Priznanja DMSBZT Ljubljana 2023

Uredil: Peter Koren, predsednik komisije za priznanja pri DMSBZT Ljubljana

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Ljubljana, že od leta 1999 vsako leto podeljuje priznanja društva. Edina izjema je leto 2020, ko zaradi epidemije Covid-19 priznanja niso bila podeljena. DMSBZT Ljubljana podeljuje priznanja za aktivno delo v društvu, za dosežke v praksi zdravstvene in babiške nege ter za osebni prispevek k delu in razvoju društva. Priznanja za leto 2023 so bila podeljena v okviru strokovne prireditve: Srečanje glavnih medicinskih sester zdravstvenih in socialnih zavodov ljubljanske regije, ki je potekala 8.3.2024, v predavalnici Mestnega muzeja Ljubljana.

Srebrni znak DMSBZT Ljubljana je najvišje priznanje društva, ki ga prejme član društva za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester in babic; skrb za kulturno, stanovsko, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje svojih članov, razvijanje stikov med člani in med društvi ter krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Plaketa DMSBZT Ljubljana je pisno priznanje članu društva za posebne dosežke in/ali kakovostno izvajanje zdravstvene in babiške nege v praksi, ter human odnos do pacientov in sodelavcev.

Foto Bamera

Dobitniki Srebrnega znaka 2023 so

ga. Marija Maruša Brvar

Ga. Marija Maruša Brvar je diplomirana medicinska sestra, zaposlena na Internistični prvi pomoči, Interne klinike, UKC Ljubljana. Po zaključeni Bežigrajski gimnaziji se je leta 1980 vpisala na takratno Višjo šolo za zdravstvene delavce, smer zdravstvena nega in leta 1983 diplomirala. Kasneje je ob delu dokončala še tretji letnik Visoke šole za zdravstvo in pridobila naziv diplomirana medicinska sestra.

Vso svojo poklicno pot deluje na internističnem področju, na področju urgentnih in življenjsko ogroženih pacientov. Njena prva zaposlitev je bila na Koronarnem oddelku. Na lastno željo je poklicno pot nadaljevala v Centru za intenzivno interno medicino, od leta 1993 pa je zaposlena na Internistični prvi pomoči, kjer zadnja leta opravlja dela in naloge glavne medicinske sestre, na enem izmed najbolj izpostavljenih in obremenjenih delovišč v UKC Ljubljana. Gospa Marija Maruša Brvar ves čas izžareva optimizem, odlikuje jo entuziazem ter lojalnost stroki, pacientom in zaposlenim. S svojim vzgledom, delom, etičnim odnosom in čutom za posameznika uspešno motivira zaposlene, se jim posveti in jih podpira pri strokovnem ter osebnem razvoju. Njen delavnik nima določene ure, ampak je odraz njenega načina življenja, predanosti poklicu, pacientom in zavodu.

Svoj poklic opravlja s ponosom, kar izkazuje tudi z aktivnim članstvom in udejstvovanjem v okviru stanovske organizacije – Zbornice – Zveze in strokovnega Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. Je dolgoletna aktivna članica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci. Svoje bogato strokovno znanje izkazuje z mnogimi strokovnimi prispevki in urejanjem zbornikov strokovnih srečanj. Bila je tudi predstavnica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci v Evropskem združenju medicinskih sester za oskrbo življenjsko ogroženih pacientov (EfCCN) in tako skrbela, da je bila Sekcija vključena v vsa evropska dogajanja.

Veliko ji pomeni narava, gibanje in izleti v naravi. Udeležba na pohodih, izletih in telesni vadbi v okviru DMSBZT Ljubljana in ob tem druženje s stanovskimi kolegicami ji pomaga prebroditi tudi najtežje življenjske preizkušnje. Je velika ljubiteljica kulture, še posebej glasbe in literature, kar ji nudi razvedrilo, sprostitev in duhovno rast.

Konec februarja letos se je upokojila. Čeprav je izpregla iz aktivne delovne vloge, vemo, da bo v srcu vedno ostala medicinska sestra zavezana pacientom in poklicu.

Gospa Marija Maruša Brvar je mama treh odraslih sinov, ki jih je vzgojila v odgovorne in delovne može. Radost ji prinašajo vnuki, ki jih z veseljem razvaja in se vključuje v njihovo varstvo. Vnuki so zagotovo najbolj veseli njene upokojitve.

