Priznanja DMSBZT Ljubljana 2015

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Ljubljana že sedemnajsto leto podeljuje priznanja društva za aktivno delo v društvu, za dosežke v praksi zdravstvene in babiške nege ter za osebni prispevek k delu in razvoju društva.

Srebrni znak je najvišje priznanje društva, ki ga prejme član društva za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester in babic; skrbi za kulturno, stanovsko, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje svojih članov, razvijanju stikov med člani in med društvi ter krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Plaketa društva je pisno priznanje članu društva za posebne dosežke in/ali kakovostno izvajanje zdravstvene in babiške nege v praksi, ter human odnos do pacientov in sodelavcev.

Naziv Častni član prejme oseba, ki ni član društva, je pa s svojim osebnim prispevkom pomembno prispevala k delu in razvoju društva.

Komisija za priznanja v sestavi: Marija Vidrih, Marina Velepič in Peter Koren je obravnavala vse pravočasno prispele vloge na Razpis za priznanja, ki je bil objavljen na spletni strani društva in v glasilu Utrip. Prispele so 4. vloge, oz. nominacije za priznanja. Na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o priznanjih DMSBZT Ljubljana je komisija izbrala dobitnike priznanj.

Priznanja so bila podeljena v okviru 16. Simpozija DMSBZT Ljubljana z mednarodno udeležbo, z naslovom: “RAZVOJNE USMERITVE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE”, ki je potekal 27. novembra 2015 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana je prejelo zahvalo Zbornice Zveze.

Dobitniki Srebrnega znaka 2015 so

g. Zlatko Grubešić

G. Zlatko Grubešić je leta 2006 diplomiral na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani. Istega leta se je zaposlil na Kliničnem oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, kjer si je pridobival izkušnje že kot študent. Delovno mesto nadzorne medicinske sestre na anesteziji Kliničnega oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo je zapustil v letošnjem letu, ko je bil na predlog vodstva zdravstvene nege UKC Ljubljana prerazporejen na mesto strokovnega vodje zdravstvene nege v enoti intenzivne nevrološke terapije na Kliničnem oddelku za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo Nevrološke klinike UKC Ljubljana.

Zlatka Grubešića v profesionalnem delovanju odlikujejo  visoka strokovna usposobljenost in etičnost, predanost poklicu, zanesljivost, odgovornost, redoljubnost, organiziranost in požrtvovalnost ter kolegialnost. Svoje znanje in izkušnje nesebično deli s sodelavci in novo zaposlenimi. Z umirjenim in preudarnim pristopom pacientom vliva upanje in je spoštovan in cenjen tako pri kolegih kot pri ostalih sodelavcih in vodjih. Sprejete zadolžitve in naloge vedno opravi brezhibno.

V Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana se je Zlatko Grubešić včlanil že v času študija. Je član Upravnega odbora društva in aktivno sodeluje v izobraževalnih in športnih aktivnostih društva. Je nepogrešljiv sodelavec pri pripravi različnih dogodkov v okviru našega društva, med drugim tudi pripravi vsakoletnega simpozija. V delovnem okolju prispeva k razvijanju stikov med člani ter krepi vlogo in pomen dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru. S svojim profesionalnim delom in osebnostnimi lastnostmi znatno prispeva k prepoznavnosti in ugledu našega društva.

Predlagatelj: Irena Buček Hajdarević, Članica Izvršnega odbora DMSBZT Ljubljana

ga. Anastazija Janežič

 

Poklicna pot in želja živeti in delati v poklicu medicinske sestre se je pri kolegici Anastaziji razvila že v zgodnjih otroških letih. Rojena je bila 12. 12. ob 12.00 uri v vasi Bratonci v občini Beltinci. Otroška leta je preživela v domači prekmurski pokrajini. Starši so bili delovni, razumevajoči in ljubeči. Njihov dom je bila “Hiša odprtih vrat”.

Osnovno šolo je obiskovala v Beltincih. Šolanje je nadaljevala na Srednji medicinski šoli v Murski soboti. Zaposlila se je na Onkološkem inštitutu – internističnem oddelku – hematologiji. Ob delu je končala višjo šolo za medicinske sestre. Diplomsko delo z naslovom “Maligni limfomi”  je bilo odraz njenega delovnega področja. Naloga je dobila odlično oceno. Čas ki ga je preživela z bolniki na hemato-onkološkem oddelku, se ji je globoko vtisnil v spomin, predvsem zaradi mladih bolnikov.  Anastazija se je nenehno izobraževala in izpopolnjevala, tako na Onkološkem inštitutu, kot tudi izven njega.

