Priznanja DMSBZT Ljubljana 2008

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana (DMSBZT Ljubljana), je v letu 2008 desetič podeljevalo najvišje priznanje »Srebrni znak« in naziv »Časti/a član/ica društva«. Priznanja in naziv so bili podeljeni v skladu s Pravilnikom o priznanjih DMSBZT Ljubljana, kjer je navedeno, da priznanje »Srebrni znak« prejmejo člani društva za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, skrbi za stanovsko, kulturno, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje, razvijanje stikov med člani in med društvi ter krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Naziv »Častni/a član/ica« društva prejme oseba, ki je s svojim delom pomembno prispevala k uspešnemu delu društva.

Komisija za priznanja v sestavi: Peter Koren, Marina Velepič in Irena Keršič Ramšak, se je sestala 11. novembra 2008 v prostorih društva. Priznanja in naziv so bili podeljeni na 9. simpoziju DMSBZT Ljubljana, na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani, dne 27. novembra 2008.

Priznanja in naziv sta podeljevali predsednica društva Đurđa Sima in podpredsednca Zdenka Dovč.

Dobitnice Srebrnega znaka 2008 so

Vesna Jarc 

Vesna Jarc je diplomirana medicinska sestra, ki je službeno kariero pričela na Infekcijski kliniki v Ljubljani in ji ostala zvesta petnajst let. Izhaja iz družine, kjer ženske obvladajo veščine kleklanja. Življenjska pot jo je iz Gorenjske, kjer je živela, zanesla na Dolenjsko. V letu 2008 je pričela z delom v Splošni bolnišnici Novo mesto. Vseskozi se je dodatno strokovno izpopolnjevala in si pridobivala znanje na Fakulteti za organizacijske vede, Kliniki za plučne bolezni Golnik in Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer je opravila podiplomski tečaj bolnišnične higiene. Poleg stroke jo je vedno privlačilo druženje in druge aktivnosti, kamor sodi tudi zgodnje vključevanje v aktivnosti ljubljanskega društva. Kot članica Upravnega odbora DMSBZT Ljubljana je postala povezovalni člen med društvom in Kliniko za infekcijske bolezni in vročična stanja. V društvu je najpogosteje sodelovala pri športno gibalnih aktivnostih in prenosu svojega strokovnega znanja ter znanja vihtenja kleklanja in ustvarjanja prečudovitih čipk. Kljub spremembi delovnega okolja je ostala članica ljubljanskega društva.

Vesna Jarc prejme »Srebrni znak« društva za dolgoletno aktivno delovanje v upravnem odboru društva, prispevek pri razvoju športno gibalne dejavnosti društva ter povezovalne vloge medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov.

Ga. Jelka Mlakar

elka Mlakar je bila od leta 1991 do 1997 predsednica ljubljanskega društva, takrat imenovanega Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. Ob veliki vnemi za napredek društva in odlični organizacijski sposobnosti ji je v prvem obdobju uspelo podvojiti število članstva, kar je bil velik dosežek za čase, ko ni bila razvita informacijska tehnologija in se je članarina pobirala še preko poverjenikov. Zastavila je obnovo društvenega življenja, razvijati so se pričele nove interesne dejavnosti, zlasti izletništvo in zanimanje za zgodovino. Poleg strokovnega delovanja so se pričele razvijati usmerjene dejavnosti zdravega načina življenja poklicne skupine, ki jo je vodila in skupine za avtogeni trening. Pred leti je bila že predlagana za dobitnico »Srebrnega znaka«, vendar so bile njene aktivnosti tako prepoznavne na širšem slovenskem področju zdravstene nege, da je je bila predlagana in leta 1996 tudi dobitnica »Zlatega znaka«, najvišjega priznanja Zbornice – Zveze. Vendar njene aktivnosti v ljubljanskem društvu niso zastale. Od leta 1997 je ostala aktivna članica Izvršilnega ali Upravnega odbora društva ter častnega razsodišča ter preko društva imenovana v mnoge komisije, delovne skupine in odbore krovne organizacije.

Jelka Mlakar prejme »Srebrni znak« društva za dolgoletno vodenje društva, izjemno aktivno delo v društvu, pobude, sodelovanje in ohranjanje kulturne dediščine medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov in skrb za stanovsko, kulturno, izobraževalno, socialno in športno delovanje društva.