Predlagatelji: Strokovni kolegij zdravstvene nege Internistične prve pomoči in Strokovni kolegij zdravstvene nege Interne klinike

ga. Tanja Vardjan

Gospa Tanja Vardjan je medicinska sestra s kompetencami.  Rodila se je v Novi Gorici, kjer je končala osnovno in srednjo zdravstveno šolo. Želja po znanju in učenju jo je pripeljala v Ljubljano.

Na svoji poklicni poti se je najbolj našla pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju, kjer v Centru Dolfke Boštjančič Ig, dela že skoraj trideset let. Več kot deset let je delala v enoti intenzivne nege na Igu, kjer je pridobila veliko strokovnega znanja in izkušenj. Zaradi potreb ustanove je delo nadaljeval v enoti v Šiški, kjer dela še danes. Ta enota pokriva potrebe po zdravstveni negi v petih enotah Centra v Ljubljani. Tanja, je eden od nosilnih stebrov, ki se vključuje na vseh področjih načrtovanja zdravstvene nege in oskrbe uporabnikov v enotah v Ljubljani.

Delo z otroci s posebnimi potrebami ji še vedno predstavlja veliko zadovoljstvo, izziv in veselje. Deluje zdravstveno vzgojno predvsem s starši in svojci uporabnikov. Aktivno se vključuje v različne strokovne skupine v dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe. S svojim delom in vztrajnostjo v sklopu tima zaposlenih, si prizadeva pomagati otokom in premagati različne ovire, ter jim polepšati bivanje. Je zgled dobre sodelavke, ki svoje znanje in izkušnje deli med sodelavci in spotoma ob delu z uporabniki. Deluje strokovno, vestno in zanesljivo. Vedno je pripravljena priskočiti na pomoč. Ponosna je, da opravlja najbolj human poklic in je zelo profesionalna v odnosu in delu z uporabniki, svojci in sodelavci.

Ga. Tanja Vardjan je in še vedno opravljala različne naloge pri številnih dogodkih  DMSBZT Ljubljana, predvsem kot članica organizacijskega odbora vsakoletnega Simpozija Društva. Pridobiva nove člane in spodbuja kolegice k udeležbi na različnih dogodkih in strokovnih  izobraževanjih v organizaciji našega Društva. Deluje tudi v širšem okolju. Vedno ostaja skromna, tiha, čeprav v ozadju veliko postori.

V svojem prostem času se posveča svoji družini, odhaja v naravo, kjer najde mir in ravnovesje ter se napolni z novo energijo.

Ga. Tanjo Vardjan predlagamo za prejemnico »srebrnega znaka« Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, kot članico z dolgoletnim aktivnim delovanjem v društvu, ki s svojim delom in aktivnostjo pomembno prispeva k promociji našega Društva, ter prepoznavnosti dela in poklica medicinske sestre v delovnem in  širšem okolju.

Predlagateljica:  Nada Sirnik

Dobitniki priznanja Plaketa društva za leto 2023 so

ga. Danijela Indof

Ga. Danijela Indof je leta 2003 zaključila srednjo zdravstveno šolo v Ljubljani in nadaljevala šolanje na Visoki šoli za zdravstvo, zdravstvena nega ginekološko – porodniška smer, ki jo je leta 2006 uspešno zaključila. Delovne izkušnje je med letoma 2007 in 2009 nabirala v porodnišnici Trbovlje, nato pa od leta 2009 do 2020 v Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje. Tekom dela je nadaljevala s študijem na Fakulteti za zdravstvene vede v Novem mestu in leta 2018 pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. V Domu upokojencev Center Ljubljana se je kot vodja zdravstvene nege in oskrbe zaposlila leta 2020, v času epidemije Covid-19, ko je njeno vodenje še posebej prišlo do izraza. Vodila je vse potrebne evidence, skrbela za zaščito tako stanovalcev kot zaposlenih, ter kljub pomanjkanju kadra uspešno sestavljala urnike dela. Hkrati je povezovala in vodila tudi enoto Roza kocka.

Ga. Danijela Indof svoje delo opravlja vestno in strokovno. Pripravljena je prisluhniti tako zaposlenim, kot stanovalcem in njihovim svojcem. Zna podati svoje strokovno mnenje in postaviti meje, kjer je to potrebno. Rada ima red, je vestna, natančna in sočutna. Poleg vseh delovnih nalog in drugih službenih obveznosti, je leta 2022 tudi uspešno magistrirala iz inovativnega menedžmenta v sociali in izobraževanju.

