obiščite nas na Facebook-u

Področje izobraževanja in raziskovanja

Napovednik dogodkov

21.11.2019

Duševno zdravje - depresija

Klinično popoldne na temo depresije bo v četrtek 21.11.2019 ob 15.00 uri v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana. Kotizacije za člane DMSBZT NI!

25.11.2019

Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED

Program, ki bo izveden 25.11.2019, je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.

03.12.2019

Razumeti sebe, da bolje sodelujemo z drugimi

Izobraževanje bo v torek, 3.12.2019 na sedežu DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana. Za člane DMSBZT Ljubljana NI KOTIZACIJE in se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

06.12.2019

Zakonodaja s področja zdravstva - modul licenca

Izobraževamje iz obveznih vsebin s področja »zakonodaje« bo 06.12.2019 v predavalnici Uradnega lista v Ljubljani, Dunajska cesta 167, s pričetkom ob 7.30 uri.

12.12.2019

Kakovost in varnost v zdravstvu - Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb - modul licenca

Program izobraževanja po 17. členu Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege bo v četrtek, 12.12.2019 v predavalnici Onkološkega inštituta Ljubljana, Zaloška cesta 2, stavba C, s pričetkom ob 9.30 uri.

16.12.2019

Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED

Izobraževanje bo potekalo v ponedeljek 16.12.2019 v prostorih DMSBZT Ljubljana na Poljanski cesti 14. Program je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.

20.01.2020

Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED

Delavnica temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi je del obveznih vsebin za podaljšanje licence in bo potekala 20.01.2020 v prostorih DMSBZT Ljubljana na Poljanski cesti 14.

23.01.2020

Življenje - najpomembnejša vrednota

Klinično popoldne v organizaciji podružnice Idrija bo v četrtek 23.01.2020 s pričetkom ob 15.30 uri v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana.

20.02.2020

Kakovost in varnost v zdravstvu - Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb - modul licenca

Program izobraževanja po 17. členu Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege bo 20.02.2020 v predavalnici URADNEGA LISTA Dunajska cesta 167, Ljubljana, s pričetkom ob 7.30 uri.

Izobraževanje

Izobraževanje je zelo pomembno in tega se zavedemo tudi v DMSBZT Ljubljana, zato svojim članicam in članom omogočamo različna izobraževanja, strokovna izpopolnjevanja in strokovna usposabljanja. Poudarjamo pomen vseživljenjskega izobraževanja/učenja, kar pomeni, da spodbujamo članice in člane k pridobivanju čim širšega znanja, spretnosti in osebnostnih lastnosti, ki jih potrebujejo za kakovostno delo in življenje. Tako izvajamo različne seminarje, učne delavnice, tečaje in simpozije. Vsako leto izvedemo simpozij z mednarodno udeležbo, kjer izpostavimo eno od aktualnih tem. Nanj povabimo ugledne strokovnjake iz tujine in iz Slovenije. V letu 2017 bo to že 18. simpozij z mednarodno udeležbo in obeležitvijo 90 let organiziranega društvenega delovanja v ljubljanski regiji v organizaciji DMSBZT Ljubljana. Do sedaj smo v okviru simpozija predstavili različne aktualne teme: zdravstvena nega, včeraj, danes, jutri, izobraževanje v zdravstveni negi, etika, medpoklicni odnosi, zdravstvena vzgoja, predpisovanje zdravil, prenos informacij v zdravstveni negi, razvojne usmeritve v zdravstveni in babiški negi, odvisnost in problemi v širši družbi, itd.

Redno izdajamo tudi različne strokovne publikacije. Vsako leto ob simpoziju izdamo recenzirani zbornik prispevkov, ki je dosegljiv vsem članicam in članom ter širši javnosti, na spletni strani društva. Članicam in članom ponujamo različne izobraževalne dogodke, kjer pridobivajo nova znanja in spretnosti za potrebe poklica, skrbi za zdravje in za njihov osebni razvoj. Ponujamo jim tudi vsebine iz obveznih vsebin za podaljšanje licence in sicer etike, zakonodaje, kakovosti in varnosti ter temeljnih postopkov oživljanja.

