obiščite nas na Facebook-u

Sekcija upokojenih medicinskih sester

Sekcija upokojenih medicinskih sester, ki deluje pri našem društvu že 25 let, ima zanimive, utečene in dobro obiskane dejavnosti, ki so skrbno popisane v vseh planih in poročilih. Inovativne ideje, mnogo energije, skrb za vseživljenjsko izobraževanje, želja po druženju, po aktivnem sodelovanju pri aktualnih dogodkih, izletništvo, pozornost do kolegic, ki praznujejo okrogle obletnice – to je le nekaj področij njihovega delovanja. Vedno polna poleta in vedrine se je zadnjih deset let, ob pomoči še nekaterih prav tako dejavnih kolegic, z vodenjem trudila Cilka Potokar, pred njo je to vlogo opravljala Olga Pivk – slaba štiri leta. Prva predsednica je bila Maruša Šolar, ki je aktiv, ustanovljen pri ljubljanskem društvu (kasneje se je preimenoval v sekcijo), vodila od ustanovitve 10. 6. 1987; ustanovljen je bil v času, ko je Društvu medicinskih sester Ljubljana predsedovala Duška Vreg. Od maja 2008 je predsednica sekcije upokojenih medicinskih sester Marija Olga Koblar.

Plan dela za leto 2019

(Marija Olga Koblar)

 • januar – spoznavanje ljubljanskih znamenitosti in strokovno srečanje;
 • februar – predavanje na temo Ščitnica;
 • marec – ogled mestnega jedra Murske Sobote in ogled Bolnice Rakičan;
 • april – predavanje o zastrupitvah;
 • maj – Murska Sobota, Medicop: ogled specialne medicinske opreme;
 • junij – ogled kočevske regije in baze 20;
 • september – ogled Rakitne, Blok, Snežnika in Cerknice;
 • oktober – ogled bolnišnice Valdoltra, predavanje na ortopedsko temo, predavanje o demenci in Parkinsonovi bolezni;
 • november – udeležba na 20. simpoziju DMSBZT Ljubljana,
 • srečanje jubilantk, 70- in 80-letnic.

Podružnica Zasavje

Podružnica Zasavje

Leta 1964 je bilo ustanovljeno Društvo medicinskih sester, ki je imelo sedež v Zasavju. Zaslužna za ustanovitev društva je bila predvsem Joža Goltes, ki je bila tudi prva predsednica društva. Veliko vlogo pri ustanovitvi društva sta imeli  tudi Olga Pivk in Marjana Bajda. Leta 1972 se je društvo priključilo Društvu medicinskih sester Ljubljana, od leta 1975 pa deluje kot podružnica Zasavje pri današnjem Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana (DMSBZT Ljubljana).

Po zbranih podatkih so bile predsednice podružnice Zasavje: Joža Goltes, Olga Pivk, Marjana Bajda, Anka Pucen, Gojka Ikica, ponovno Marjana Bajda, Slavi Gala, Joža Roglič, Marija Filipič, Mateja Golouh Rotar, Zdenka Deželak in Boža Pirkovič.

Namen ustanovitve podružnice je bil v približevanju dejavnosti društva širšemu krogu medicinskih sester. Delovanje podružnice je izhajalo iz pravil matičnega društva, danes iz statuta Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. Svoj letni program so medicinske sestre podružnice opredelile same in tako je še danes. Glede finančnih sredstev se dogovarjamo za vsako leto posebej na Upravnem odboru matičnega društva.

Podružnica Zasavje je ob ustanovitvi združevala vse medicinske sestre tamkajšnjih zdravstvenih organizacij. Danes obsega zaposlene v zdravstveni negi na področju Zasavja, in sicer:

 v Splošni Bolnišnici Trbovlje,
• v Zdravstvenih domovih: Hrastnik, Trbovlje, Zagorje,
• v Domovih starejših občanov: Hrastnik, Trbovlje, Izlake,
• upokojene medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike v Zasavju,
• zaposlene medicinske sestre in zdravstvene tehnike v zasebni zdravstveni dejavnosti.

Podrobnejšega vpogleda v delovanje podružnice Zasavje do leta 1997 nimamo, ker na sedežu DMSBZT Ljubljana nimamo arhiva o delovanju podružnice, niti ga nismo uspeli pridobiti na sedežu podružnice. Domnevamo lahko, da arhiv ne obstaja – je bodisi uničen ali pa ga ima nekdo od soustvarjalcev podružnice v zasebni lasti. Iz zapisnikov poročil matičnega društva pa je vendarle razvidno, da je bilo delovanje podružnice vseskozi ustvarjalno in je izpolnjevalo pravila matičnega društva. V letu 2007 je bilo včlanjenih v DMSBZT Ljubljana 167 članov in članic podružnice. Od nastanka do danes so bile v podružnici organizirane mnoge dejavnosti, ki so zadovoljile in povezovale medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike zasavske regije. Obsegale so organizacijo in izvedbo podružničnih izletov in pohodov, organizacijo joge, novoletnih zabav in strokovnih srečanj. Podružnica Zasavje je pomembno vplivala na ohranjanje zgodovine zdravstvene nege v zasavskih revirjih.

Irena Keršič

Plan dela za leto 2019

(mag. Boža Pirkovič)

 • v spomladanskem času (marec, april) zakonodaja s področja zdravstva – obvezna vsebina za podaljšanje licence;
 • v aprilu klinični večer: obravnava pacientov na Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo;
 • v jesenskem času tridnevni izlet za člane društva;
 • oktobra klinični večer s področja obvladovanja bolnišničnih okužb;
 • v jesenskem času načrtujemo izvedbo obvezne vsebine za podaljšanje licence: Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege;
 • v novembru bo izveden II. del seminarja Integracija osebnosti skozi osebno življenjsko zgodbo;
 • na začetku decembra predavanje o odvisnostih;
 • nadaljevali bomo z nadaljevalnim tečajem angleškega jezika;
 • joga: v letu 2019 bi potekala tudi vadba joge za naše člane.

V Zasavju si bomo še naprej prizadevali za izvajanje dejavnosti z namenom združevanja in sledenja viziji matičnega društva.

Dejavnosti v Idriji

Aktivnosti na idrijskem v letu 2019

(Sabina Vihtelič in Andreja Gruden)

 • Obeležitev dneva duševnega zdravja s srečanjem članov društva (Idrija oktober)
 • Izobraževalna dejavnost: Zakonodaja s področja zdravstva (26. april 2019)
 • Interesne dejavnosti:
  • joga (dva termina ob sredah);
  • šola proti bolečini v križu (Marjeta Gomboc, dipl. fizioterapevtka).