obiščite nas na Facebook-u

Področje izobraževanja in raziskovanja

Napovednik dogodkov

22.10.2020

Pacient ne govori slovensko

Izobraževanje je iz objektivnih razlogov odpovedano.

01.11.2020

Strokovna nemščina

Srednja zdravstvena šola Ljubljana ponuja brezplačne tečeje strokovne nemščine za zaposlene. Možnost izvedbe na daljavo (pol programa).

Izobraževanje

Izobraževanje je zelo pomembno in tega se zavedemo tudi v DMSBZT Ljubljana, zato svojim članicam in članom omogočamo različna izobraževanja, strokovna izpopolnjevanja in strokovna usposabljanja. Poudarjamo pomen vseživljenjskega izobraževanja/učenja, kar pomeni, da spodbujamo članice in člane k pridobivanju čim širšega znanja, spretnosti in osebnostnih lastnosti, ki jih potrebujejo za kakovostno delo in življenje. Tako izvajamo različne seminarje, učne delavnice, tečaje in simpozije. Vsako leto izvedemo simpozij z mednarodno udeležbo, kjer izpostavimo eno od aktualnih tem. Nanj povabimo ugledne strokovnjake iz tujine in iz Slovenije. V letu 2017 bo to že 18. simpozij z mednarodno udeležbo in obeležitvijo 90 let organiziranega društvenega delovanja v ljubljanski regiji v organizaciji DMSBZT Ljubljana. Do sedaj smo v okviru simpozija predstavili različne aktualne teme: zdravstvena nega, včeraj, danes, jutri, izobraževanje v zdravstveni negi, etika, medpoklicni odnosi, zdravstvena vzgoja, predpisovanje zdravil, prenos informacij v zdravstveni negi, razvojne usmeritve v zdravstveni in babiški negi, odvisnost in problemi v širši družbi, itd.

Redno izdajamo tudi različne strokovne publikacije. Vsako leto ob simpoziju izdamo recenzirani zbornik prispevkov, ki je dosegljiv vsem članicam in članom ter širši javnosti, na spletni strani društva. Članicam in članom ponujamo različne izobraževalne dogodke, kjer pridobivajo nova znanja in spretnosti za potrebe poklica, skrbi za zdravje in za njihov osebni razvoj. Ponujamo jim tudi vsebine iz obveznih vsebin za podaljšanje licence in sicer etike, zakonodaje, kakovosti in varnosti ter temeljnih postopkov oživljanja.

Iz leta v leto izobraževalne vsebine nadgrajujemo, dopolnjujemo, dodajamo kakovost že utečenim, tako že nekaj let poleg utečenih vsebin ponujamo članicam in članom tudi jezikovne tečaje  nemščine in angleščine.

Ker je sredstev za izobraževanje vedno premalo, podpiramo naše članice in člane pri samoizobraževanju in poleg izobraževalnih vsebin, ki jih izvajamo v okviru društva, vedno bolj širimo kriterije pomoči pri dodeljevanju finančnih sredstev za udeležbo na različnih strokovnih dogodkih doma in v tujini ter pri pridobivanju njihove formalne izobrazbe.

Podpisane imamo mednarodne sporazume o strokovnem sodelovanju z Združenjem zdravstvenih delavcev Republike Srbije, Združenjem medicinskih sester Hrvaške ter Združenjem medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic Republike Srbske (BIH). Z vsemi združenji poteka stalna izmenjava strokovnjakov iz področja zdravstvene in babiške nege.

Druge oblike izobraževanj, ki potekajo v okviru dejavnosti, so predstavljene v posameznih sklopih: etika v zdravstveni negi, športno-gibalna vadba, komplementarno in naravno zdravilstvo v zdravstveni negi in drugo.

Že vrsto let organiziramo komunikacijske delavnice »Tudi beseda je zdravilo« v izvedbi Elite izobraževanje d.o.o.

Plan dela za leto 2020

(Gordana Lokajner)

Tudi društveno leto 2020 bo izobraževalno zanimivo. Vključili bomo različna področja izobraževanja in povabili k sodelovanju strokovnjake različnih področij delovanja v zdravstveni in babiški negi ter tudi izven njiju. Naš program dela ostaja usmerjen v zadovoljevanje izobraževalnih potreb naših članov ter potrebam dela s pacienti. S pomočjo sodobnih oblik vseživljenjskega učenja gradimo pripadnost poklicni skupini in stroki.

Enodnevni SIMPOZIJ z mednarodno udeležbo
predviden datum: 20. oziroma 27. november 2020.

POPOLDANSKA IZOBRAŽEVANJA
Kontaktna oseba: Maja Vidrih

Predstavili bomo strokovne vsebine z različnih področij delovanja medicinskih sester in babic. Povezali se bomo s strokovnimi sekcijami, ki delujejo pod okriljem Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ter strokovnjaki iz različnih področij poklicnega delovanja.
V letu 2020 načrtujemo izvedbo 8 strokovnih srečanj. Izobraževanja bodo potekala v prostorih DMSBZT Ljubljana, zadnji četrtek v mesecu v popoldanskem času.