Veliko ji pomeni športna aktivnost. Svoj prosti čas posveča družinskim izletom v naravo in kickboxu.

Predlagatelji: sodelavci v Domu upokojencev Center Ljubljana – enota Poljane

ga. Alenka Repe

Ga. Alenka Repe je svojo profesionalno pot pričela kot srednja medicinska sestra v Domu upokojencev Polde Eberl Jamski na Izlakah. Izkušnje s starostniki in njihovimi težavami je pridobivala 11 let. Leta 1993 se je zaposlila na kirurškem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje. Tu je delovala sedem let in z vso vnemo in veseljem pridobivala znanje na področju oskrbe akutnih in kroničnih ran. V Splošni bolnišnici Trbovlje so ravno takrat pridobili tudi novo varikološko ambulanto in Alenko premestili v to novo ambulanto. Zaradi njenega velikega znanja in izkušenj je delala še v ambulanti za rane, travmatološki ambulanti ter urgentni ambulanti. Pacienti so se ves čas obračali nanjo za pomoč  pri zdravljenju ran, ki so jo vedno tudi dobili. Še vedno opravlja delo v vseh teh ambulantah. Velik pomen in zaupanje si je pridobila tudi v očeh zdravnikov kirurgov, ki jo pogosto prosijo za kakšen nasvet.

Ves čas službovanja se je ga. Alenka Repe izobraževala in se udeleževala različnih seminarjev in delavnic s področja oskrbe ran. Zaradi dolgoletnega dela na področju ran je pridobila kompetence diplomirane medicinske sestre na podlagi 38.člena ZZDej-K. Pridobljeno znanje z veseljem prenaša na mlajše, nove sodelavce.  S svojimi nasveti  pomaga tudi drugim službam izven bolnišnice kot je patronažna služba v ZD Trbovlje, ZD Zagorje , ZD Hrastnik, sodeluje z domovi upokojencev in različnimi društvi. Skupaj z zdravnikom kirurgom pripravlja izobraževanja in delavnice s področja oskrbe ran in uporabe sodobnih oblog pri zdravljenju ran, tako za bolnišnico Trbovlje, kot tudi za druge ustanove.

Ga. Alenka Repe se udeležuje izobraževanj in srečanj DMSBZT Ljubljana, ki so organizirana v Zasavju in drugje.

Predlagateljica: Katarina Kočnar

g. Andrej Trobec

Andrej Trobec je 31 let zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana na Oddelku za intenzivno terapijo, Kliničnega oddelka za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok. Njegova predanost najtežjim pacientom in želja po poklicnem izpopolnjevanju se je potrdila tudi z uspešno zaključenim visokošolskem študijem zdravstvene nege leta 2014.

Je aktiven član Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji. Vrsto let aktivno sodeluje na strokovnih srečanjih s področja intenzivne terapije. Vodi tudi delavnice mehanske ventilacije in hemodinamskega monitoringa.

Je izreden organizator, pravičen, potrpežljiv, ima posluh za sodelavce in vedno deluje povezovalno. Od novembra leta 2020 do avgusta leta 2022 je bil strokovni vodja zdravstvene nege na Covid oddelku v prostorih Diagnostično-terapevtskega servisa (DTS) v UKC Ljubljana. Nadvse uspešno je v ekipo zdravstvene nege Covid oddelka DTS združil medicinske sestre in zdravstvene tehnike iz vseh klinik UKC Ljubljana, pa tudi prostovoljce različnih poklicev ter medicinske sestre iz primarne ravni zdravstvenega varstva. Covid oddelek DTS je obsegal 4 enote, v vsaki enoti je bilo 35 – 40 pacientov. Samo v prvem letu delovanja Covid Oddelka DTS so skrbeli za več kot 2000 pacientov, v celotnem obdobju pa za več kot 5500 pacientov.

Danes dela kot nadzorni diplomirani zdravstvenik na Oddelku za intenzivno terapijo UKC Ljubljana. Iz sodelavcev zna izvabiti njihov najboljši jaz, tako na strokovnem, kot na osebnostnem področju. V svojem delovnem okolju promovira delo naše stanovske organizacije in DMSBZT Ljubljana. Svoje široko znanje ne deli zgolj na strokovnih srečanjih s slušatelji, temveč tudi med novo zaposlenimi sodelavci in študenti. Zaradi njegovega znanja, spoštljivega odnosa do vseh in vedre narave ga cenijo vsi zaposleni na Kliničnem oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, ter ostali zaposleni iz drugih oddelkov UKC Ljubljana in širše.

