Spremljajmo dogajanja Zdravstvena nega včeraj, danes, jutri

CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
616-083 (063)
Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Strokovno srečanje (1998; Ljubljana)
Spremljamo dogajanja – zdravstvena nega včeraj, danes, jutri: Zbornik predavanj (s strokovnega srečanja Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov), Ljubljana, 4. December 1998 (uredila Darinka Klemenc, Peter Požun; karikature Marko Kočevar, Alijana Primožič). – Ljubljana : Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov , 1999
Gl. stv. nasl. 2. Klemenc, Darinka
104145664
Uredila: Darinka Klemenc, Peter Požun
Izdalo: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Založilo: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Oblikovanje naslovnice: Luka Klemenc
Karikature: Marko Kočevar Alijana Primožič
Lektorirala: Zala Hriberšek
Tehnično uredila: Irma Kiprijanovič
Tisk: Birografika BORI d.o.o., 500 izvodov

Zbornik je na voljo v nekaterih knjižnicah in na vodstvu društva.

VSEBINA

 • UVODNA BESEDA Darinka Klemenc, Peter Požun
 • VSE SE JE ZAČELO NEKOČIrena Keršič Ramšak
 • ZDRAVSTVENA NEGA V IZJEMNIH OKOLIŠČINAH Martina Škrabec
 • ORIS DELOVANJA ZDRAVSTVENE NEGE SKOZI STROKOVNE IN POLITIČNE INSTITUCIJE V SLOVENIJI Darja Cibic
 • RAZŠIRJENI STROKOVNI KOLEGIJ ZA ZDRAVSTVENO NEGO PRI MINISTRSTVU ZA ZDRAVSTVO Slavica Naumov
 • PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI Polona Zupančič
 • PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE V PATRONAŽNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU Tatjana Geč
 • PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE V SOCIALNIH IN POSEBNIH SOCIALNIH ZAVODIH Tatjana Ribič
 • VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE Olga Šušteršič
 • POLOŽAJ IN VLOGA ZBORNICE ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE DOMA IN V SVETU Veronika Pretnar Kunstek
 • PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENEGA SVETA Ladi Škerbinek
 • PREDSTAVITEV DELOVANJA SINDIKATA DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE Jelka Černivec
 • VIZIJA ZDRAVSTVENE NEGE ZA TRETJE TISOČLETJE Bojana Filej