obiščite nas na Facebook-u

Sodobnim znanjem postopkov v zdravstveni in babiški negi naproti

Sodobnim-znanjem-postopkov-.jpg
Sodobnim znanjem postopkov v zdravstveni in babiški negi naproti

Naslov:
SODOBNIM ZNANJEM POSTOPKOV V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI NAPROTI

Uredniki in recenzenti:
Andreja Kvas
Gordana Lokajner
Peter Požun
Đurđa Sima

Lektoriranje:
Mojca Hudobivnik

Izdalo in založilo:
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Za založnika:
Đurđa Sima

Oblikovanje naslovnice:
Tomaž Kvas

Tehnično oblikovanje in računalniški prelom:
Fota-cop d.o.o.
Tisk:
Fota-cop d.o.o.

Naklada:
500 izvodov
Kraj in leto izdaje:
Ljubljana, 2010

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

616-083(082)

SODOBNIM znanjem postopkov v zdravstveni negi naproti /
[uredniki Andreja Kvas ... et al.]. - Ljubljana: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2010

ISBN 978-961-92811-1-6

1. Kvas, Andreja

253359360

Zbornik predavanj v PDF obliki lahko prenesete na spodnji povezavi!