Strokovne vsebine:

 • Življenje – najpomembnejša vrednota – strokovno srečanje v organizaciji podružnice DMSBZT Ljubljana – Idrija.
 • Obolenja ščitnice – izobraževanje bomo zaradi velikega zanimanja ponovili.
 • Disleksija – pogoste težave oseb z disleksijo in kako jih obvladati, prof. Ana Kranjc s sodelavci – Inštitut za disleksijo.
 • Skotopični sindrom –  doc. dr. Polona Kelava s sodelavci– Inštitut za skotopični sindrom. Obravnava oseb s skotopičnim sindromom, ki imajo težave s procesiranjem vidnih zaznav v možganih in so občutljivi na svetlobo.
 • Večjezično zdravje – Komunikacijske strategije in večkulturni stiki s tujejezičnimi pacienti v slovenskem zdravstvenem sistemu – predstavitev projekta in priročnika za izobraževanje zdravstvenih delavcev, ki se srečujejo s tujejezičnimi pacienti  z učno delavnico: prof. Nike K Pokorn in Marija Milavec Kapun.
 • Obravnava nujnih stanj pri otrocih – Pediatrična klinika UKC Ljubljana.  
 • Duševno zdravje – doc. dr. Radojka Kobentar.
 • Opekline – KO za plastično in rekonstruktivno kirurgijo in opekline, UKC Ljubljana
 • Urgentna stanja v psihiatriji, nasilje nad zaposlenimi v zdravstveni negi s strani pacientov, posebni varovalni ukrepi za zaščito pacientov v sodelovanju z izvajalci ZN na psihiatričnem področju.

PODROČJE OBVEZNIH VSEBIN ZA PODALJŠANJE LICENCE

Program izobraževanj iz poklicne etike
Kontaktna oseba: Marina Velepič

V letu 2020 v DMSBZT Ljubljana načrtujemo izvedbo seminarja Poklicna etika v zdravstveni in babiški negi. Vsebine seminarja smo v letu 2019 prenovili in dopolnili. Seminar je namenjen izvajalcem zdravstvene nege in babiške nege in izpolnjuje zahteve obveznih vsebin za obnovitev licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi.
Nadaljevali bomo tudi z modulom o vrednotah in obdelali profesionalno vrednoto avtonomija.

Koledar izvedbe seminarjev v letu 2020:

 • Poklicna etika v zdravstveni in babiški negi :  januar, marec, maj, september, oktober / Idrijsko  / in  november 2020
 • Vrednote v zdravstveni in babiški negi:  Avtonomija : april 2020

Program izobraževanja za temeljne postopke oživljanja z vključenim AED
Kontaktna oseba: Damjan Remškar

V sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu pri Zbornici – Zvezi bomo tudi v letu 2020 izvajali delavnice TPO z AED. Vsebina in izvedba delavnic sta usklajeni z zahtevami za priporočene vsebine iz temeljnih postopkov oživljanja in ustrezata dodatnim kriterijem za podaljšanje licenčnega obdobja. Inštruktorjem, ki jim je potekla licenca Evropskega sveta za reanimacijo pa bi omogočili ponovno pridobitev licence, saj mora imeti določen delež inštruktorjev veljavno licenco za izvajanje tečajev TPO.
Delavnice bodo potekale enkrat mesečno v prostorih DMSBZT Ljubljana, po potrebi bomo razpisali dodatne termine. 2x letno bi v primeru potreb razpisali datume tudi ob sobotah.

Ob svetovnem dnevu oživljanja, ki je 16. oktobra bi organizirali brezplačno delavnico TPO na sedežu društva, ki bi bila namenjena laikom.

Program izobraževanj zakonodaje s področja zdravstva
Kontaktni osebi: Đurđa Sima in Peter Požun

Izvedli bomo 4 izobraževanja s področja zakonodaje s področja zdravstva in sicer:  14. februar, 17. april, 2. oktober, ter 13. november.

Program izobraževanj s področja Kakovosti in varnost
Kontaktna oseba: Andreja Vovk

Izvedli bomo 4 izobraževanja s področja kakovosti in varnosti v naslednjih terminih: 6. februar, 7.maj, 17. september, 10. december.

DRUGA IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje za glavne medicinske sestre zdravstvenih in socialnih zavodov v ljubljanski regiji

Izobraževanje za glavne medicinske sestre zdravstvenih in socialnih zavodov v ljubljanski regiji bo potekalo 6. marca v Ljubljani.

Razumeti sebe, da bolje sodelujemo – delavnice
(Tatjana Zidar Gale)

 • Kako komuniciramo?
 • Asertivno vedenje.
 • Kako se pogovarjamo, sodelujemo in pridemo do dogovora?

Termini: marec, maj, november, december

Učenje tujih jezikov

Nadaljevali bomo s tečajem angleškega, španskega in nemškega jezika, s poudarkom na strokovnem jeziku. Učenje nemškega jezika bo potekalo v prostorih DMSBZT Ljubljana – individualno. Učenje angleškega in španskega jezika pa na sedežu podjetja Linkot.

