Priznanja DMSBZT Ljubljana 2021

Uredil: Peter Koren, predsednik komisije za priznanja pri DMSBZT Ljubljana

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Ljubljana, že od leta 1999 vsako leto podeljuje priznanja društva. Edina izjema je leto 2020, ko zaradi epidemije Covid-19 priznanja niso bila podeljena. Priznanja za leto 2021 so bila podeljena 1.4.2022 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v okviru strokovne prireditve: Srečanje glavnih medicinskih sester zdravstvenih in socialnih zavodov ljubljanske regije.

Srebrni znak DMSBZT Ljubljana je najvišje priznanje društva, ki ga prejme član društva za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester in babic; skrb za kulturno, stanovsko, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje svojih članov, razvijanje stikov med člani in med društvi ter krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Plaketa DMSBZT Ljubljana je pisno priznanje članu društva za posebne dosežke in/ali kakovostno izvajanje zdravstvene in babiške nege v praksi, ter human odnos do pacientov in sodelavcev.

Dobitnice Srebrnega znaka 2021 so

ga. Tonka Makuc

Dvaindevetdesetletna Tonka Makuc, je odraščala na Prevojah pri Lukovici. Otroštvo ji je zaznamovala  2. svetovna vojna. Slovenski učitelji in duhovniki so morali v izgnanstvo, nadomestili so jih nemški in italijanski. V šoli niso smeli govoriti slovensko, zato so jo obiskovali s strahom in odporom. Otroštva je bilo hitro konec.

Rada je delala z otroci, zato se je leta 1948 vpisala na takratno enoletno Šolo za otroške negovalke  v Ljubljani. V času šolanja je bilo obvezno bivanje v internatu, v katerem so bila  dekleta iz vse Slovenije, z različno pred izobrazbo in starostjo. Delovnik se je pričel ob peti uri zjutraj s pospravljanjem sob, zajtrkom s črno kavo in kosom suhega črnega kruha.  Mleka ni bilo. Kosilo iz Ljudske kuhinje je bilo  skromno, zato se gojenke niso nikoli najedle do sitega. Hrana je bila na “karte”. Dopoldan je bila praksa, popoldan predavanja do 19 ure.

V letu, ko je zaključila šolanje za otroške negovalke, je bila velika epidemija škrlatinke. Zaposlila se je na Infekcijski kliniki. Otroški oddelek je bil zaradi škrlatinke prenapolnjen, delo pa zelo težko. Primanjkovalo je otroških postelj. Po štirje otroci so ležali v postelji za odrasle, po dva v zglavju in dva v vznožju.

Ko se je poročila in rodila sina, zanj ni imela varstva, zato je ostala 3 leta doma. Leta 1956, ko so odprli “Mestno porodnišnico” se je zaposlila na otroškem oddelku in ostala 25 let tam do upokojitve leta 1984. Delo v porodnišnici ji je bilo v primerjavi z Infekcijsko kliniko eno samo veselje. Ob delu je zaključila šolo za srednje medicinske sestre. Ves čas službovanja se je redno izobraževala in pridobivala nova znanja. Pomagala je orati ledino in postavljati temelje zdravstvene nege.

V povojnem času je bilo delo izjemno naporno in zahtevno. Zahtevalo je veliko iznajdljivosti in dobre volje. Delali so v slabih delovnih pogojih, pomanjkanju delovnih pripomočkov, medicinskega  materiala, zdravil…  Brizgalke, injekcijske igle in instrumente so prekuhavali na oddelkih, povoje in gaze prali, v nočnih izmenah pa so jih pripravljali za ponovno uporabo.

V kolektivu ni bilo medsebojnih trenj in zavisti. Bili so solidarni, kolegialni, imeli so radi svoj poklic. Medicinske sestre so bile spoštovane.

Ga. Tonka Makuc je vesela, da je imela poklic, ki ga je opravljala s srcem in seveda družino, ki ji je ob težavah bila vedno v veliko pomoč.

V pokoju so ji v veliko veselje prijetna druženja z družino, ter predavanja, druženja in izleti s članicami Sekcije upokojenih sester  pri DMSBZT Ljubljana.

S svojo profesionalno podobo predstavlja in ponosno še vedno zastopa svojo poklicno skupino. Je članica sekcije upokojenih medicinski sester in se udeležuje aktivnosti sekcije.

