Preprečimo, da nas strese stres na delovnem mestu

Zbornik predavanj CD-ju
Ljubljana, 16. oktober 2009

CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
331.442:614.253(082)
614.2:658.310.42(082)
PREPREČIMO, da nas strese stres na delovnem mestu [Elektronski
vir] : zbornik predavanj, Ljubljana, 16. oktober 2009 / uredniki
Andreja Kvas, Đurđa Sima, Boris Miha Kaučič. – El. knjiga. –
Ljubljana : Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov, 2009
ISBN 978-961-91221-9-8
1. Kvas, Andreja
247881984

Zbornik na CD-ju je na voljo v nekaterih knjižnicah in na sedežu društva.

Uredniki:
mag. Andreja Kvas
Đurđa Sima
Boris Miha Kaučič

Programski odbor:
Đurda Sima
mag. Andreja Kvas
Boris Miha Kaučič

Organizacijski odbor:
Suzana Majcen Dvoršak
Zdenka Dovč
Sabina Vuhtelič
Andreja Gruden
Irma Antončič

Izdalo in založilo Društvomedicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Za založnika Đurđa Sima
Oblikovanje naslovnice Tomaž Kvas
Oblikovanje in priprava za tisk Starling d. o. o., Vrhnika
Naklada 170 izvodov

KAZALO
UVODNIK…..7
STRES IN NJEGOVE POSLEDICE ZA SRČNO – ŽILNI SISTEM…..11
prof. dr. Radovan Starc, dr. med.
KAKO PREPOZNATI IN ZDRAVITI STRESNE, ANKSIOZNE IN DEPRESIVNEMOTNJE …..17
Nejc Jelen, dr. med.
doc. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, dr. med.
KAKO RAZPOZNATI STRES V DELOVNEMOKOLJU…..21
prim. prof. dr. Marjan Bilban, dr. med.,specialist medicine dela, prometa in športa
MEDSEBOJNI ODNOSI V ZDRAVSTVENEMTIMU IN STRES …..35
mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ. dipl. org., viš. pred.
STRATEGIJE VODENJA IN SODELOVANJA S PROBLEMATIČNIMI SODELAVCI…..41
Sandi Kofol, univ. dipl. psih.
KAKO PREPOZNAMO NASILJE NA DELOVNEMMESTU IN KAKO UKREPAMO…..49
Irena Špela Cvetežar, dipl. m. s.
Darinka Klemenc, dipl. m. s.
IZGORELOST PRI RADIOLOŠKIH INŽENIRJIH, UČITELJIH INMENTORJIH
KLINIČNIHVAJ NA ZDRAVSTVENI FAKULTETI UNIVERZE V LJUBLJANI…..57
Tina Starc, MSc diag. rad. teh., pred.
KAKO DOŽIVLJAMSEBE IN DRUGE NA DELOVNEMMESTU…..63
Klara Ramovš, prof.
PRIMERNA PREHRANA IN PITJE NA DELOVNEMMESTU – VIRMOČI …..67
mag. Ruža Pandel Mikuš, viš. med. ses., prof. soc. ped., viš.pred.
INTERESNE DEJAVNOSTI PRI DRUŠTVUMEDICINSKIH SESTER, BABIC IN
ZDRAVSTVENIHTEHNIKOV LJUBLJANA – BLAŽILCI STRESA NA DELOVNEMMESTU…..73
Đurđa Sima, dipl. m. s.