Priznanja DMSBZT Ljubljana 2019

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Ljubljana letos, že enaindvajseto leto, podeljuje priznanja društva za aktivno delo v društvu, za dosežke v praksi zdravstvene in babiške nege ter za osebni prispevek k delu in razvoju društva.

Komisija za priznanja v sestavi: Marija Vidrih, Marina Velepič in Peter Koren je obravnavala vse pravočasno prispele vloge na Razpis za priznanja, ki je bil objavljen na spletni strani društva in v glasilu Zbornice – Zveze Utrip. Prispelo je 7 predlogov za priznanja in komisija je na osnovi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o priznanjih, izbrala dobitnike priznanj.

Srebrni znak je najvišje priznanje društva, ki ga prejme član društva za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester in babic; skrb za kulturno, stanovsko, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje svojih članov, razvijanje stikov med člani in med društvi ter krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Plaketa društva je pisno priznanje članu društva za posebne dosežke in/ali kakovostno izvajanje zdravstvene in babiške nege v praksi, ter human odnos do pacientov in sodelavcev.

Dobitnice Srebrnega znaka 2019 so

ga. Julijana Bekš

Ga. Julijana Bekš je po končani gimnaziji v Ljubljani nadaljevala študij na Višji šoli za zdravstvene delavce v  Ljubljani in leta 1985 diplomirala. Kot višja medicinska sestra se je takoj zaposlila v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, na  oddelku za anesteziologijo in reanimacijo kot anestezijska medicinska sestra in timska medicinska sestra. Med delom je nadaljevala študij na Pedagoški fakulteti in Visoki šoli za zdravstvo ter leta 1997 pridobila naziv Profesorica zdravstvene vzgoje.

Od leta 1996  je kot učiteljica strokovno teoretičnih predmetov in praktičnega pouka, zaposlena na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana. Poučuje predmete Vzgoja za zdravje, Kakovost v zdravstveni negi in Zdravstveno nego. Vsa leta zelo uspešno izvaja praktični pouk prve pomoči in nujne medicinske pomoči.

Sodelovala je pri pripravi izobraževalnih programov, pripravi katalogov in vprašanj za poklicno maturo. Tri leta je vodila študijsko skupino in bila vodja strokovnega aktiva zdravstvene nege. Štiri leta je bila tudi predsednica sveta šola.

Večkrat je na povabilo osnovnih šol izvajala predavanja za starše: Vzgoja za zdravo spolnost mladostnika. Izvajala je predavanja na izbrane teme iz zdravstvene vzgoje v okviru obveznih izbirnih vsebin za dijake 1. letnika programov predšolska vzgoja, gimnazija in umetniška gimnazija.

Leta 2007 je pridobila licenco za poučevanje prve pomoči pri Rdečem križu Slovenije in je aktivna predavateljica še danes. Od leta 2008 je imenovana članica komisije za opravljanje preizkusa iz zdravstvenih vsebin za zdravilce, ki nimajo zdravstvene izobrazbe na Ministrstvu za zdravje.

Od leta 2013 je koordinatorica sodelovanja z Območnim združenjem rdečega križa Ljubljana. Kot mentorica dijakom sodeluje v projektu Samo eno življenje imaš, projektu Prva pomoč-pomagam prvi, Klubu 25. Je mentorica ekipi prve moči, ki vsako leto sodeluje na regijskem tekmovanju znanja iz prve pomoči. Opravlja tudi vlogo ocenjevalke na  raznih tekmovanjih iz prve pomoči.

Leta 2017 je pridobila licenco za ITLS (International Trauma Life Support)- Advanced Provider Course.

Vsa leta srbi za promocijo znanja iz prve pomoči. Skupaj z dijaki je večkrat sodelovala na sejmu Narava – zdravje in na drugih javnih prireditvah z delavnicami temeljnih postopkov oživljanja. V reviji zdravje so bili objavljeni njeni strokovni članki. Kot mentorica dijakom je večkrat sodelovala na državnih tekmovanjih iz zdravstvene nege.

