Medicinske sestre skozi čas

MEDICINSKE SESTRE SKOZI ČAS

Razstavni katalog

Izdalo in založilo: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Ljubljana

Besedilo: Irena Keršič, Milojka Magajne, Đurđa Sima, Ivana Leskovec

Recenzija: Andreja Mihelič Zajec

Fotografije: arhiv DMSBZT Ljubljana, fototeka Cerkljanskega muzeja in zasebni arhivi: Dom sester usmiljenk Šentjakob ob Savi, Majda Gorše, Barbara Thaler, Marija Šipec, Tea Žvikart, Cilka Potokar

Jezikovni pregled: Irena Kotnik

Oblikovanje: Blaž Jereb, Nataša Bratina

Postavitev in priprava: Gaya Cerkno

Tisk: Birografika BORI
Naklada: 600

Ljubljana, maj 2011

CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

616-083(497.4)(091)(083.824)

MEDICINSKE sestre skozi čas: 20. maj – 30. oktober 2011 v Cerkljanskem muzeju / [besedilo Irena Keršič … [et al.] ;
fotograjije arhiv DMSBZT Ljubljana … et al.]. – Ljubljana:
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT), 2011

ISBN 978-961-92811-4-7
1. Keršič, Irena,
1958256045312