obiščite nas na Facebook-u

Razpis za podelitev priznanj DMSBZT Ljubljana za leto 2019

Izvršni odbor Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana na podlagi Pravilnika o priznanjih DMSBZT Ljubljana razpisuje zbiranje predlogov za  podelitev priznanj:

  • SREBRNI ZNAK  DRUŠTVA, 
  • PLAKETA DRUŠTVA,
  • naziv ČASTNI ČLAN DRUŠTVA in
  • naziv PODPORNI ČLAN DRUŠTVA.

Priznanje »Srebrni znak« prejme član društva za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov; skrbi za kulturno, stanovsko, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje svojih članov, razvijanje stikov med člani in med društvi ter krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.
Podeljena bodo štiri priznanja.

Pisno priznanje »Plaketo društva« prejme član društva za posebne dosežke in/ali kakovostno izvajanje zdravstvene in babiške nege v praksi ter human odnos do pacientov in sodelavcev. Podeljena bodo štiri priznanja.

Naziv »Častni član društva« prejme oseba, ki ni član društva, je pa s svojim delom pomembno  prispevala k uspešnemu delu in razvoju društva.
Podeljen bo en naziv.

Naziv »Podporni član društva« prejme fizična ali pravna oseba, ki ni član društva, je pa s svojim materialnim in nematerialnim prispevkom pomembno prispevala k delu društva ali izvedbi pomembne aktivnosti društva.

Predloge za priznanja lahko podajo člani, telesa in organi društva. Pisni predlog naj vsebuje navedbo za katero priznanje je posameznik predlagan, osnovne podatke o kandidatu (življenjepis), podrobnejšo utemeljitev predloga z navedbo za katero obdobje delovanja je kandidat predlagan ter podpis predlagatelja.

Predloge pošljite do 18. oktobra 2019 na naslov:

Peter Koren, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana v zaprti kuverti, s pripisom: Komisija za priznanja – ne odpiraj.

Komisija bo upoštevala le pravočasno prispele predloge z utemeljitvijo.

Priznanja, plakete in nazivi bodo podeljeni na simpoziju društva 22. novembra 2019 v Ljubljani.

Predsednik Komisije za priznanja:               
Peter Koren

Predsednica DMSBZT Ljubljana:                      
Đurđa Sima