Julijana Bekš je s svojim zgledom številne dijake usmerila na poklicno pot v zdravstveni negi. Mnogi so nadaljevali študij zdravstvene nege in so danes priznani strokovnjaki na svojem področju, zagotovo tudi pomembni člani DMSBZT Ljubljana.

Predlagatelj: Nevenka Kralj, Sabina Egart vodji Strokovnega aktiva za zdravstveno nego Srednje zdravstvene šole Ljubljana in ravnateljica šole mag. Silva Kastelic.

ga. Magda Lorbek

Ga. Magdalena (Magda) Lorbek, je ena od devetih otrok rojena v Preserju, občina Domžale. Kot triletna deklica je odšla k stari materi v Selšček in tam živela do vstopa v šolo, ki jo je obiskovala v Mengšu in Domžalah. Po končani gimnaziji v Domžalah, se je vpisala v šolo za medicinske sestre v Ljubljani. Srednjo medicinsko  šolo je zaključila v letu 1953. V času šolanja je  opravila  veliko obvezne  prakse v bolnici in bivala v internatu v Uršulinskem samostanu. Leta 1966 je diplomirala na Višji zdravstveni šoli in si pridobila naziv višje medicinske sestre. 1953 leta se je zaposlila Na Onkološkem inštitutu v Ljubljani in mu ostala zvesta do upokojitve leta 1989. Glede na potrebe je delala na različnih oddelkih.  Od leta 1955 do 1963 je bila glavna medicinska sestra  Onkološkega  inštituta. Veliko energije je potrebovala pri  razporejanju negovalnega  osebja  na  oddelkih. Bilo je pomanjkanja kadra, ni bilo  dovolj strokovno izobraženega kadra. Ni bilo dvigal in ustreznih nosil za prenašanje nepokretnih bolnikov. Sanitetni material za preveze so pripravljali sami. Rezali so na stotine metrov gaze, delali vatirance, vatirane palčke, trakove za različne tamponade, in jih v kasetah ali v  tako imenovanih “punklih” nosili v sterilizacijo v Klinične bolnice. Povoje so prali v pralnici, in jih v nočni  službi pripravljali  za ponovno uporabo. Ogrevanje je bilo z Lucovimi  pečmi v vsaki sobi. Dnevno je kurjač v košu  nanosil premog v sobe in zakuril.

V obdobju vodenja  in opravljanja del glavne medicinske sestre je bila manj ob pacientih. Sama pravi, da jih je zelo  pogrešala. Zato je leta 1963  na lastno željo pričela delati  v prizidku  na oddelku  pacientov po obsevanjih. Ko je bil leta 1965 zgrajen lesen paviljon – oddelek za ginekološka obolenja,  je nadaljevala z delom na tem oddelku. Še istega leta pa je prevzela organizacijo  in  vodenje oddelka  stavbe B, bivše gluhonemnice, kot “hišna sestra”, kjer so bili nameščeni bolniki po  operacijah in kemoterapiji.

Ga. Magda Lorbek se je nenehno  izobraževala in pridobivala nova znanja o negi bolnika, transfuzijski medicini. Uvajala je novosti. Tako je zamenjala veliko brizgalko »rotunda« za aplikacijo krvi, z infuzijskim sistemom. Le teh je bilo malo, medicinske sestre so jih same prale in sterilizirale. Že leta 1957 je  vodila izobraževanje »higienski minimum« za bolniške strežnice.  Velika pridobitev  za  uspešnejše delo,  so bili vozički na kolesih s košem za odpadke,  za dokumentacijo,  za čisto in umazano perilo. Te so  naredili  v hišni delavnici,  na podlagi njenih idej. Magda pove, da je bilo delo medicinske sestre odgovorno, velikokrat stresno in žalostno, pa tudi veselo in srečno. Za poklic medicinske sestre bi se odločila še enkrat, saj prinaša poleg hudega tudi veliko lepega.

Močna opora ji je bil mož, ki je bil zelo razumevajoč, potrpežljiv in dober poslušalec. Za  njeno vsestransko in nesebično delo v zdravstveni negi in oskrbi bolnika, je leta 2008 prejela “Priznanje” – Pisno zahvalo Onkološkega inštituta.

