Priznanja DMSBZT Ljubljana 2011

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana je na 12. Simpoziju društva, ki je potekal, 25.11.2011 na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, že trinajstič podelilo priznanja društva za aktivno delo v društvu, za dosežke v praksi zdravstvene in babiške nege ter za osebni prispevek k delu in razvoju društva.

Srebrni znak je najvišje priznanje društva, ki ga prejme član društva za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester in babic; skrbi za kulturno, stanovsko, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje svojih članov, razvijanju stikov med člani in med društvi ter krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Plaketa društva je pisno priznanje članu društva za posebne dosežke in/ali kakovostno izvajanje zdravstvene in babiške nege v praksi, ter human odnos do pacientov in sodelavcev.

Naziv Častni član prejme oseba, ki ni član društva, je pa s svojim osebnim prispevkom pomembno prispevala k delu in razvoju društva.

Komisija za priznanja v sestavi: Nada Sirnik, Marina Velepič in Peter Koren je obravnavala vse pravočasno prispele vloge na Razpis, ki je bil objavljen na spletni strani društva in v glasilu Utrip. Na podlagi kriterijev, k jih določa Pravilnik o priznanjih DMSBZT Ljubljana je komisija izbrala dobitnike priznanj.

Priznanja sta podeljevala predsednica DMSBZT Ljubljana ga. Đurđa Sima in podpredsednik DMSBZT Ljubljana g. Peter Požun.

Dobitnice Srebrnega znaka 2011 so

Ga. Anka Čadež

Gospa Anka Čadež se je rodila v Ormožu. Po končani osnovni šoli in takratni nižji gimnaziji se je vpisala na učiteljišče v Murski Soboti. Po enem letu učiteljišča jo je želja vodila v zdravstvo. Vpisala se je v dvoletno šolo za otroške negovalke v Ljubljani. Po končanem šolanju se je zaposlila na Pediatrični kliniki v Ljubljani, na oddelku za respiratorna obolenja.

Vpisala se je v večerno šolo, da bi pridobila srednješolsko izobrazbo. Po petih letih dela na oddelku je bila zaradi bolezni dodeljena v sprejemni laboratorij Otroške klinike. Kasneje je zapustila kliniko in se zaposlila v Vzgojno varstveni ustanovi »Otroške jasli« v Puharjevi ulici. Končno je sprejela delovno mesto v vrtcu Kliničnega centra v Ljubljani kjer je ostala vse do upokojitve. V življenju ji ni bilo poslano z rožicami. Prebrodila je svojo bolezen in težko bolezen svojega moža in je ostala dobra mama.

Gospa Anka Čadež je dolgoletna članica DMSBZT Ljubljana. Ob upokojitvi je ostala še naprej članica DMSBZT Ljubljana in se je zelo aktivno pridružila Sekciji upokojenih medicinskih sester. V sekciji je bila izvoljena v upravni odbor in sprejela je delo sekretarke. Polnih 10 let je bila desna roka predsednice Sekcije upokojenih medicinskih sester. Tu je Anka pokazala svoje sposobnosti in čut do sočloveka, do kolegic in do našega društva. Leta 2008 je bila vnovič izvoljena v ožji odbor Sekcije.

Redno spremlja dogajanja, novosti v zdravstveni negi pri matičnem društvu. Pri sekciji je vključena v priprave predavanj in izletov s strokovno tematiko.

Kljub upokojitvi je še kako aktivna na terenu. Pri Upokojenskem društvu Krim Rudnik Ljubljana skrbi za zdravstveno in socialno preventivo. Enkrat tedensko meri krvni tlak, sladkor, holesterol. Pri Zvezi društev upokojencev Slovenije je koordinatorica pri filantropiji, to je skrb za boljšo kakovost in življenje starejših ljudi na njihovem domu.

Ga. Andreja Gruden

Gospa Andreja Gruden je svojo poklicno pot pričela kot višja medicinska sestra na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Želji, da ostane v rodnemu kraju, je sledila zaposlitev v Psihiatrični bolnišnici v Idriji, kjer je zaposlena še danes.