V tem času se je poročila in rodila dva otroka.  Primorana je bila  zamenjati službo in stanovanje. Zaposlila se je v Zdravstvenem domu Ljubljana, enota Moste-Polje, v otroškem dispanzerju. Ta je zajemal in obsegal novo nastala naselja z mladimi družinami, tudi iz drugih republik, ki so zahtevali drugačen pristop in obravnavo. Otroški dispanzer v ZD Moste je postal preobremenjen. Pričeli so z gradnjo prizidka. Anastazija je bila članica gradbenega odbora. Dobro je poznala problematiko tega področja in je svoje znanje in vedenje uporabila povsod po različnih uradih pri odpiranju vrat. Prizidek je bil zgrajen po najsodobnejših normativih. Pridobili so tudi mentalno higienski oddelek za potrebe otrok. Anastazija je bila članica multidisciplinarnega tima tega oddelka. Občina in krajevna skupnost sta izrazili željo in potrebo po  novem zdravstvenem domu v Novih Jaršah. Žal je bil ustanovljen samo otroški dispanzer v enem izmed blokov in Anastazija je ponovno začela orati ledino v tem otroškem dispanzerju.

Anastazija je tudi intenzivno pomagala pri organizaciji in vodenju adaptacije starih vzgojno varstvenih prostorov na Kvedrovi ulici v Novih Jaršah, ki so ostali prazni. Uspešno, čeprav z velikimi težavami je zaživela tudi Novo Jarška enota z lekarno, splošno in zobno ambulanto ter otroškim dispanzerjem.

Posebno pozornost je posvečala najranljivejšim skupinam, kot so otroci, bolniki, starejši, brezdomci. Delovala je na mnogih družbenih področjih v delovni organizaciji, krajevni skupnosti in občini. Vse to je povezala v dobrobit ranljivim skupinam. Povezovala je ljudi ne glede na njihovo izobrazbo, poklic, narodnost in veroizpoved. Nekoč je dejala, da so njeni otroci najbolj bolni na tem svetu, saj je marsikatero zdravilo napisano zanje, bilo namenjeno otrokom brez zavarovanja. Zanjo velja : “Pravo merilo izobrazbe ni to, kar veš, temveč to, kako to kar veš, deliš z drugimi.”

V času vojne za osamosvojitev Slovenije je izkazovala posebno skrb beguncem. Delovala je tudi v župniji sv. Križa Žale. Tam je bila  30 let vodja Diakonije, ki se je kasneje preimenovala v organizacijo Karitas. Dobro je sodelovala s krajevno skupnostjo, rdečim križem, z vrtci, mestno občino, Centrom za socialno delo Moste, Zvezo prijateljev mladine,  s Klimatskimi zdravilišči in s klinikami. Izvajala je vsestransko zdravstveno vzgojo, o prehrani, cepljenju in drugo. Sodeluje z organizacijo Evropa Dona, bila je članica fundacije dr. Chollewa. Sodelovala je tudi  v organizaciji Mali Vitez.

Izkazala je veliko pripravljenost za delo in pomoč v Sekciji upokojenih medicinskih sester pri našem društvu. Od leta 2008 je sodelovala pri izvedbi seminarjev in strokovnih srečanj sekcije. Svoje znanje, vedenja in znanstva je optimalno aktivno uporabila pri izvedbi številnih strokovnih srečanj, še posebej, ko je v celoti pripravila in izpeljala strokovno srečanje v Prekmurju. Strokovno povezovanje je vedno bila prednostna in primarna naloga kolegice Anastazije, zato smo kot Sekcija upokojenih medicinskih sester ponosni, da lahko dobro sodelujemo in jo predlagamo za podelitev priznanja.

Predlagatelj: Olga Marija Koblar, Predsednica Sekcije upokojenih medicinskih sester pri DMSBZT Ljubljana

mag. Klavdija Kobal Straus

 

Ga. Klavdija Kobal Straus se je rodila v Ljubljani kjer je obiskovala osnovno šolo in nadaljevala izobraževanje na Srednji zdravstveni šoli in gimnaziji Šubičeva v Ljubljani. Leta 1993  je šolanje  uspešno zaključila in pridobila naziv zdravstveni tehnik. Poklicno pot je istega leta pričela v Domu upokojencev Idrija. Skozi leta dela  je prišla do ločnice, na kateri je ugotovila, da želi nekaj več in  se  odločila da izobraževanje nadaljuje na visokošolski stopnji. Zato se je leta 2003 vpisala na Visoko zdravstveno šolo v Ljubljani. Ob finančni podpori delodajalca, moralni podpori vodstva,  sodelavcev  in družine je študij uspešno končala in se zaposlila kot Diplomirana medicinska sestra. Opravljati je pričela dela in naloge medicinske sestre – vodje tima. V poklicnem razvoju jo je pot vodila skozi različne faze dela, in odgovornosti, s čemer je spoznala vse faze procesa dela na področju zdravstvene nege in oskrbe. V obdobju 2006 – 2014 je vodila psihiatrično ambulanto v Domu upokojencev Idrija.