Predlagatelj: Olga Marija Koblar in Sekcija upokojenih medicinskih sester pri DMSBZT Ljubljana

ga. Darja Žnidaršič

Ga. Darja Žnidaršič je svojo poklicno pot začela kot srednja medicinska sestra v Zdravstvenem domu Kočevje – Ribnica. Z delom medicinske sestre je nadaljevala v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, na oddelku za otroško kirurgijo v intenzivni terapiji. Po končanem študiju na Višji šoli za zdravstvene delavce se je zaposlila na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana, kjer je zaposlena še danes. Leta 2003 je diplomirala na Visoki šoli za zdravstvo. Opravila je tudi podiplomsko izobraževanje s področja paliativne oskrbe. Poučuje strokovno teoretične predmete in praktični pouk v programih: bolničar – negovalec, zdravstvena nega in v obeh programih izobraževanja za odrasle. Mlade navdušuje za delo na področju  zdravstva in jim zbuja interes za stroko ter spodbuja empatijo pri delu z bolniki. Poudarja pomembnost dobrih medsebojnih odnosov. Dijake spodbuja predvsem v vključevanje starostnikov v aktivnosti družabnega življenja in h kakovosti preživljanja prostega časa ostarelih in bolezensko onemoglih ljudi.

Je mentorica na različnih državnih tekmovanjih iz zdravstvene nege in prve pomoči, kjer njeni dijaki dosegajo odlične rezultate. Opravlja tudi vlogo ocenjevalke na  raznih tekmovanjih iz prve pomoči in zdravstvene nege. Vključuje se v različne mednarodne projekte, na katere se šola prijavi. Bila je strokovna recenzentka različnih učbenikov ( Hranoslovje – zdrava prehrana, Pravilna prehrana za programe živilski tehnik, gostinski in zdravstveni tehnik, Dietetika). Leta 2007 je v okviru Rdečega križa Ljubljana pridobila licenco za predavatelja prve pomoči in je aktivna predavateljica.

V lokalni skupnosti v okviru prostovoljne dejavnosti seznanja prostovoljne gasilce in krajane z nujnimi ukrepi prve pomoči na terenu, s smernicami oživljanja in uporabo AED. V letih od 1997 do 2000 je bila članica Komisije za izobraževanje na področju zdravstvene nege pri Zbornici – Zvezi. Od leta 2008 do 2011 je bila vodja in koordinatorica programskega učiteljskega zbora (PUZ) za izobraževalni program bolničar-negovalec, ki je na šoli potekal kot razvojno aplikativni projekt.

Vsa leta srbi za promocijo znanja iz prve pomoči. Skupaj z dijaki je večkrat sodelovala na sejmu Narava in zdravje in na drugih javnih prireditvah z delavnicami temeljnih postopkov oživljanja in nege na domu. Pripravila je predavanja in vodila delavnice prve pomoči za starše dijakov, otrok osnovnih šol, sodelavce in za upokojence.

S Centrom Republike Slovenije za poklicno izobraževanje je sodelovala v številnih projektih prenove srednješolskih programov za področje zdravstva ter sodelovala pri pripravi izpitnega kataloga za pripravo zaključnega izpita strokovnega predmeta v programu bolničar-negovalec.

Darja Žnidaršič je tudi aktivna članica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, v katerem se permanentno izobražuje in aktivno sodeluje.

Njeno delo je na vseh področjih delovanja strokovno, odgovorno in vestno, prežeto z razumevanjem, človeško toplino in ljubeznijo do bolnikov in njej zaupanih dijakov.

Predlagatelj: Strokovni aktiv za zdravstveno nego Srednje zdravstvene šole Ljubljana in ravnateljica šole mag. Silva Kastelic.

 

Dobitnice priznanja Plaketa društva za leto 2021 so

Ga. Tatjana Gjergek

Ga. Tatjana Gjergek je diplomirana medicinska sestra, dolgoletna uslužbenka  Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Dela kot koordinatorica higiensko – epidemiološkega  področja Interne klinike. Poleg tega, dela tudi v endoskopski dejavnosti na kliničnem oddelku za gastroenterologijo Interne klinike. Je članica Kolegija higienikov UKC Ljubljana in članica Strokovnega kolegija zdravstvene nege Interne klinike. Prav tako vodi kolegij medicinskih sester higienikov na Interni kliniki.

Kot koordinator higiensko epidemiološkega področja izvaja predavanja in  učne delavnice o higieni rok in uporabi osebne varovalne opreme, izvajanju izolacijskih in drugih standardnih higienskih ukrepov ter drugih aktualnih temah s higiensko epidemiološkega področja. Sodeluje pri pripravi preventivnih ukrepov, standardov in navodil za delo na področju preprečevanja bolnišničnih okužb. Je opazovalka higiene rok po metodologiji Svetovne zdravstvene organizacije.

Preudarno izvaja nadzore in svetuje sodelavcem. Sodeluje tudi pri strokovnih nadzorih s svetovanjem v okviru Zbornice-Zveze.