Leta 2004 je diplomirala na Visoki zdravstveni šoli Univerze v Mariboru. Svoje strokovno znanje je izpopolnjevala tudi v okviru pedagoško andragoškega izobraževanja na Pedagoški fakulteti v Kopru.

Z Visoko šolo za zdravstvo v Izoli sodeluje kot klinični mentor za predmet Zdravstvena nega in duševno zdravje.

V svojem delovnem okolju je aktivna v skupini »Pot k dobremu počutju«, ki zdravstveno- vzgojno ozavešča o zdravem življenjskem slogu med obolelimi z duševno motnjo. Znotraj bolnišnice je pridobivala izkušnje na več področjih dela. Svoje znanje in izkušnje nesebično deli s svojimi sodelavci. S svojimi prispevki s področja duševnega zdravja  aktivno sodeluje na strokovnih izobraževanjih.

Njeni sodelavci pravijo, da jo odlikuje visoka stopnja odgovornosti do dela, želja do pridobivanja novih znanj in veščin, ki jih nato z veseljem posreduje sodelavkam,  mlajšim kolegicam, pripravnikom in študentom. Pri delu jo vodijo optimizem, visok etični in humani odnos, znanje in profesionalnost.

Svojo dušo zna nagraditi z izleti v naravo, planinarjenjem in ne nazadnje tudi z aktivnim udejstvovanjem v DMSBZT Ljubljana. Že vrsto let je članica Upravnega odbora društva. Aktivno sodeluje pri organizaciji simpozijev, kliničnih večerov, organizaciji in izvedbi izobraževalnih in gibalno športnih aktivnostih Ljubljanskega društva na Idrijskem.  Sodelovala je pri postavitvi razstave »medicinske sestre skozi čas«, prav tako pri njeni promociji, pri čemer je seznanjala najmlajše s poklicem medicinske sestre. Ne gre pozabiti njene pomembne vloge pri širjenju prepoznavnosti DMSBZT Ljubljana v delovnem okolju in širše, ter ohranjanju članstva Ljubljanskega društva na idrijskem.

Ga. Nika Škrabl

Gospa Nika Škrabl je že dolga leta, ne samo članica DMSBZT Ljubljana, temveč s svojim aktivnim delom tudi omogoča članom, da se vključujejo v aktivnosti, ki jih ponuja društvo.

Rojena je bila na Rakeku. Končala je srednjo veterinarsko šolo in šolanje nadaljevala na Visoki šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani smer zdravstvena nega. Poklicno pot je začela v urgentnem bloku kirurške klinike Kliničnega centra Ljubljana. Po nekaj letih je delo nadaljevala v šolski ambulanti ZD Šiška. Znotraj iste ustanove je  kasneje izvajala zdravstveno vzgojo in avdiometrijo. Delo je nadaljevala na Inštitutu za varovanje zdravja RS, od koder se je ponovno vrnila na kirurgijo, kjer sedaj nadaljuje svoje poslanstvo medicinske sestre. Ves čas svoje poklicne poti se je dodatno izobraževala in strokovno izpopolnjevala. Končala je študij socialne pedagogike in se specializirala za realitetnega terapevta.

V DMSBZT Ljubljana vodi skupino za samopomoč oz. supervizijsko skupino. Pomaga članicam skupine v boju proti izgorevanju na delovnem mestu, preprečevanju mobinga, pri reševanju težav v domačen okolju in tudi mnogih etičnih dilemah v službi oziroma pri delu z bolniki.

Aktivno sodeluje pri izobraževalnih aktivnostih, simpozijih in drugih dejavnostih DMSBZT Ljubljana. S svojim delovanjem bogato prispeva k prepoznavnosti poklica medicinske sestre. Še posebej je aktivna na področju krepitve dobrih medsebojnih odnosov in preprečevanju nasilja na delovnih mestih. Z osveščanjem zaposlenih aplicira v prakso zavedanje o tem, kako se zoperstaviti stresnim dogodkom in izboljšati odnose.