Andrej Trobec je profesionalen, odgovoren, natančen, dosleden, zanesljiv, vztrajen ter pozitivno razmišljujoč kolega. Odlikujejo ga visoke moralne in etične vrednote. Poleg kolegialnosti izraža tudi visoko pripadnost profesiji. Pri opravljanju poklica pa stremi k nenehnem izboljševanju stroke.

V svojem prostem času se posveča družini. Je ljubeč soprog in skrben oče, rad kolesari, smuča in hribolazi.

Predlagatelji: sodelavci Kliničnega oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok

ga. Tatjana Trotovšek

Gospa Tatjana Trotovšek je svojo poklicno pot začela leta 1995 kot srednja medicinska sestra v operacijskem bloku v UKC Ljubljana. Po končanem študiju na Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani si je pridobila naziv diplomirane medicinske sestre. V želji po dodatnem znanju se je leta 2009 vpisala še na Fakulteto za management in pridobila naziv specialist managementa.

Delo operacijske medicinske sestre že dolga leta opravljala natančno in vestno, na različnih operativnih področjih. Pri njenem delu so bile prepoznane vrednote, ki so potrebne pri razvoju kakovosti v Operacijskem bloku, zato je bila imenovana za medicinsko sestro za področje kakovosti. V nekaj letih njenega delovanja so bili vzpostavljeni kontrolni seznami in kazalniki, specifični za operacijski blok. Kirurški varnostni kontrolni seznam (KVKS) je postal eden izmed prvih kazalnikov v zdravstveni negi na kirurški kliniki in osnova varne operacijske zdravstvene nege. Z njeno pomočjo se je kirurški varnostni kontrolni seznam iz velike operative prenesel tudi na manjše operativne posege. Vse z namenom izboljšanja kakovosti dela tako operacijske medicinske sestre kot varne obravnave pacientov.

Še danes se vrača v operacijski blok v času dežurne službe in pripravljenosti, saj svoje znanje in sposobnosti s področja kakovosti v zdravstveni negi od leta 2019 razvija na nivoju Kirurške klinike UKC Ljubljana. S področja kakovosti se stalno dodatno izobražuje tudi pri neodvisnih institucijah. V letu 2022 je pri SIQ končala izobraževanje za vodilnega presojevalca sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015. Prav tako je končala izobraževanje in si pridobila naziv Skrbnica vodenja kakovosti. Nivo kakovosti na Kirurški kliniki dodatno razvija in dviguje na zelo visok nivo. Žal v svojih prizadevanjih za dvig kakovosti  ni vedno slišana.

Dolgoletne izkušnje iz operativne zdravstvene nege deli med študente Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani in Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na Jesenicah. Na obeh fakultetah je strokovna sodelavka za področje zdravstvene nege, soizvajalka programa Operacijska zdravstvena nega in so mentorica diplomskih del na študijskem programu prve stopnje. Je predavateljica na Podiplomskem tečaju iz bolnišnične higiene, ki je organiziran v sodelovanju z Medicinsko fakulteto v Ljubljani.

Od vsega začetka poklicne poti je članica Zbornice zdravstvene in babiške nege in Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. Več let aktivno sodeluje v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti. Že drugi mandat je članica izvršnega odbora Sekcije. Sodeluje pri organizaciji vsakoletnih strokovnih srečanj, pripravlja in objavlja nacionalne protokole s področja operacijske zdravstvene nege. Prav tako aktivno sodeluje na seminarjih, kongresih in učnih delavnicah z vsebinami s področja kakovosti in operacijske zdravstvene nege.

Odlikuje jo odgovorno delo na področju zdravstvene nege, strokovna širina in pripadnost zdravstveni negi. Tudi zato je članica delovnih skupin s področja javnega naročanja v UKC Ljubljana, kjer je osnovna skrb pridobivanje kvalitetnih pripomočkov za delo.

Tatjana Trotovšek je tudi žena in mama dvema že skoraj odraslima otrokoma. Rada preživi prosti čas v njihovi družbi. Za svoje zdravje skrbi z redno telovadbo, poletnim plavanjem in zimskim smučanjem. Vse to ji predstavlja predvsem sprostitev fizičnih in psiholoških napetosti.

Predlagateljici: Blanka Pust in Svarunja Ferš