Rada se izobražuje in sledi novostim s področja obvladovanja okužb in endoskopske dejavnosti. Kot predavateljica sodeluje na podiplomskem izobraževanju Bolnišnična higiena. Aktivno deluje v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji, ki jo je več let tudi vodila. Je članica upravnega odbora ESGENA – ESGENA (European Society of Gastroenterology Endoscopy and Associates). Prevedla je Smernice ESGE/ESGENA za čiščenje in razkuževanje v gastrointestinalni endoskopiji. Ima velik strokovni ugled na področju endoskopske dejavnosti.

V letu 2020 je bila imenovana v Delovno skupino koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mreži, ki jo je imenovalo Ministrstvo za zdravje. Izvajala je učne delavnice in opravljala svetovalne obiske v socialno varstvenih zavodih ljubljanske regije.

V času epidemije Sars-Cov- 2 je bilo njeno delovanje na področju obvladovanja epidemije v UKC Ljubljana še posebej intenzivno. Vključevala se je v organizacijo dela v enotah Interne klinike in skrbela za celo paleto procesov povezanih z obvladovanjem epidemije. Sodelovala pri odvzemih brisov, pri cepljenju, se vključevala  v epidemiološke poizvedbe ob izbruhih  na enotah Interne klinike.

Je velika strokovnjakinja na področju bolnišnične higiene in obvladovanja okužb. S strokovnostjo, avtoriteto, lastnim zgledom, dobro voljo, zavzetostjo in optimizmom vnaša med sodelavce dobro energijo in pozitivno vpliva na medosebne odnose v timu. Ob tem pa uživa velik ugled med sodelavci.

Prosti čas rada preživlja z družino, v naravi, je navdušena gobarka.  Rada tudi smuča in kolesari.

Predlagateljica: Mojca Tomažič, dipl.m.s., spec. manag., Svetovalka glavne med. sestre UKC Ljubljana za higiensko-epidemiološko področje

 

ga. Darja Kukovič

Darja Kukovič

Ga. Darja Kukovič, diplomirana medicinska sestra, je zaposlena na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana od leta 1990. Njena prva zaposlitev je bila v Enoti intenzivne nege, nato je opravljala dela in naloge operacijske medicinske sestre v operacijskem bloku Ginekološke klinike. Leta 2007 je prevzela vodenje Sterilizacije na Ginekološki kliniki in leta 2008 končala podiplomski tečaj iz hospitalne higiene. Bila je dolgoletna članica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji pri Zbornici-Zvezi. Dodatnih izobraževanj in usposabljanj se je udeleževala z velikim veseljem. Leta 2015 je prevzela koordinacijo področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb na Ginekološki kliniki. Njeno področje delovanja, ki je pomembno že iz časov delovanja Florence Nightingale, je prišlo do izraza predvsem v času epidemije Covid-19. Od samega začetka je bila aktivno vključena v vse aktivnosti, povezane s preprečevanjem in obvladovanjem epidemije, tako na nivoju Ginekološke klinike kot tudi UKC Ljubljana in širše.

Darja je visoko motivirana oseba z visokimi etičnimi in moralnimi standardi. Pri svojem delu, predvsem pa pri delu s timom, se vedno trudi ustvarjati pozitivne osebne in delovne odnose. Zaradi njene angažiranosti so zaposleni ves čas seznanjeni z vsemi novostmi s področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb. Vsi zaposleni se lahko vedno obrnejo na njo s svojimi vprašanji – pomembnimi ali manj pomembnimi.

V zasebnem življenju je Darja mama dveh, skoraj odraslih otrok. Sprošča se v naravi, predvsem v hribih, ki so njena velika ljubezen. Svojo pozitivno energijo, ki ji je ne manjka, prenaša na svoje sodelavce in bližnje.

Predlagatelj: Strokovni kolegij Zdravstvene in babiške nege Ginekološke klinike

Ga. Barbara Kastelic

Ga. Barbara Kastelic, magistrica sanitarnega inženirstva, je leta 1997 diplomirala na študijskem programu sanitarno inženirstvo Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani. Leta 1999 se je zaposlila v UKC Ljubljana, kjer je naslednjih 14 let opravljala delo higienika v Operacijskem bloku Kirurške klinike. Od leta 2013 dela na delovnem mestu koordinatorja za higiensko-epidemiološko področje zdravstvene nege na Kirurški kliniki. Je članica Kolegija higienikov UKC Ljubljana, članica Strokovnega kolegija zdravstvene nege Kirurške klinike, vodi kolegij medicinskih sester higienikov na Kirurški kliniki.

Leta 2018 je zaključila drugostopenjski študij sanitarnega inženirstva. Njeno magistrsko delo nosi naslov: »Aerosolno razkuževanje kot nadgradnja končnega čiščenja bolniških sob po odpustu pacienta, nosilca večkratno odpornih mikroorganizmov«.