Kot koordinator zdravstvene nege na področju kakovosti vedno znova opozarja na odstopanja pri izvajanju zdravstvene nege, ki zmanjšujejo varnost bolnika. Išče rešitve in s svojo aktivnostjo in prisotnostjo na različnih področjih spreminja nezaželene dogodke v priložnost za napredek.

Nika Škrabl ni samo medicinska sestra, ki z vso odgovornostjo, vestnostjo in požrtvovalnostjo opravlja svoje poslanstvo. Je človek na katerega se lahko vedno zanesemo, tudi ko nam življenje ne kaže najbolj prijazne plati. Za vsakega najde čas in razumevajočo besedo.

Ga. Jerica Zrimšek

Poklicna pot in želja živeti in delati v poklicu medicinske sestre se je pri Jerici razvila že v zgodnjih otroških letih. Leta 1981 je opravila maturo na Srednji šoli za medicinske sestre v Ljubljani. Kot srednja medicinska sestra je bila deset let zaposlena na Kirurški kliniki na oddelku za splošno kirurgijo Kliničnega centra v Ljubljani. Želja po novih znanjih jo je vodila na izredni študij zdravstvene nege na takratni Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani. Leta 1992 ga je uspešno zaključila in naslednjih deset let opravljala dela in naloge višje medicinske sestre. V tem času, je kot mentorica, svoje strokovno znanje in bogate izkušnje z velikim veseljem in odgovornostjo podajala tako dijakom, študentom kot novo zaposlenim sodelavcem. V zelo lepem spominu ima delo za paciente s sladkorno boleznijo in podobne ure zdravstvene vzgoje, ki jih je opravila kot medicinska sestra.

Potreba po vseživljenjskem učenju in razvijajoča se stroka zdravstvene nege jo je leta 2002 ponovno pripeljala do diplome na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani.

Kirurgiji, kot stroki, kjer se kalila in razvijala, je ostala zvesta celih 22 let. Prišel je čas, ko se je odločila za spremembo – želela je nekaj novega. Sprejela je izziv, zamenjala delovno okolje in sprejela delo glavne medicinske sestre Klinike za nuklearno medicino. Na tem mestu nabira dragocene izkušnje že osmo leto.

Uspešno je opravila praktično usposabljanje Izvajanje notranje presoje Sekcije za varnost in kakovost.

Pove da, rada dela z ljudmi in za ljudi. Njen optimizem, živahnost in pripravljenost za aktivnost jo je pripeljalo DMSBZT Ljubljana. Že vrsto let je članica Upravnega odbora, zadnjih nekaj let je tudi članica Izvršnega odbora društva.

S svojim pristopom gradi pozitiven duh v naši organizaciji. Aktivnosti pri pohodništvu, ljubljanskem maratonu, aktivnosti v organizacijskem odboru za simpozij in ostalih izobraževalnih dogodkih so njen osebni potencial. Ceni prosti čas in mnoge oblike gibalne aktivnosti, ki ji dajejo življenjsko energijo.

Osebne in profesionalne vrednote so pri njej pretkane z delom, vero v znanje in poklic medicinske sestre. Zato bo Srebni znak Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana s ponosom nosila.

Dobitnice priznanj Plaketa društva za leto 2011 so

Ga. Bernarda Bizjak

Gospa Bernarda Bizjak se je rodila v Idriji. Že v osnovni šoli je vedela, da je njena želja pomagati bolnim in nemočnim. Vpisala se je na Srednjo zdravstveno šolo v Šempeter pri Novi Gorici in si pridobila naziv medicinska sestra. Službo si je poiskala v rojstnem kraju, v Psihiatrični bolnišnici Idrija kjer je zaposlena že trideset let. Delala je na vseh oddelkih in na vsakem pustila svoj pečat. V zadnjih letih deluje na področju zdravstvene nege bolnikov z demenco.