Ohranjamo zdravje in krepimo telo
Kontaktna oseba: Đurđa Sima

Nadaljevali bomo z učnimi delavnicami, kjer bomo skozi interdisciplinarni pristop obravnavali življenjski slog s poudarkom na promociji primernega – zdravega življenjskega sloga izvajalcev zdravstvene in babiške nege. Predvidevamo tri delavnice.

Program izobraževanj in usposabljanj za bolničarje/negovalce
Kontaktna oseba: Radojka Kobentar

Izobraževanja s področja:

 • Odvisnost in delo z odvisnimi: pomladi in jeseni 2020.
 • Demenca – negovanje in skrb z delavnicami: pomladi in jeseni 2020.
 • Prepoznavam čustva pri delu v zdravstveni in babiški negi februar 2020.
 •  Vsebine za bolničarje: jeseni 2020.
 • Priprava in urejanje promocijskih vsebin usmerjenih v širše družbeno delovanje DMSBZT Ljubljana.

Področje sodelovanja Zdravstvene fakultete Ljubljana – Oddelek za zdravstveno nego in DMSBZT Ljubljana
Kontaktna oseba: Andreja Kvas

 • predstavitev DMSBZT Ljubljana študentom 1., 2. in 3. letnika (redni in izredni študij) na mentorskih sestankih;
 • pridobivanje pristopnih izjav za članstvo v društvu;
 • skrb za promocijo društva (oglasna deska, pošiljanje sporočil o dogodkih v društvu preko skupnih e-naslovov študentom);
 • pomoč študentov pri izvedbi strokovnih srečanj in ostalih dogodkov društva.

Področje sodelovanja s Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana
Kontaktna oseba: Lucija Matič

 • Prenos informacij znotraj obeh kolektivov.
 • Sodelovanje dijakov prostovoljcev pri aktivnostih društva na pobudo slednjega
 • Sodelovanje v interdisciplinarnih timih izobražujočih se in zaposlenih na področju zdravstva, zaščite in reševanja.
 • Posredovanje promocijskih, vzgojnih in drugih vsebin obeh kolektivov.
 • Sodelovanje dijakov na izobraževalnih, raziskovalnih in ustvarjalnih zunajšolskih dejavnostih.

Raziskovanje

Namen Raziskovalne skupine, ki deluje v okviru DMSBZT Ljubljana, je na osnovi »evidence based nursing« (znanstveno utemeljene zdravstvene nege) pridobiti kvantitativne in kvalitativne podatke, na podlagi katerih uvajamo novosti na področju zdravstvene in babiške nege, odpravljamo nastale težave, prispevamo k dvigu ugleda poklica, statusa, k prepoznavnosti stroke in organizacije. Članice in člane spodbujamo k pridobivanju znanja o raziskovanju in na dokazih podprtem delu, saj je raziskovanje ključni element razvoja zdravstvene in babiške nege. V okviru društva smo izvedli že kar nekaj učnih delavnic na temo raziskovanja v zdravstveni in babiški negi. Spodbujamo izvajanje klinično relevantnih raziskav iz kliničnih problemov ki omogočajo prenos raziskovalnih izsledkov v vsakdanje praktično delo na področju zdravstvene in babiške nege.

Raziskovalna skupina DMSBZT Ljubljana je bila formalno ustanovljena leta 2001. Takrat je štela enajst medicinskih sester različnih izobrazbenih stopenj in sociologinjo. V letu 2006 je v Raziskovalni skupini delovalo 18 članic, in sicer medicinske sestre različnih stopenj izobrazbe, profesorice zdravstvene vzgoje, organizatorice dela, teologinja in dve sociologinji. Glede na obravnavano tematiko in stopnjo metodološke zahtevnosti raziskave sodelujemo tudi z različnimi strokovnjaki drugih strokovnih področij: zdravniki, statistiki, družboslovnimi informatiki, strokovnjaki iz tujine idr.

Pomembnejši raziskovalni projekti, izvedeni v okviru raziskovalne skupine DMSBZT Ljubljana, so bili naslednji:

 • Medicinske sestre v Sloveniji (2001),
 • Zdravstvena nega v luči etike (2003),
 • Medpoklicno sodelovanje v zdravstvenem timu med medicinskimi, sestrami in zdravniki (2004 in 2005),
 • Značilnosti sodelovanja med zaposlenimi na oddelku za torakalno kirurgijo UKC: študija primera (2009),
 • Pilotski raziskovalni projekt Življenjska aktivnost spanja pri medicinskih sestrah (2012),
 • Analiza stališč udeležencev neformalnih izobraževanj, namenjenih zaposlenim v zdravstveni negi in socialni oskrbi v organizaciji v okviru DMSBZT Ljubljana (2016),
 • Uživanje alkoholnih pijač med starostniki v domačem okolju – rezultati presejalnega testa SMAT-G (2016).

Raziskovalna dejavnost v letu 2020

Načrtujemo ponovitev raziskave o profesionalnih in osebnih vrednotah medicinskih sester