Mag. Andreja Kvas

Mag. Andreja Kvas, višja medicinska sestra, profesorica zdravstvene vzgoje in višja predavateljica na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani, izhaja iz ljubeče družine pod Pohorjem. S temperamentom, delavnostjo, željo po uvajanju novosti in nemirnim duhom raziskovalke pri DMSBZT Ljubljana, vrsto let prispeva pomemben delež k razvoju in delovanju društva. Z entuziazmom opravlja vlogo podpredsednice društva in vodje Raziskovalne skupine ter ustvarja vzajemen proces informacij med društvom in Visoko šolo za zdravstvo v Ljubljani. Z njeno pomočjo je društvo raziskovalno dejavnost dvignilo na zavidljiv nivo, ne le v ljubljanski regiji, temveč tudi v širšem slovenskem področju. Sodelovala, ali je bila avtorica številnih raziskovalnih projektov, velja omeniti raziskovalnje lastne poklicne skupine, etike v zdravstveni negi, nacionalne raziskave o kakovosti življenja stomistov v Sloveniji in že peto leto trajajočega raziskovalnega projekta o medpoklicnem sodelovanju med medicinskimi sestrami in zdravniki. Raziskovalni rezultati so skoraj vedno publicirani in s tem dostopen vir podatkov za obogatitev in širitev znanja ne samo študentov zdravstvene nege, temveč vsem, ki delujejo na področju zdravstvene nege in zdravstvenega varstva.

Mag. Andreja Kvas prejme »Srebrni znak« društva za aktivno vlogo pri delovanju društva, razvoj in vodenje raziskovalne skupine pri DMSBZT Ljubljana, kjer s svojimi projekti prispeva in krepi prepoznavnost stroke zdravstvene nege in društva.

Ga. Branka Jakoš

Branka Jakoš je leta 1969 končala študij kot višja medicinska sestra in na delovnem mestu v otroškem, šolskem in ginekološkem dispanzerju posvečala posebno skrb zdravstveni vzgoji predšolskih, šolskih otrok in mladine. Poučevanje vsebin zdravstvene vzgoje je prva uvedla tudi v vrtce, osnovne in srednje šole na področju zdravstvenega doma Ivančne gorice. Odlikovalo jo je dobro poznavanje in povezovanje promocije zdravja in socialnega varstva.

Takoj po končanem študiju je postala članica takratnega Društva medicinskih sester Ljubljana. Bila je prva pobudnica za vpis medicinskih sester ZD Ljubljana, enota Grosuplje – Ivančna gorica v register društva in s tem dejanjem je zaživelo delovanje društva na Dolenjskem na območju Suhe Krajine. V okviru današnjega društva je od upokojitve vseskozi aktivna v sekciji upokojenih medicinskih sester.

Branka Jakoš prejme »Srebrni znak« društva za prispevek, podporo, razvoj in prepoznavnost društva na regionalnem področju Dolenjske in Suhe Krajine, aktivno delovanje v sekciji upokojenih medicinskih sester ter promocijo zdravja na pedagoškem področju v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje.

Dobitnica naziva »Častne članice« društva v letu 2008 je

Ga. Klara Ramovš

Gospa Klara Ramovš je končala študij andragogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani in si v času zaposlitve pri Slovenskih železnicah nabirala bogate izkušnje na področju izobraževanja odraslih. V tem času si je pridobila naziv mojstrica poslovne komunikacije. Ob študiju knjig za osebnostno rast se je seznanila z delom velikega učitelja Lea Feliceja Buscaglie. Njegova sporočila so ji bila tako dragocena, da je izdala dvoje njegovih del: Živimo, ljubimo in se učimo ter Očka, moj oče. Bistvo njenega dela je organizacija in vodenje seminarjev, predvsem pa nastopa kot voditeljica učnih delavnic.

Pred enajstimi leti je pričela sodelovati z ljubljanskim društvom z učnimi delavnicami »Tudi beseda je zdravilo«, ki so se ohranile vse do danes, zato ne preseneča dejstvo, da mnogo izdaj Buscaglievih knjig bogati knjižne police medicinskih sester. Skozi različne delavnice in seminarje Klare Ramovš, ki obsegajo učinkovito medsebojno sporazumevanje, skrb za samopodobo, vodenje sodelavcev, reševanje konfliktov, prepoznavanje in obvladovanje stresa, je sodelovalo in se izobraževalo preko osemsto članic in članov ljubljanskega društva.

Gospa Klara Ramovš prejme naziv »Častne članice »društva za njen izjemen prispevek k dvigu osebnostne rasti in profesije medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov ter s tem dvig ugleda in prepoznavnosti društva.