Ker je za njeno kvalitetno delo potrebno veliko dodatnih znanj se z veseljem izobražuje na različnih strokovnih seminarjih iz področja psihiatrične zdravstvene nege, geriatrične zdravstvene nege in sodeluje v internih izobraževanjih znotraj bolnišnice. Svoje znanje kot mentor posreduje mlajšim generacijam dijakov in pripravnikov, kar počne zavzeto in z vso odgovornostjo. Njeno mnenje znotraj širšega zdravstvenega tima je slišano in cenjeno.

V vseh letih dela je bila priča velikim spremembam na področju zdravstvene nege v Psihiatrični bolnišnici Idrija. Sama jih opiše kot pozitivna spremembe za bolnike in tudi za izvajalce zdravstvene nege. Bolnik v procesu zdravljenja aktivno sodeluje, pomembna pa se ji zdi tudi samostojna in enakopravna vloga medicinskih sester. Velik napredek pri svojem delu vidi tudi v procesni metodi dela s katero v času šolanja ni bila seznanjena. Svoje znanje na tem področju si je tako pridobivala ob delu in ga stalno nadgrajuje.

Bernarda je marljiva, natančna in tiha sodelavka. Vedno najde prijazno besedo in nasmeh za bolnika in tudi za njene sodelavce. Pri delu jo vodijo optimizem, visok etični in human odnos, znanje in profesionalnost. Goji dobre medsebojne odnose, vedno je pripravljena prisluhniti in pomagati. V življenju jo vodi rek matere Tereze: “Ne bomo naredili velikih stvari ampak mnogo majhnih z veliko ljubezni.”

V prostem času se sprosti z delom na vrtu, v posebno veselje ji je zeliščni vrt. Ljubezni do knjig, ki ji ga je v rani mladosti privzgojil oče se posveča še danes. V zadnjih letih pa jo vleče tudi po svetu. Veliko ji pomenijo bližnji in prijatelji. Zase pravi, da jo odlikuje to, da karkoli počne in dela, to počne z veseljem.

Ga. Bernarda Bizjak prejme priznanje Plaketa društva za njeno dosedanje delo medicinske sestre v Psihiatrični bolnišnici Idrija kot njen prispevek k kvalitetni in strokovni zdravstveni negi, njenemu etičnemu, humanem odnosu do pacientov ter krepitvi medsebojnih odnosov med sodelavci.

Ga. Klara Primožič

Ga. Klara Primožič je, po končani Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani, pričela svojo poklicno pot na Očesni kliniki v Ljubljani. Že kmalu po nastopu prve službe je prevzela naloge vodilne medicinske sestre hospitalnega oddelka z dvajsetimi posteljami. Po nekaj letih uspešnega dela ji je bilo zaupano vodilno mesto večjega hospitalnega oddelka, kjer je svoje delo opravljala natančno, vestno in profesionalno. V se od leta 1984 opravlja dela in naloge nadzorne medicinske sestre na oddelku za očesno kirurgijo ki se je do preselitve v novo Očesno kliniko, leta 2001, imenoval oddelek operiranih očesnih pacientov. Z intenzivnim razvojem očesne kirurgije je tudi delo medicinskih sester na oddelku očesne kirurgije doživljalo korenite spremembe. S spremembo tehnike operativnih posegov, z uvedbo sodobnih terapevtskih Standardov se je zmanjševalo število ležalnih dni, obenem pa se je povečevalo število operiranih pacientov na dan, bodisi v splošni ali lokalni anesteziji. Skladno z uvajanjem novih metod zdravljenja so se spreminjala pisna in ustna navodila ter zahteve operaterjev, ki so bile včasih tudi nemogoče.

Poleg rednih delovnih nalog je leta 1990 opravila podiplomski tečaj za higienike, zato od takrat posveča del svojega delovnega časa tudi obvladovanju bolnišničnih okužb. Delo opravlja vestno, predano, v timu pa skrbi za prijetno vzdušje in dobre medsebojne odnose.

V času predsedovanja Jelke Mlakar se je kot članica Upravnega odbora aktivno vključila v delovanje DMSBZT Ljubljana.