Od upokojite dalje je tudi članica Sekcije upokojenih medicinskih sester pri DMSBZT Ljubljana in se udeležuje aktivnosti sekcije. Je tudi članica društva diabetikov, ter  aktivna v Karitasu župnije Homec. Rada bere in rešuje križanke, hodi na izlete in gleda dokumentarne filme.

Predlagatelj: Sekcija upokojenih medicinskih sester pri DMSBZT Ljubljana, predsednica sekcije, Olga Marija Koblar

Ga. Ana Strauch Petan

Ga. Ana Strauch Petan se je rodila  v Ljubljani, kjer je tudi je maturirala. Leta 2006 je diplomirala na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani. Že med študijem je bila vključena v projekt tutorstva.

Po študiju se je zaposlila kot diplomirana medicinska sestra v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana na Kliničnem oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok. Poleg rednega dela,  deluje tudi v programu EUROTRANSPLANT v pripravljenosti za eksplantacijo organov ter transplantacijo srca, jeter in pljuč.  Udeležena tudi v zagotavljanju neprekinjenega zdravstvena varstva kot nadzorna anestezijska medicinska sestra, opravlja tudi izmensko delo za potrebe kardiovaskularne anestezije.

Leta 2012 je magistrirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani z magistrskim delom: »Izgorelost pri delu medicinskih sester kot psihološki in ekonomski dejavnik« in pridobila naziv magister ekonomskih in poslovnih ved. Svoje magistrsko delo je predstavila na svetovnem kongresu anestezijskih medicinskih sester. Objavila je več strokovnih člankov in aktivno sodelovala na različnih kongresih in seminarjih.

Je aktivna članica Sekcije medicinskih sester v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji  pri Zbornici – Zvezi, ter Slovenskem združenju za urgentno medicino.

Svoje delo rada opravlja, čeprav je težko in naporno. Zaveda se pomembnosti sodelovanja med vsemi sodelavci. Je učeča, rada se izobražuje, veseli se uspehov in žalosti neuspehov. Razmišlja o tem, kako bi doprinesla boljši danes in jutri.

Septembra leta 2010, ko so precejšnji del države prizadele poplave, je na Viču v kleti stanovanjskega bloka s svojo iznajdljivostjo in hitrim ukrepanja uspešno rešila mlajšega moškega ukleščenega  med vrati. Za to pogumno dejanje je tudi dobitnica plakete DMSBZT Ljubljana.

Ga. Ana Strauch Petan, je članica DMSBZT Ljubljana od začetka zaposlitve. Je tudi članica upravnega odbora društva. Večkrat je bila poslanka društva na skupščini Zbornice-Zveze.  Kar nekaj let je bila tudi članica ženskega PZ Florence v katerem je pela.

Že vrsto let aktivno deluje pri likovni dejavnosti DMSBZT Ljubljana. Poznamo jo tudi, kot izvrstno povezovalko na odprtjih likovnih razstav. Likovnice so nanjo ponosne, ker je zavzeta, zanesljiva, iskrena, delavna in rada pomaga.  V likovnem ustvarjanju najde sprostitev;  med naslikanimi vrtnicami zaživi in se veseli iskrenih ljudi.

Gospa Ana Strauch Petan je medicinska sestra, ki s svojim strokovnim znanjem že vrsto let riše pot razvoju stroke zdravstvene nege. Je kolegica, ki zna nesebično nuditi oporo svojim sodelavcem. Vodijo jo natančnost, nesebičnost, kolegialnost in predanost svojemu poklicu. Nepogrešljiva je tudi v likovni skupini DMSBZT Ljubljana. Zaradi vsega navedenega ga. Ana Strauch Petan prejme najvišje priznanje društva »Srebrni znak«.