Iz leta v leto izobraževalne vsebine nadgrajujemo, dopolnjujemo, dodajamo kakovost že utečenim, tako že nekaj let poleg utečenih vsebin ponujamo članicam in članom tudi jezikovne tečaje  nemščine in angleščine.

Ker je sredstev za izobraževanje vedno premalo, podpiramo naše članice in člane pri samoizobraževanju in poleg izobraževalnih vsebin, ki jih izvajamo v okviru društva, vedno bolj širimo kriterije pomoči pri dodeljevanju finančnih sredstev za udeležbo na različnih strokovnih dogodkih doma in v tujini ter pri pridobivanju njihove formalne izobrazbe.

Podpisane imamo mednarodne sporazume o strokovnem sodelovanju z Združenjem zdravstvenih delavcev Republike Srbije, Združenjem medicinskih sester Hrvaške ter Združenjem medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic Republike Srbske (BIH). Z vsemi združenji poteka stalna izmenjava strokovnjakov iz področja zdravstvene in babiške nege.

Druge oblike izobraževanj, ki potekajo v okviru dejavnosti, so predstavljene v posameznih sklopih: etika v zdravstveni negi, športno-gibalna vadba, komplementarno in naravno zdravilstvo v zdravstveni negi in drugo.

Že vrsto let organiziramo komunikacijske delavnice »Tudi beseda je zdravilo« v izvedbi Elite izobraževanje d.o.o.

Plan dela za leto 2019

(Gordana Lokajner)

Tudi društveno leto 2019 bo izobraževalno zanimivo. Vključili bomo različna področja izobraževanja in povabili k sodelovanju strokovnjake različnih področij delovanja v zdravstveni in babiški negi ter tudi izven njiju. Naš program dela ostaja usmerjen v zadovoljevanje izobraževalnih potreb naših članov ter potrebam dela s pacienti. S pomočjo sodobnih oblik vseživljenjskega učenja gradimo pripadnost poklicni skupini in stroki.

Enodnevni SIMPOZIJ z mednarodno udeležbo 29. november 2019.

KLINIČNI POPOLDNEVI
Kontaktna oseba: Maja Vidrih

Predstavili bomo strokovne vsebine z različnih področij delovanja medicinskih sester in babic. Povezali se bomo s strokovnimi sekcijami, ki delujejo pod okriljem Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ter strokovnjaki z različnih področij poklicnega delovanja.
V letu 2019 načrtujemo izvedbo 10 strokovnih srečanj. Izobraževanja bodo potekala v prostorih DMSBZT Ljubljana zadnji četrtek v mesecu v popoldanskem času.

Strokovne vsebine, ki so v programu dela:

 • Zdravstvena nega infektološkega bolnika – respiratorne okužbe
 • Onkološka zdravstvena nega
 • Obravnava nevrološkega bolnika – možgansko-žilna obolenja
 • Obolenja ščitnice
 • Dermatologija – maligna obolenja in zdravstvena nega
 • Zastrupitve
 • Novosti v oftalmološki zdravstveni negi
 • Zdravstvena nega kardiološkega bolnika
 • Duševno zdravje – depresija
 • Kako ohraniti duševno zdravje zaposlenih v zdravstvu je tema marčevskega kliničnega popoldneva: 21. marec 2019 s pričetkom ob 15.30 v prostorih DMSBZT Ljubljana

Izobraževanje za glavne medicinske sestre zdravstvenih in socialnih zavodov v ljubljanski regiji

10. izobraževanje za glavne medicinske sestre zdravstvenih in socialnih zavodov v ljubljanski regiji bo potekalo marca 2019 v Ljubljani.
Teme:

 • Generacijsko povezovanje: značilnosti generacije X, generacije Y, generacije Z, x-enijci
 • Vključevanje vodilnih MS v procese odločanja in oblikovanje zdravstvene politike

Razumeti sebe, da bolje sodelujemo – delavnice

 • Kako komuniciramo
 • Asertivno vedenje
 • Kako se pogovarjamo, sodelujemo in pridemo do dogovora:
  5. marec, 7. maj, 8. oktober in 3. december

Učenje tujih jezikov

Nadaljevali bomo s tečajem angleškega in nemškega jezika, s poudarkom na strokovnem jeziku. Učenje nemškega jezika bo potekalo v prostorih DMSBZT Ljubljana – individualno, učenje angleškega jezika pa na sedežu podjetja Linkot.

