Zakonodaja s področja zdravstva

Zakonodaja s področja zdravstva
Obvezne vsebine za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi po 10. členu Pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
616-083(497.4)(094)(0.034.2)
ZAKONODAJA s področja zdravstva / [urednika Đurđa Sima, Peter
Požun]. – Ljubljana : Društvo medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov, 2011
ISBN 978-961-92811-2-3
1. Sima, Đurđa
254662144

Zakonodaja s področja zdravstva
Urednik:
Đurđa Sima, Peter Požun
Lektoriranje:
Kristina Strnad
Izdalo in založilo:
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Ljubljana
Grafično oblikovanje in prelom:
Tiskarna Kalipso d.o.o., Ljubljana
Naklada:
450 kosov
Ljubljana, 2011

Zbornik na CD-ju je na voljo v nekaterih knjižnicah in na sedežu društva.