Predlagatelj: Likovna dejavnost DMSBZT Ljubljana, Majda Jarem Brunšek

Ga. Andreja Vovk

Ga. Andreja Vovk je bila rojena v Domžalah, prelepem malem mestu ob Kamniški Bistrici. V tem kraju je odrasla in obiskovala osnovno šolo, ki jo je zaključila  leta 1989. Kasneje se je vpisala na Srednjo zdravstveno šolo in nato še na Visoko šolo za zdravstvo v Ljubljani. Šolanje je zaključila leta 1996 kot Višja medicinska sestra in leta 2001 kot diplomirana medicinska sestra, na isti fakulteti.

Kot višja medicinska sestra se je zaposlila v operacijskem bloku Ginekološke klinike v Ljubljani. Po diplomi leta 2001 je delala na oddelku otročnic; najprej v Enoti intenzivne nege in nato na hospitalnem oddelku Kliničnega oddelka za perinatologijo.

Leta 2006 je prevzela področje kakovosti. Je Koordinatorica za področje kakovosti v zdravstveni in babiški negi na Ginekološki kliniki. Na tem področju je orala ledino s postavitvijo in umestitvijo standardov in protokolov v vsakdanjo prakso. Z dodatnim izobraževanjem s področja kakovosti je pridobila naziv Manager sistemov kakovosti. Aktivno se vključuje v notranje presoje različnih enot v okviru UKC Ljubljana.

Po dodatnih usposabljanjih s področja kakovosti se je pričela ukvarjati s prenosom znanja na sodelavce v okviru Ginekološke klinike, UKC Ljubljana in tudi izven.

Na področju kakovosti je na Ginekološki kliniki v Ljubljani in UKC Ljubljana postavila pomembne temelje, ki so in bodo doprinesli velik premik v razvoju zdravstvene in babiške nege.

Ga. Andreja Vovk je aktivna tudi v delovanju DMSBZT Ljubljana. Je članica Upravnega odbora društva. Poleg tega je aktivna na področju izobraževanj in usposabljanj članic in članov društva, saj je predavateljica iz vsebin varnosti in kakovosti v okviru izobraževanja Kakovost in varnost v zdravstvu – Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb – modul licenca.

Zaradi njenega dela in zavzetosti s katerimi rešuje vse probleme nastale na tem področju, jo je predlagal za  priznanje Srebrni znak društva.

Predlagatelj: Kolegij Zdravstvene in babiške nege Ginekološke klinike

Dobitnici priznanja Plaketa društva za leto 2019 sta

Ga. Valerija Palkovič

 

Ga.Valerija Palkovič je svojo poklicno pot je začela leta 1987 v Kliničnem centru Ljubljana, na oddelku Centralne Intenzivne terapije kot srednja medicinska sestra. Ko je končala študij na Višji šoli za zdravstveno nego v Beogradu je prevzela vodenje timov in kot timska medicinska sestra delala do 1998. Tu si je nabrala strokovne izkušnje pri najtežjih pacientih s poškodbami, stomami in drugimi obolenji, ki so potrebovali kompleksno zdravstveno nego.

Leta 1998 je strokovno pot nadaljevala v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana, enota Šiška kot patronažna medicinska sestra.  V tem času je nadaljevala  študij na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. Diplomirala je leta 2007.

Leta 2005 se je od patronažnega dela poslovila in svojo kariero nadaljevala v zdravstveni vzgoji. Kot diplomirana medicinska sestra v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji s specialnimi znanji, je leta 2011 postala vodja Zdravstveno vzgojnega centra ZD Ljubljana Šiška. Leta 2011 je bila imenovana za Predsednico Komisije za zdravstveno vzgojo ZD Ljubljana. Kot predsednica Komisije koordinira delo Zdravstveno vzgojnih centrov (ZVC) ZD Ljubljana, ki obsega 6 takšnih centrov, kjer so redno zaposleni kadri različnih profilov. V Komisiji za zdravstveno vzgojo so zastopane vse delovne skupine različnih področij dela v zdravstveni vzgoji (šola za starše, edukacija sladkornih bolnikov, zobozdravstvena vzgoja in zdravstvena vzgoja otrok, šolarjev in mladine).