Deluje na področju izobraževanja zaposlenih in izvaja različne učne delavnice iz higiensko epidemiološkega področja. Preudarno opravlja nadzore, jih nadgradi s svetovanjem, išče možnosti za izboljšave in učinkovitejše delovanje. Je opazovalka higiene rok po metodologiji WHO, 5.trenutkov za higieno rok.

Kot predavateljica sodeluje na podiplomskem izobraževanju Bolnišnična higiena in izobraževanju Specialno znanje s področja obvladovanja z zdravstvom povezanih okužb za Socialno varstvene zavode (SVZ).

Barbara je odlična povezovalka stroke sanitarnega inženirstva in zdravstvene nege, osredotočena na vse, kar je dobro za pacienta.

Od leta 2020 je članica Delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mreži, ki jo je imenovalo Ministrstvo za zdravje. S svetovanjem in izobraževanjem zaposlenih deluje v SVZ ljubljanske regije.

V času epidemije SARS-Cov- 2 je bilo njeno delovanje na področju obvladovanja epidemije v UKC Ljubljana zelo intenzivno. Vključevala se je v organizacijo rdečih in sivih con na enotah Kirurške klinike, učila zaposlene ustrezne uporabe osebne varovalne opreme, skrbela za racionalno in pravilno porabo in uporabo osebne varovalne opreme.

Barbara Kastelic je velika strokovnjakinja na področju bolnišnične higiene in obvladovanja okužb. Je proaktivna, prilagodljiva, inovativna in zelo aktivna. Pozitivno pristopa k reševanju problemov. Rada ima ljudi. Z dobro voljo in optimizmom prispeva k dobri klimi v timu. Rada ima svojo družino, je velika ljubiteljica živali, rada potuje in si krajša čas z umetniškim ustvarjanjem.

Predlagateljica: Mojca Tomažič, dipl.m.s., spec. manag., Svetovalka glavne med. sestre UKC Ljubljana za higiensko-epidemiološko področje

 

Ga. Nadja Kocbek

Ga. Nadja Kocbek je odraščala v Mariboru, kjer je obiskovala tudi srednjo in visoko zdravstveno šolo. Slednjo je zaključila leta 2002. Pripravništvo je opravljala v UKC Ljubljana na oddelku za anestezijo in intenzivno terapijo (CIT), kjer je bila zaposlena do septembra leta 2006. Zaradi radovednosti, priložnosti in izpopolnjevanja svojega znanja jo je poklicna pot zanesla v Dom starejših občanov Fužine, kjer je bila zaposlena kot glavna medicinska sestra. Ta tri leta njenega poklicnega dela so ji dala mnogo znanja iz področja geriatrije, vodenja negovalnega tima in reševanja konfliktnih situacij. Leta 2009 se je ponovno zaposlila v UKC Ljubljana na Očesni kliniki, kjer dela še danes. Leta 2013 je uspešno zaključila magistrski študij in postala magistra zdravstvene nege. V istem letu je uspešno opravila tudi podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene. Na Očesni kliniki se je poklicno izpopolnjevala na različnih deloviščih. Najprej se je zaposlila v operacijskem bloku kot operacijska medicinska sestra, nato v recoveryju kot diplomirana medicinska sestra v intenzivni negi in svojo službeno pot nadaljevala na hospitalnih oddelkih in v mali operacijski. V letu 2019 je pridobila naziv diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji iz oftalmološke zdravstvene nege. Marca 2020 je prevzela delo Koordinatorja za higiensko in epidemiološko področje očesne klinike in delo nadzorne medicinske sestre oddelka za enodnevno bolnišnico. V času epidemije Sars-cov-2 je bilo njeno delovanje na področju obvladovanja epidemije v UKC Ljubljana zelo intenzivno in uspešno. Skupaj s sodelavci je razvijala nove smernice za obvladovanje epidemije, organizacijo dela, cepljenje, jemanje brisov in drugo.

Njene veščine in naravnanost, da problem hitro in konstruktivno reši, je rezultiralo dobro epidemiološko stanje na kliniki tekom celotne epidemije. Je človek, ki je odgovoren do svojega dela in zahteva spoštovanje navodil, dogovorov in ukrepanje po predpisih, zato vzbuja spoštovanje do področja, ki ji je zaupano. Ura in dan v tednu nista ovira za njeno delo, ali da se sodelavci obrnejo nanjo.

Predlagatelj:  Đurđa Sima, glavna medicinska sestra Očesne klinike Ljubljana v sodelovanju s strokovnim kolegijem zdravstvene nege Očesne klinike.