Želja po dodatnem znanju jo je vodila k vpisu na Fakulteto za management Univerze na Primorskem kjer je pridobila naziv Specialistka managementa kadrov. Kasneje  je zaključila še magistrski študij na isti fakulteti. Njena magistrska naloga je  nastala v povezavi z delom v Domu upokojencev Idrija in nosi naslov Vplivni dejavniki na razvoj institucionalnega varstva starejših v občini Idrija. Seznam njenih strokovnih, raziskovalnih in publicističnih del je obširen in kaže na njeno širino znanja, zavzetost za napredek stroke zdravstvene nege na področju, ki ga pokriva.

Trenutno je Klavdija Kobal Straus študentka 3. letnika doktorskega študija Socialna gerontologija. Na delovnem mestu koordinira in vodi medgeneracijski center z bogatim in raznolikim programom, ki je namenjen občanom  Idrijske občine. Je tudi koordinatorica izvajanja pomoči na domu  kamor je vključenih čedalje več starejših. Ob vsem tem opravlja še širok krog nalog v matični ustanovi. Konstantno se povezuje z drugimi organizacijami v občini in državi – domovi upokojencev, zdravstvenimi domovi, psihiatričnimi bolnicami, šolami, centri za socialno delo.

Od leta 2008 sodeluje v izobraževanju odraslih za predmet Pomoč in oskrba – v programu Bolničar negovalec, kjer sodeluje pri predavanjih, preverjanjih znanja in zaključnih izpitih. Skozi vsa leta se Klavdija zavzema za boljši status zdravstvene nege in oskrbe v  socialnih zavodih z namenom izboljšanja kakovosti življenja starejših, ki potrebujejo institucionalno  varstvo. Kot članica je vključena v različne nadzorne svete in sekcije tako v okviru Ministrstva za zdravje kot Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih. Slednje  zahteva kontinuirano izobraževanje in usposabljanje, čemur Klavdija v zadnjih letih zavzeto sledi. Z vključevanjem v neformalna strokovna izobraževanja,  s samostojnim študijem novosti na področju stroke, z mentoriranjem pripravnikov, dijakov in študentov ter z  znanstvenim in strokovnim avtorskim delom, skrbi za pridobivanje in širitev lastnega znanja, kakor tudi za prenos znanja na druge.  Veliko zgoraj navedenega počne tudi ob podpori DMSBZT Ljubljana in kot njegova članica.

Klavdija je zgled dobre sodelavke. Deluje strokovno, vestno in zanesljivo. Je medicinska sestra,ki svoje znanje in izkušnje zna deliti med sodelavci. Z znanjem in izkušnjami  vedno znova prepriča v delo in poslanstvo, ki ga opravlja. Je vedno pripravljena priskočiti na pomoč, predana je svojemu delu, odločna pri svojih prizadevanjih, zazrta v prihodnost. Odlikuje jo izjemen občutek za sočloveka.

V zadnjih letih je Klavdija aktivno vključena tudi v promocijo DMSBZT Ljubljana. Sodeluje pri pripravi izobraževanj in drugih dogodkov, ki se odvijajo na idrijskem. Polna je idej in pobud, ki jih deli z drugimi in s tem prispeva k prepoznavnosti dejavnosti  društva.

Ga. Klavdija Kobal Straus ni samo članica našega društva, temveč s svojim aktivnim delom tudi omogoča članom, da se vključujejo v aktivnosti, ki jih pripravlja in ponuja društvo.

Predlagatelji: Andreja Gruden, Sabina Vihtelič in Nada Sirnik

Dobitnik priznanja Plaketa društva za leto 2015 je

G. Rudi Kočevar

 

G. Rudi Kočevar je od leta 1993 zaposlen na Kliničnem oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Do leta 2000 je delal v enoti intenzivne terapije, naslednjih 8 let na anesteziologiji, kjer je tudi opravljal funkcijo nadzornega zdravstvenika v urgentnem kirurškem bloku. Med letoma 2008 in 2009 je bil strokovni vodja v centralni intenzivni terapiji, od leta 2011 je koordinator za pedagoško dejavnost na anesteziologiji.

Altruističen duh je mladeniča iz Metlike, po opravljenem obveznem služenju vojaškega roka vodil v Ljubljano, kjer je ob troizmenskem delu leta 1999 zaključil višješolski študij zdravstvene nege, leta 2007 pa še visokošolski študij zdravstvene nege. Trenutno uspešno zaključuje magistrski študij zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvene vede Maribor. Aktivno je vključen v delovanje Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji.

Kot član Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana že več let sodeluje pri izvajanju seminarjev, učnih delavnic Temeljnih postopkov oživljanja. V svojem delovnem okolju promovira aktivnosti našega društva in stanovske organizacije.

Je ponosni oče dveh malčkov, ljubiteljski potapljač in nogometni navijač. Za sodelavce je Rudko anestezijski zdravstvenik, potrpežljiv, diskreten, pravičen in kolega na katerega lahko vedno računaš.

Predlagatelja: Damjan Remškar in Zlatko Grubešić.