Ga. Palkovič krepi dobre medsebojne odnose v timu, spodbuja profesionalno delo s pacienti in njihovimi svojci. Pomaga posamezniku oblikovati stališča in vedenjske vzorce za zdrav način življenja in jih usmerja pri  spreminjanju življenjskega sloga. Opravila je tudi Šolo klinične prehrane. Senat Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani jo je na podlagi strokovnih ocen poročevalcev izvolil v naziv strokovna sodelavka za področje Zdravstvene vzgoje.

Ga. Palkovič je članica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije in Slovenskega združenja za klinično prehrano.

Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani sodeluje pri modulih družinske medicine. Od leta 2013 je notranja presojevalka sistema vodenja kakovosti v ZD Ljubljana.

Je avtorica in soavtorica več strokovnih člankov s katerimi je sodelovala na različnih seminarjih in konferencah. Leta 2011 je sodelovala pri nastajanju članka »Izzivi zdravstveno vzgojnih centrov v Zdravstvenem domu Ljubljana«, ki je bil predstavljen na 12.Simpoziju DMSBZT Ljubljana. Kot soavtor je sodelovala pri nastanku priročnika za izvajalce družinske obravnave debelosti otrok in mladostnikov. Sodelovala je pri pripravi članka »Promocija zdravja za dolgo in polno življenje«, ki je bil predstavljen na 20 Simpoziju DMSBZT Ljubljana.

Pri svojem delu vedno išče nove izzive in priložnosti za strokovno rast ter sledi visokim etičnim in moralnim vrednotam. Ima občutek za odgovornost, kar prepoznavajo tudi v njeni delovni sredini. Čeprav je polno zaposlena z delovnimi obveznostmi, pa ji veliko pomeni družina. Je ponosna mami treh odraslih otrok.

Predlagatelj: Kolektiva ZD Ljubljana, ga. Renata Batas.

 

ga. Nada Vigec

Gospa Nada Vigec je že dolgo zaposlena na Ginekološki kliniki in se bo letos decembra poslovila s tega delovnega mesta. Je profesorica zdravstvene vzgoje;  spoštovana in cenjena sodelavka, ki svoje delo; prej anestezijske medicinske sestre, kasneje pedagoške medicinske sestre; opravlja s predanostjo in zavzetostjo. S svojim neizmernim optimizmom, profesionalnim in pristnim odnosom si uspe pridobiti zaupanje sogovornikov.

Pri delu jo vselej vodi težnja k napredku ter na dokazih temelječi priznani in prepoznavni stroki zdravstvene in babiške nege. Zaveda se pomena znanstveno raziskovalnega dela v stroki, spremljanja strokovne literature in pomena vseživljenjskega učenja, kar dokazuje z nenehno  podporo strokovnemu izpopolnjevanju zaposlenih na Ginekološki kliniki.

Ves čas aktivno sodeluje pri uvajanju in razvijanju sodobne in kakovostne zdravstvene in babiške nege, tako na področju raziskovanja kot tudi uvajanja negovalnih diagnoz. Je aktivna članica različnih projektnih skupin v UKC Ljubljana.

Kot članica Programsko/organizacijskega odbora je aktivno sodelovala pri pripravi več Kliničnih popoldnevov DMSBZT Ljubljana.

Odlikujejo jo intelekt, strast, vztrajnost, profesionalnost, zanesljivost, visoka stopnja etičnosti in humanosti. Predvsem pa izreden občutek in posluh za prepoznavanje stisk in težav sočloveka, naj si bo sodelavca ali pacienta.

Tako je v svoji iskrivosti in inovativnosti v vseh letih pedagoškega delovanja na Ginekološki kliniki vedno verjela  v zaposlene v zdravstveni in babiški negi in nam dopovedovala, da smo vsi skupaj sposobni izpeljati spremembe, ki so pomembne za rast in razvoj zdravstvene in babiške nege.

Zaradi njenega predanega dela, osebnih in profesionalnih vrednot, vere v znanje in poslanstvo medicinske sestre jo prejemnica priznanja: Plaketa društva.

Predlagatelj: Kolegij Zdravstvene in babiške nege Ginekološke klinike