Ohranjamo zdravje in krepimo telo
Kontaktna oseba: Đurđa Sima

Nadaljevali bomo z učnimi delavnicami, kjer bomo skozi interdisciplinarni pristop obravnavali življenjski slog s poudarkom na promociji primernega – zdravega življenjskega sloga izvajalcev zdravstvene in babiške nege. Predvidevamo tri delavnice.

Program izobraževanj in usposabljanj za bolničarje/negovalce
Kontaktna oseba: Radojka Kobentar

Izobraževanja s področij:

 • odvisnost in delo z odvisnimi;
 • demenca – negovanje in skrb z delavnicami: spomladi in jeseni 2019;
 • prepoznavam čustva pri delu v zdravstveni in babiški negi: februar 2019;
 • vsebine za bolničarje: jeseni 2019.

OBVEZNE VSEBINE

Program izobraževanj iz etike
Kontaktna oseba: Marina Velepič

V letu 2019 predvidevamo izvedbo treh seminarjev z učno delavnico s področja poklicne etike. Seminarja Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege ter Menedžment zdravstvene in babiške nege v luči etike izpolnjujeta zahteve obveznih vsebin, potrebnih za pridobitev licence za samostojno delo v zdravstveni oz. babiški negi. Seminar z učno delavnico Poklicna etika v domovih za starejše občane je namenjen negovalnemu osebju, ki izvaja zdravstveno nego in oskrbo stanovalcev v domovih. Vsebina je prilagojena specifiki starostnikov in drugih, ki del svojega življenja preživijo v teh socialnozdravstvenih ustanovah.

Kot novost, ki naj bi se dodobra razvila v naslednjih letih, pa predvidevamo krajša izobraževanja z razgovori s področja etične problematike. Potreba po tem se je pokazala na seminarjih poklicne etike. Začetek vidimo v obravnavi vrednot v zdravstveni negi, iz katerih bi izhajale tudi obravnavane vsebine. Preliminarne vsebine izobraževanja (trajanje dve uri v popoldanskem času) bi bile še dostojanstvo, stigmatizacija ipd.

Koledar izvedbe seminarjev:

 • Poklicna etika v praksi ZN in BN: 31. 1. 2019, 6. 3. 2019, 6. 6. 2019, 19. 9. 2019, 14. 11. 2019 in jeseni 2019 v Zasavju
 • Poklicna etika v domovih za starejše občane: 14. 2. 2019, maj 2019
 • Vrednote v zdravstveni in babiški negi:
 • Dostojanstvo – februar/marec 2019
 • Stigmatizacija – september 2019

 

Zakonodaja v zdravstveni dejavnosti
Kontaktni osebi: Đurđa Sima in Peter Požun

Izvedli bomo 4 izobraževanja o zakonodaji s področja zdravstva (1. 2. 2019, 5. 4. 2019, 11. 10. 2019 in 6. 12. 2019).

Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED
Kontaktna oseba: Damjan Remškar

V sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu pri Zbornici – Zvezi bomo tudi v letu 2019 izvajali delavnice TPO z AED. Vsebina in izvedba delavnic sta usklajeni z zahtevami za priporočene vsebine iz temeljnih postopkov oživljanja in ustrezata dodatnim kriterijem za podaljšanje licenčnega obdobja. Delavnice bodo potekale enkrat mesečno v prostorih DMSBZT Ljubljana, po potrebi bomo razpisali dodatne termine. Dvakrat letno bi v primeru potreb razpisali datume tudi ob sobotah.