Kar nekaj let je aktivno delovala tudi v sekciji  medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji. Bila je članica iniciativnega odbora. Dala je pomemben prispevek k razvoju zdravstvene nege očesnega pacienta.

Aktivno je delovala tudi na sindikalnem področju, kot sindikalna poverjenica in članica izvršnega odbora sindikalne enote KC.

Bila je mentorica številnim srednjim in višjim medicinskih sestram, pripravnikom.

Sedaj svoje naloge predaja naprej, ostaja pa z nami, kot Klara ki opravi vse in še več. Včasih tudi kaj upravičeno pokomentira. Ostaja kot neupogljiva opora mlajšim in starejšim kolegicam, ki s pridom črpajo njeno znanje in izkušnje. Njene odlike so natančnost, vestnost, ne zamerljivost in predanost svojem delu.

Ga. Metka Zima

Gospa Metka Zima je svojo poklicno pot pričela na gastroenterološki kirurški kliniki Kliničnega centra Ljubljana. Kirurgija ji je zlezla pod kožo, še posebej delo z bolniki s črevesnimi stomami. Ta ljubezen jo je pripeljala do naziva enterostomalne terapevtke, ki ga je pridobila leta 1980  po opravljenem šolanju na Clevelandski kliniki. S tem izobraževanjem se je usposobila  za samostojno delo v predoperativni, postoperativni dobi in rehabilitaciji bolnika z raznimi vrstami stom in svetovanju s področja zdravstvene nege razjede zaradi pritiska.

Aktivno je sodelovala kot predavateljica o stomah na seminarjih po Sloveniji in na območju nekdanje  Jugoslavije.

Bila je članica svetovnega združenja Enterostomalnih terapevtov, kjer je predstavljala  delo slovenskih enterostomalnih terapevtov. V sodelovanju s kirurgi je v UKC Ljubljana organizirala stoma ambulanto, namenjeno pomoči stomistom po odpustu iz bolnice.

Bila je med ustanoviteljicami  Sekcije kirurških medicinskih sester, kasneje tajnica sekcije in aktivna sodelavka. Zaradi potrebe po tesnejšem strokovnem in organizacijskem sodelovanju, je bila leta 1987 med ustanoviteljicami Sekcije za zdravstveno nego stom. Bila je njena tajnica  in nekajletna predsednica.

Leta 1992 je sodelovala pri izdelavi programa za šolanje enterostomalnih terapevtov, bila vodja šole in se trudila da bi šolanje izpeljali kot podiplomsko izobraževanje. Dosegla je,  da je bil izobraževalni program šolanja potrjen pri komisiji za izobraževanje Svetovnega združenja enterostomalnih terapevtov – WCET. Aktivno je sodelovala pri pisanju smernic enterostomalne terapije in oskrbe ran ter izdala Priročnik  »Vloga enterostomalnega terapevta s strokovnimi smernicami in standardi«.

Nekaj časa je bila zaposlena v SB Jesenice. V bolnišnico je uvedla stomaterapijo. Bila je pobudnica ustanovitve Sekcije za gorenjsko regijo v okviru ILCO društva,.

V prepričanju, da bo bližje bolnikom, jim lažje in bolje pomagala se je podala na novo pot preko podjetja za pomoč in oskrbo na domu, kjer je  kot vodja dejavnosti delovala na  področju nege stom in ran in  reševanju zapletov na domovih stomistov na področju celotne Slovenije.

Leta 2005  je poiskala nov strokovni izziv kot nadzorna medicinska sestra  v Domu starejših občanov. Tudi tu je bila prvenstvena pomoč posamezniku in strokovnost. Prav to jo je vrnilo k njeni prvi ljubezni-kirurgiji, kjer sedaj nadaljuje svojo poklicno pot.

Metka Zima je trdna, odločna, vztrajna in dosledna oseba, ki premore  veliko strokovnega znanja, entuzijazma in vizionarskega razmišljanja. Pri svojem delu povezuje osnovno vlogo zdravstvene nege s stalnim presojanjem o dobrem, pravilnem in koristnem za bolnika in sledi profesionalni in etični skrbi za bolnika. Gospa Metka Zima pušča neizbrisen pečat k razvoju zdravstvene nege v slovenskem prostoru,  predvsem na razvoju enterostomalne terapije, kot specialnega področja zdravstvene nege.

