Zdravstvena vzgoja moč medicinskih sester

Urednica:
mag.Andreja Kvas

Recenzentka prispevkov:
dr. Silvestra Hojer

Jezikovni pregled:
mojca Hudolin

Izdalo in založilo:
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Za založnika:
Đurđa Sima

Oblikovanje naslovnice:
Tomaž Kvas

Grafična priprava in tisk:
Tiskarna Kalipso d.o.o.

Naklada:
800 izvodov

Ljubljana, 2011

Zbornik predavanj v PDF obliki lahko prenesete na spodnji povezavi!