Kakovost in varnost
Kontaktna oseba: Andreja Vovk

Izvedli bomo 4 izobraževanja s področja kakovosti in varnosti (7. 2. 2019, 6. 6. 2019, 10. 10. 2019 in 12. 12. 2019)

Področje sodelovanja Zdravstvene fakultete Ljubljana – Oddelek za zdravstveno nego in DMSBZT Ljubljana
Kontaktna oseba: Andreja Kvas

 • predstavitev DMSBZT Ljubljana študentom 1., 2. in 3. letnika (redni in izredni študij) na mentorskih sestankih;
 • pridobivanje pristopnih izjav za članstvo v društvu;
 • skrb za promocijo društva (oglasna deska, pošiljanje sporočil o dogodkih v društvu preko skupnih e-naslovov študentom);
 • pomoč študentov pri izvedbi strokovnih srečanj in ostalih dogodkov društva.

Področje sodelovanja Srednje zdravstvene šole Ljubljana in DMSBZT Ljubljana
Kontaktna oseba: Lucija Matič

Raziskovanje

Namen Raziskovalne skupine, ki deluje v okviru DMSBZT Ljubljana, je na osnovi »evidence based nursing« (znanstveno utemeljene zdravstvene nege) pridobiti kvantitativne in kvalitativne podatke, na podlagi katerih uvajamo novosti na področju zdravstvene in babiške nege, odpravljamo nastale težave, prispevamo k dvigu ugleda poklica, statusa, k prepoznavnosti stroke in organizacije. Članice in člane spodbujamo k pridobivanju znanja o raziskovanju in na dokazih podprtem delu, saj je raziskovanje ključni element razvoja zdravstvene in babiške nege. V okviru društva smo izvedli že kar nekaj učnih delavnic na temo raziskovanja v zdravstveni in babiški negi. Spodbujamo izvajanje klinično relevantnih raziskav iz kliničnih problemov ki omogočajo prenos raziskovalnih izsledkov v vsakdanje praktično delo na področju zdravstvene in babiške nege.

Raziskovalna skupina DMSBZT Ljubljana je bila formalno ustanovljena leta 2001. Takrat je štela enajst medicinskih sester različnih izobrazbenih stopenj in sociologinjo. V letu 2006 je v Raziskovalni skupini delovalo 18 članic, in sicer medicinske sestre različnih stopenj izobrazbe, profesorice zdravstvene vzgoje, organizatorice dela, teologinja in dve sociologinji. Glede na obravnavano tematiko in stopnjo metodološke zahtevnosti raziskave sodelujemo tudi z različnimi strokovnjaki drugih strokovnih področij: zdravniki, statistiki, družboslovnimi informatiki, strokovnjaki iz tujine idr.

Pomembnejši raziskovalni projekti, izvedeni v okviru raziskovalne skupine DMSBZT Ljubljana, so bili naslednji:

 • Medicinske sestre v Sloveniji (2001),
 • Zdravstvena nega v luči etike (2003),
 • Medpoklicno sodelovanje v zdravstvenem timu med medicinskimi, sestrami in zdravniki (2004 in 2005),
 • Značilnosti sodelovanja med zaposlenimi na oddelku za torakalno kirurgijo UKC: študija primera (2009),
 • Pilotski raziskovalni projekt Življenjska aktivnost spanja pri medicinskih sestrah (2012),
 • Analiza stališč udeležencev neformalnih izobraževanj, namenjenih zaposlenim v zdravstveni negi in socialni oskrbi v organizaciji v okviru DMSBZT Ljubljana (2016),
 • Uživanje alkoholnih pijač med starostniki v domačem okolju – rezultati presejalnega testa SMAT-G (2016).

Raziskovalna dejavnost v letu 2019

Kontaktna oseba: Radojka Kobentar

 • Raziskovanje: Stališča zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ljubljanske regije o spoštovanju dostojanstva pacientov
 • Ponovitev raziskave o profesionalnih in osebnih vrednotah medicinskih sester