Dobitnica priznanja Častni član društva za leto 2011 je

Ga. Biserka Marolt Meden 

Ga. Biserka Marolt Meden je Diplomirana sociologinja, ki se je izpolnjevala na podiplomskem študiju s področja managementa tako doma kot v tujini. Prostovoljstvo je njeno življenjsko poslanstvo, aktualno že od njene zgodnje mladosti. Gospa Biserka Marolt Meden je v dosedanjem dolgoletnem prostovoljnem delovanju na humanitarnem področju, področju vzgoje in otrokovega razvoja, razvijanju medčloveških odnosov ter skrbi za zapuščene, zavržene ali na družbeni rob potisnjene skupine ali posameznike, v Slovenskem prostoru pustila pomemben pečat in velik prispevek k razvoju prostovoljnega dela in predvsem veliko dobrih del za posameznike, pomoči potrebne.

V prostovoljno delo se je vključila že v zgodnji mladosti. Največ svojega časa in osebnosti je posvetila prizadevanjem v skrbi za otroke. V času svojega uredniškega dela pri reviji Otrok in družina se je seznanila z mnogimi socialnimi stiskami. Reševanju teh stisk se je predala z vso svojo osebno močjo in pomočjo donatorjev, ki jih je pridobila.

Izjemnega pomena je njeno prostovoljno delo v iskanju botrov za otroke v Mladinskem domu Malči Beličeve. Marsikateri otrok, je z njeno pomočjo, preko botrov imel lažjo in uspešnejšo življenjsko pot. Svojo energijo je usmerila v realizacijo ideje Materinskega doma, kjer je z veliko urami prostovoljnega dela uspela dom opremiti in predati namenu.

Bila je pobudnica izgradnje nove pediatrične klinike in je s svojimi prostovoljnimi aktivnostmi kot članica in predsednica Uprave sklada za izgradnjo nove pediatrične klinike motivirala slovensko javnost ter donatorje za finančno podporo izgradnji. Ponovno opravlja funkcijo poslovne direktorice Pediatrične klinike Ljubljana.

Bila je članica prvega izvršilnega odbora UNICEF-a Slovenije, kjer je še vedno aktivna članica Nacionalnega odbora za zdravje otrok.

Funkcije, zadolžitve in poslanstvo, ki jih Biserka Marolt Meden izpolnjuje skozi različne vloge so izjemnega pomena za slovenski prostor, uporabnike zdravstvenih storitev, še posebej otroke, kot tudi za izvajalce zdravstvene in babiške nege. Njen državljanski glas, ki opozarja na pomen civilne družbe, krivice in pravice se že dolgo sliši saj se ves čas oglaša v mnogih časopisih, revijah, televiziji in drugih medijih s področja družbenega življenja. V DMSBZT Ljubljana jo poznamo kot neusmiljeno borko za pravice bolnih otrok.

Spoznali smo jo skozi naloge, hitro in dobro organizirano podporo za konstruktivno delovanje v naši profesionalni organizaciji. Njena odzivnost, kooperativnost in fleksibilnost so odlike, ki kreirajo naše redno in produktivno sodelovanje.

DMSBZT Ljubljana je vedno z veseljem priskočila na pomoč na področju odnosov z javnostmi, ob kateremkoli času dneva, v nedeljo ali na praznik. Pomagala nam je pri pomembnih stikih z mediji, promociji dela medicinskih sester in babic ter delovanja društva. Preko sodelovanja v društvu pa je postala pomemben podporni član celotne stanovske organizacije.

Gospa Biserka Marolt Meden je s svojim delom pomembno prispevala k delu, doseženim ciljem in ugledu DMSBZT Ljubljana v strokovni in drugi javnosti tako v regiji kot na nacionalnem nivoju.