegova zavzetost za to področje dela je izredna. Lahko se pohvalimo, da so naše spletne strani prav zaradi njega  pridobile novo podobo, postale so bolj pregledne in zanimive, in so dejansko vir informacij o dogodkih, povezanih z ljubljanskim društvom in na splošno o dogodkih, ki se dotikajo vseh nas.

Gospod Peter Koren je prejel priznanje Srebrni znak DMSBZT Ljubljana za aktivno delovanje v društvu, razvijanje stikov med člani društva in med drugimi društvi ter za krepitev vloge medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem okolju.

Ga. Julka Knez

Gospa Julka Knez je medicinska sestra, ki je bila dolga leta zaposlena na Ortopedski kliniki Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana in vrsto let članica ljubljanskega društva.

Po upokojitvi se je priključila Sekciji upokojenih medicinskih sester, postala aktivna članica omenjene sekcije, kjer se kljub svojim letom še vedno udeležuje dobršnega dela dejavnosti, ki jih sekcija izvaja. Pred desetimi leti, v času intenzivnega začetkom dejavnosti beleženja zgodovine zdravstvene nege pri ljubljanskem društvu, je v arhiv društva poklonila ogromno dokumentarnega, slikovnega in predmetnega gradiva s področja zdravstvene nege in s tem tvorno sodelovala pri nastajanju zbirke predmetov in drugega gradiva, kar je za društvo neprecenljive vrednosti. Njen prispevek je za zgodovinski prikaz zdravstvene nege izrednega pomena.

Gospa Julka Knez je prejela priznanje Srebrni znak DMSBZT Ljubljana za pomemben prispevek pri ohranjanju zgodovinskega izročila in kulturne dediščine s področja zdravstvene nege ljubljanskega društva.

Ga. Bronka Kavčič

Gospa Bronka Kavčič, diplomirana medicinska sestra, je zaposlena v Zdravstvenem domu Ljubljana Center na področju medicine dela. Aktivno je vključena v program CINDI Slovenija, kar pomeni, da je njeno strokovno delo usmerjeno v preventivne dejavnosti in se odraža tudi pri izvajanju dejavnosti ljubljanskega društva.

V okviru DMSBZT Ljubljana je več kot deset let uspešno organizirala in koordinirala delavnice joge, ki so danes stalnica v delovanju našega društva. S svojim strokovnim znanjem s področja preventive in nordijske hoje je nepogrešljiva kot predavateljica na strokovnih srečanjih, kongresih in nenazadnje kot učiteljica vseh, ki bi se radi naučili joge, nordijske hoje in zdravega načina življenja.

Gospa Bronka Kavčič je prejela priznanje Srebrni znak DMSBZT Ljubljana za dolgoletno aktivnost v društvu in za promocijo zdravega načina življenja, telesne vadbe in gibanja, v društvu in izven njega.

Ga. Irena Buček Hajdarević

Gospa Irena Buček Hajdarević, diplomirana medicinska sestra, je kot koordinatorica zdravstveno-vzgojnega in pedagoškega dela zaposlena v Kliničnem oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Predana je torej zdravstveni negi v anesteziji, zaključuje tudi magistrski študij na Fakulteti za management v Kopru.

Petnajst let je vodila Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo, intenzivno nego in terapijo ter transfuziologijo, opravljala naloge podpredsednice za koordinacijo strokovnih sekcij pri Zbornici – Zvezi, je članica Upravnega odbora Zbornice – Zveze, članica RSKZN in strokovna sodelavka na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani.

V izvršilnem in upravnem odboru ljubljanskega društva je aktivna več kot desetletje; je urednica društvenega glasila Odmev, koordinatorica sekcije študentov pri ljubljanskem društvu in nepogrešljiva pri pripravi različnih aktov in aktivnostih društva v zvezi z zdravstveno zakonodajo v RS.

Gospa Irena Buček Hajdarević je prejela priznanje Srebrni znak DMSBZT Ljubljana za dolgoletno aktivno delo v društvu, razvijanje stikov med člani društva in drugimi društvi in krepitev vloge medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem okolju.

Dobitnik naziva »Častni član« društva v letu 2007 je

G. Boris Sima

Športni pedagog gospod Boris Sima se je društvenim dejavnostim, povezanim s spodbujanjem zdravega življenjskega sloga, pridružil pred petimi leti, ko smo prvič pod njegovim vodstvom organizirali pohod na Vremščico. Predstavlja sinonim za naše pohodništvo. Mnogi, ki so se v teh letih udeležili različnih pohodov in vzponov na hribe in v planine v Sloveniji in na Hrvaškem, lahko potrdijo, da si boljšega vodnika ne bi mogli izbrati. Vodi nas po predhodno preverjenih poteh, po skrbno pripravljenem planu in nas sprotno seznanja z zgodovino, geografijo in značilnostmi tradicije in običajev ljudi, krajev in mest, kamor nas vodijo dolinske in planinske poti. Vsako sredo, skozi vse leto, ga v imenu našega društva srečujemo na Šmarni gori, vsak četrtek pa v naših prostorih opravlja individualno svetovanje za ustrezno gibalno športno vadbo v območju priporočenega srčnega utripa in osebne fizične zmogljivosti. Je odličen predavatelj in praktični učitelj, ki nas predstavlja doma in v tujini. Da je pohodnikov vedno več je, v veliki meri in predvsem, njegova zasluga.

Gospod Boris Sima je prejel naziv Častnega člana DMSBZT Ljubljana, za promocijo in učenje zdravega življenjskega sloga naših članov in aktivno vlogo pri promociji našega društva.